تأثیر ناسیونالیسم اقتصادی امریکا بر نظم تجاری لیبرال ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مازندران

چکیده

با روی کار آمدن دونالد ترامپ دگردیسی مهمی در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفت. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی، که مبتنی بر نوعی دولت­محوری و سیاست حمایت­گرایانه است، نظم تجاری بین المللی را با چالش مواجه ساخت. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ناسیونالیسم اقتصادی امریکا چگونه نظم تجاری لیبرال اقتصاد بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال­های فرعی که در همین ارتباط مطرح می­شوند عبارتند از: اهداف آمریکا از اتخاذ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی چه می­باشد؟ و جهت تحقق این اهداف تاکنون از چه استراتژی­هایی بهره برده است؟ یافته­های پژوهش مبین این واقعیت است که دولت جدید آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مد نظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمین کننده امنیت ملی کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تامین کننده منویات آمریکا است، اما تاثیرات منفی بر تجارت آزاد بین­المللی داشته است. سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از طریق آسیب زدن به اقتصادهای ملی، ایجاد رکود اقتصادی بین المللی و ناکارآمد کردن موافقتنامه­های تجاری بین­المللی و افزایش بی ثباتی در عرصه اقتصادی باعث تضعیف نظم تجاری لیبرال کنونی شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و از چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل موضوع استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of US Economic Nationalism on Liberal Trade Order

نویسندگان [English]

  • Reza Ekhtiari 1
  • Fatemeh Alipor 2
  • Faramarz Hasanzadeh 2
1 Assistance Professor at University of Mazandaran
2 MA in International Relations, University of Mazandaran
چکیده [English]

Since Donald Trump took power as president, significant change occurred in US behavioral pattern. Trump by adopting economic nationalism approach, which is based on State-centric and protective policy, has challenged international trade order. With regard to that, this article aims to answer to this question how US economic nationalism impacted trade order of the international economic? Also what are the aims of the US by adopting economic nationalism? And to achieve the goals what strategies were chosen by the country?  The findings reveal that the US new administration, aimed at maintaining the country’s world hegemony and its favorite order and development and economic security which guarantee its national security, has prioritized economic nationalism. Though this policy supplies the US demands, however it has negative impacts on international trade order. The Economic nationalism policy through damaging national economic of other countries, creating international economic stagnation, and eventually deactivating international treaties and creating destabilation in international economic has weaken liberal trade order. The research method is analytical- explanatory and the mercantilism theory has been used for explaining the subject matter. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trump
  • International trade order
  • International economic
  • Mercantilism
  • US.‎
اسمیت، روی؛ الانیس، عماد و فاراندس، کریستوفر (1392)، اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سده بیست و یکم (موضوع‌ها و تحلیل‌های معاصر)، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و روح الله طالبی آرانی، چاپ اول، تهران: مخاطب.
خجسته، رحیم (مرداد 1397)، «تاثیر جنگ تجاری چین و آمریکا بر اقتصاد جهان»، خبرگزاری صدا و سیما، قابل دسترسی در: http://www.iribnews.ir/fa/news/2193879/
شریعتی‌نیا، محسن (1392)، «آینده سازمان تجارت جهانی: فراتر از مدل کلوب»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 69، صص 131-113.
قاسمی، فرهاد (1391)، اصول روابط بین‌الملل، چاپ چهارم، تهران: میزان.
قنبرلو، عبدالله (1389)، اقتصاد سیاسی مداخله‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی.
قنبرلو، عبدالله (1393)، «مبانی و مؤلفه‌های مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل»،جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، صص 110-87.
قوام، سید عبدالعلی (1392)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکرد، چاپ هفتم، تهران: سمت.
کرسنزی، مارک. جی. سی (1387)، تاثیر روابط اقتصادی در مجادلات سیاسی و روابط بین‌الملل، ترجمه الیاس کرمی، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
کرمی، جهانگیر (1385)، «هژمونی در سیاست بین‌الملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن»، پژوهش‌های علوم سیاسی، شماره 3، صص 27-1.
گیلپین، رابرت (1392)، اقتصاد سیاسی جهانی. درک نظم اقتصاد بین‌الملل، ترجمه مهدی میرمحمدی و همکاران، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
نظری، علی اشرف و امیر ملائی مظفری (1397)، «تحلیل زبانشناختی و امکان تحلیل شخصیت سیاستمداران: مطالعة دونالد ترامپ»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 7، شماره 1، صص 137-107.
نونژاد، مسعود و همکاران (1393)، «بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه در ایران»،  فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 28، صص 153-137.
 
