آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی( 2017-1990)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق و علوم سیاسی،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران

چکیده

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت‌های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری‌های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت‌های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می‌رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه‌ای در منطقه خاورمیانه می‌دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش‌شرط توسعه اقتصادی می‌باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری‌های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین‌الملل و نهادهای اقتصادی بین‌المللی، چنانکه شاخص‌های اصلی اقتصادی این کشور نشان می‌دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Politics on Turkey's Economic Development and its Integration into the Global Economy (1990-2017).

نویسندگان [English]

  • Garineh Keshishyan Siraki 1
  • Soheil Soheiy Najafabadi 2
1 Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of political science, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Economic development is one of the goals of governments, especially in developing countries. Economic development is especially difficult for countries that lack natural resources, because they need to use their other capacities. The Republic of Turkey, which became independent in 1924, is one of those countries, and its founding strategy, Ataturk, has been seeking to achieve modernity and economic development. Turkey, in a strategic situation, connects the two continents of Asia and Europe and is the main transit route for these two continents, a situation that gives it a special place in the Middle East. But despite this capacity, the country was not politically stable as a prerequisite for economic development by the 1990s due to numerous military coups. But this decade later, with the advent of political stability and within the framework of a series of economic reforms, he was able to advance in the process of economic development. The question now is, what was the Republic of Turkey in terms of the financial and economic policies of the Republic of Turkey and how did it affect the economic development of the country and its integration into the global economy? To answer this question, and the overall result of the paper shows that Turkey, through its structural reforms in its economic institutions, as well as the convergence with the international system and international economic institutions, as shown by the country's main economic indicators, Economic development and integration in the global economy have been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Structural Reforms
  • Noe-liberal Institutionalism
  • Economic Development
اتابکی، تورج (1387)، تجدد آمرانه، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، چاپ دوم، تهران: ققنوس.
استیون، آل. لمی (1392)، «نئورئالیسم و نئولیبرالیسم»، در: جان بلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران: نشر ابرار معاصر، چاپ سوم.
امینی، آرمین و حسین‌خانی، الهام (1392)، «نقش ناتو در گسترش جامعه امن اروپای غربی»، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال اول، شماره سوم، پاییز، صص 212-181.
انصاری، جواد (1373)، ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
اولوغ، ایگدمیر و دیگران (1348)، آتاتورک، ترجمه حمید نطقی، تهران: موسسه فرهنگی منطقه‌ای.
بهکیش، محمدمهدی (1387)، «مقایسه توسعه سیاسی ایران و ترکیه»، مجله دنیای برتر، شماره 16.
چگینی‌زاده، غلامعلی و خوش‌اندام، بهزاد (1389)، «تعامل و تقابل پیرامون‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 55.
خبرگزاری ایرنا (1383)، تارنمای خبرگزاری ایرنا، 3 اردیبهشت، در: http://www.irna.ir
دنیای اقتصاد (1394)، «اصلاح اقتصادی به سبک ترکیه»، تارنمای روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3452، شماره خبر 871061، 19 فروردین، در: https://www.donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد (1396)، «چهار معمار اقتصادی آسیا»، تارنمای روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4067، شماره خبر ۱۱۰۴۳۰۳، 22 خرداد، در: https://www.donya-e-eqtesad.com
شبان، علیرضا (1390)، «تبیین تطبیقی توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه و مالزی بر اساس نظریه موج سوم دموکراسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
شیرزادی، رضا (1391)، نوسازی، توسعه، جهانی شدن: مفاهیم، مکاتب و نظریه‌ها، تهران: آگه.
عصر ایران (1394)، «سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه»، پایگاه تحلیلی خبری عصر ایران، کد خبر 433669، 3 آذر، در: http://www.asriran.com/fa/news/433669
قوام، عبدالعلی (1387)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: نشر سمت، چاپ چهاردهم.
قهرمان‌پور، رحمان (1379)، «تأثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره 4.
قهرمان‌پور، رحمان (1384)، «اصلاحات اقتصادی در ترکیه و چالش‌های پیش‌رو»، در: کتاب آسیا؛ ویژه مسائل ترکیه، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
کیلی، ری و مافیلت، فیل (1391)، جهانی شدن و جهان سوم، ترجمه حسن نورایی و بیدخت محمدعلی شیخ‌علیان، چاپ چهارم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.
مرادیان، محسن (1383)، آشنایی با ترکیه، تهران: مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مرادیان، محسن (1385)، برآورد استراتژیک ترکیه، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (1369)، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
نقدی‌نژاد، حسن (1387)، سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تهران: معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی.
واحدی، الیاس (1384)، کتاب آسیا؛ ویژه مسائل ترکیه، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
Grieco, Joseph M. and G. John Ikenberry (2003), State Power and World Markets: The International Political Economy, New York: W.W. Norton and AMP Co.
http://www. euronews.com/2018/05/25/turkey-increase-the-interest-rate-3-points (2018), 25 Nov
Korton, David (1999), the Post Corporate World Life after Capitalism,Sun Francisco: Berreti Koehler Publisher.
Long Term Strategy and Eight Five Year Development Plan of Turkey 2001-2023, (2001).
Soyzal, Momtaz (2004), “The Further of Turkish Foreign Policy”, in: Leon G. Martin and Dimistic Keridi, the Further of Turkish Foreign Policy, Cambridge: Mite Press.
World Bank (2019A), at:
World Bank (2019B), at:
World Bank (2019C), at:
World Bank (2019D), at:
World Bank (2019E), at: