تبیین وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون‌گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست،‌ به همین دلیل چالش‌هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت‌های خصوصی به دولت پرداخت می‌شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می‌باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه‌های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه‌های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می‌توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه‌ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه‌های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش‌هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Situation of Iran and Turkey in International Competition Law

نویسندگان [English]

  • Rahmat Hajimineh 1
  • Taher Haidar Zadeh 2
1 Assistant Professor of International Relations, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to compare the situation of Iran and Turkey in the international competition law. Regarding the competition law of Turkey, which contains new rules such as Article 59 of the Law on Protection of Competition, explain the different approach of the Iranian legislator. In Iran, competition law is nascent, while Turkey has done more. For example, the budget of the Turkish Competition Organization is a fixed percentage of the remuneration paid to the government by private companies, but in Iran it is part of the state budget. In spite of the existence of appropriate grounds for the compilation of competition law and the prohibition of the procedures referred to before the adoption of Chapter 9 on Amendments to the Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Program and the general policies of Article 44 in the Constitution, we could consider a number of prohibitions about these procedures. Anti corruption procedures in Iran have not been identified and presented by the authorities for lack of coherent law. The main question of the article is What is the situation of Iran and Turkey in the international competition law in terms of drafting the rules of this area and their implementation? The main hypothesis also is that Turkey has made more progress than Iran in terms of its formulation and implementation, by taking further steps in international competition law such as drafting laws and allocating funds, although there are some challenges yet. The research method is legal-comparative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Competition Law
  • Iran
  • Turkey
  • Competitiveness
 
باقری، محمود و سیدی، جواد (1393)، «همگرایی و رقابت در بازارهای بورس، تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 30
بختیاروند، مصطفی و جمالی‌نژاد، شیوا (1396)، «نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت عمومی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال یازدهم شماره 42
جعفرزاده، میرقاسم و شیخی، مریم (1394)، «رابطه حقوق رقابت و رقابت غیرمنصفانه از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل واستقلالی»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، سال اول شماره 2
حاجی مینه، رحمت (1393)، «سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران (2014-1979) با تاکیدبر مفاهیم دوگانه امنیت»، فصلنامه روابط خارجی، سال ششم، شماره سوم
حسینی، سید شمس‌الدین و شفیع، افسانه (1393)، «اثر قانون رقابت بر تسهیل رقابت، رقابت مندی و استاندارد زندگی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45
شاکری، گیتی (1394)، «نحوه نظارت بر اجرای قوانین رقابت و ضدانحصار در ایران و کشورهای منتخب»، اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی تهران، تهران.
شیروی، عبدالحسین (1389)، حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ اول، تهران: سمت.
صادقی مقدم، محمدحسن و غفاری فارسانی، بهنام (1390)، «روح حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 73
ضیایی، سید یاسر (1392)، «دکترین اثرگذاری در حقوق بین‌الملل عمومی»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید شماره 4
علاالدینی، امیرعباس و شیری، مهرزاد (1395)، «قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات ان در پرتو سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، فصلنامه قضاوت، شماره 87
کوخایی، زهره (1394)، «اعمال رقابتی مطلقاً باطل در حقوق رقابت بین‌المللی شامل تثبیت قیمت، تقسیم بازار و محدودیت در تولید»، کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی، موسسه سرآمد همایش کارین.
12- میراحسنی، منیرالسادت (1392)، «شاخص‌های رقابت پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013)»، مجله اقتصادی، شماره‌های 9 و 10
وکیلی مقدم، محمدحسین (1389)، توافقات ضدرقابت تجاری، چاپ اول، تهران: میزان.
وکیلی مقدم، محمدحسین (1396)، «حقوق رقابت بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47، شماره 4
Alden, Abbott & Shanker, Singham. (2013), "Competition Policy and International Trade Distortions", European Yearbook of International Economic Law.
Ayudhaya, Devahastin. (2013), "ASEAN Harmonization of International Competition Law: What is the Most Efficient Option", International Journal of Business, Economic and Law,Vol. 2, 35-50.
Garner, Bryan (ed). (2009), Black‘s Law Dictionary, 9 th Edition, West Publishing.
Green, Ofer. (2008), Integration of Non-Effiiency Objectives in Competition Law, A Thesis Submitted In Conformity with the Requirements for the Degree of Master of Laws, Faculty of Law, University of Toronto.
Hoekman, Bemard & Holmes, Peter. (1999), Competition Policy in Developing Countries and WTO, Word Bank, Working Paper, Washing D.C.
Hoekman, Bernard. (1997), "policy and the Global Trading System", the World Bank Policy Research Working Paper, No. 1735.
Hylton, Keith. (2003), Antitrust Law, Economic Theory and Common Law Evolution, First Edition, Cambridge University Press.
Mason, Antony. (2005), "The Rule of Law and International Economic", in Zifcak, Spencer (ed), Globalization and the Rule of Law, Rutledge, First Edition, 121-140.
Papadopoulos, Anestis. (2010), the International Dimension of EU Competition Law and Policy, First Published, Cambridge University Press.
Stephan, Paul. (2005), "Global Governance, Antitrust and the limits of International Cooperation", Cornell International Law Journal, Vol. 38, 173-218.
Taggart, R. (2004), State and Price Regulation, Oxford University Press.
Valentine, Debra A. (1997). ″The Goals of Competition Law″; Available at: http://www.ftc.gov/speeches/ other/dvspeech.shtm.
Wood, Diane. (1992), "the Impossible Dream: Real International Antitrust", the University of Chicago Legal Forum, Vol. 32, 271-313.