Art, Robert J. (2010), “The United States and the Rise of China: Implications for the Long Haul”, Political Science Quarterly, Volume 125, Number 3.Pp 359-391.
Appelbaum, Binyamin (2016), “On Trade, Donald Trump Breaks With 200 Years of Economic Orthodoxy”, Newyork times, Retrieved from: https://www.nytimes.com/2016/03/11/us/politics/-trade-donald-trump-breaks-200-years-economic-orthodoxy-mercantilism.html
Ben, Chu (2016), “Donald Trump is not just a security threat to America, he’s an economic threat too”,The  Independent Retrieved from: https://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-security-threat-to-us-america-economic-threat-mexican-wall-a7181161.html
Bouët, Antoine & David Laborde (2017), US Trade Wars with Emerging Countries in the 21st Century. Make America and Its Partners Lose Again, International Food Policy Research Institute, IFPRI Discussion Paper 01669
Bump, Philip (2018), Where the U.S. has considered leaving or left international agreements under Trump, The washingtonpost, Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/06/29/
Charles, Glaser (2011), Will China's Rise Lead to War?, Foreign Affairs, Vol. 90 Issue 2, p80-91.
Christiano, Lawrence J.& et all. (2018). On DSGE Models, Journal of Economic Perspectives, VOL. 32, NO. 3: pp. 113-40.
Dan Kopf (2017), “Trump’s signature trade policy was debunked by Adam Smith more than 200 years ago”,  Quartz, Retrieved from: https://qz.com/894085/donald-trumps-mercantilist-trade-policy-was-debunked-by-economist-adam-smith-more-than-200-years-ago/
Evans, Peter (28 October 2017), “Behind Trump’s Rhetoric of Economic Nationalism”, Magazine of the International Sociological Association, Volume 7, Issue 4. Retrieved from:  http://globaldialogue.isa-sociology.org/behind-trumps-rhetoric-of-economic-nationalism/
Forgey, Quint (2018), “Trump: 'I'm a nationalist', Politico, Retrieved from:  https://www.politico.com/story/2018/10/22/trump-nationalist-926745.
Friedman, Uri. (2018). “Trump Hates International Treaties. His Latest Target: A Nuclear-Weapons Deal With Russia”, The Atlantic, Retrieved fromhttps://www.theatlantic.com/international/archive/2018/10/trump-withdraw-inf-treaty-why/573715/
Gilpin, Robert (2001), Global Political Economy: Understanding The Intrnational Economic Order. (United states of American. Princeton University Press).
https://www.marketwatch.com/story/heres-all-the-stuff-the-us-imports-from-china-thats-causing-a-huge-trade-deficit-2018-03-23
https://www.thebalance.com/trade-deficit-by-county-3306264
International Economic Development Council (2018), Five Year Strategic Plan 2019-2024, Updated September 2018, International Economic Development Council, Retrieved from:  http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_Strategic_Plan.pdf.
Panezi, Maria (2016), The Wto and The Spaghettibowl of Free Trade Agreements Four Proposals for Moving Forward, Centre for International Governance Innovation, Policy Brief, No. 87
Oatley, Thomas (2012), International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. (New York. Pearson Longman).
Rampell, Chatherine (2018), Trump’s trade policy is stuck in the ’80s — the 1680s, The Washington Post (WP Company LLC).
Riedel, Rafał (2017), Economic Nationalism and Populism – Intertwining Relations, Przegląd Politologiczny, No: 3, 7-20pp.
Robbins, Lord (1968), The Theory of Economic Development in The History of Economic Thought, Printed in Great Britain by Redwood Press Limited Trowbridge & London, Library of Congress catalog card no. 68-29378 SBN (boards) 333 02164 9, 197p.
Rosyadi, Saiful Alim &Tri Widodo (2017), Impacts of Donald Trump's Tariff Increase against China on Global Economy: Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Economics Department, Fauclty of Economics and Business, Gadjah Mada University, Munich Personal RePEc Archive, No. 79493
Stensrud, Christian. (2016), Industrial policy in the United States, Institute for the Study of Civil Society
, 55 Tufton Street, London SW1P 3QL, civitas.org.uk/research/economy, pp1-18.
Trachtman, Joel P. (2018), “Trump can't withdraw from NAFTA without a 'yes' from Congress”, The Hill, Retrieved from:  https://thehill.com/blogs/pundits-blog/international-affairs/346744-trump-cant-withdraw-from-nafta-without-a-yes-from.
Tupy, Marian L. (2018), Trump’s Legacy Will Be Economic Decline If He Abandons Free Trade, Foundation for Economic Education.
“U.S. Department of State  &U.S. Agency for International Development” (February 2018), Joint Strategic Plan FY 2018 – 2022,  Retrieved from:  https://www.state.gov/documents/organization/277156.pdf
Urkowitz, Eitan  (October 2018), US Tax Cuts Spur Global Economic Growth in 2018; Long-Term Prospects Are Worrisome, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC 20036-1903 USA.
Urkowitz, Eitan (April 2018), PIIE Forecasts Strong Global Economic Growth Continuing through 2019 but Slowing in 2020; Protectionism Could Disrupt the Outlook, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC 20036-1903 USA.
Wu, John & Atkinson, Robert D. (2017), “How Technology-Based Start-Ups Support U.S. Economic Growth”, Information Tecnology & Innovation Fondation.Available at: http://www2.itif.org/2017-technology-based-start-ups.pdf