عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی ‏

چکیده

آنچه که این روزها منطقه خاورمیانه را بیش از پیش برجسته نموده، نه افزایش قیمت نفت و نه نقش اسلام افراطی در سیاست، بلکه تداوم منازعه است. مهم­ترین دغدغه مطالعات خاورمیانه بررسی چرایی آغاز و تداوم منازعه در این منطقه بوده است. با آغاز قرن بیست و یکم  به رغم امیدها برای کاهش منازعه در خاورمیانه و توجه بیشتر به توسعه، حمله آمریکا اما به افغانستان و عراق آغازگر دور جدیدی از منازعه خیزی در منطقه بود.  از میان کشورهای آشوب‌زده، عراق نشانه‌دارترین سرزمین منازعه‌خیز دستکم پس از ۲۰۰۳ بوده است. اما چه چیزی این سرزمین و این منطقه را این گونه منازعه­آلود نموده است؟ درپی پاسخ به این پرسش زیربنایی، مقاله بر ظهور پدیده کنشگر فراملی داعش با استفاده از مدل چهاروجهی شناسایی حداکثری به مثابه مطالعه موردی، تمرکز دارد. نویسندگان با در نظر گرفتن چهار بعد روایت­های تاریخی، ارجمندی نفس، امنیت هستی شناسانه و مبارزه برای هویت غرورآمیز و کاربردی ساختن آن در فضای اجتماعی و سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که عدم شناسایی حداکثری در این چهارمرحله به خصوص در مناطقی که خاطره منازعه دارند، به شکل­گیری گروه­های خشونت­ورز افراطی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failed Tick Recognition and the Rise of ISIS in Iraq

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Hajiyousefi 1
  • Mahdokht Zakeri 2
1 Associate Prof., Shahid Beheshti University
2 ‎PhD in International Relations Shahid Beheshti University ‎
چکیده [English]

What is important these days in the Middle East is the continuation of conflict. The existing literature in the Middle East studies is pretty much engaged with the issue of beginning and protraction of conflict. Despite of some hopes for more attention to issue of development in the 21th century, American invasion of Afghanistan in 2001 and Iraq in 2003 heralded another round of conflicts in the region. Among the many countries facing crisis, Iraq has been very much outstanding at least from 2003. Why is Iraq so much enmeshed in crisis and conflict? To find an answer, this article tries to utilize a four dimensional tick recognition model in order to examine the rise of ISIS in Iraq.  Historical narratives, self-realizations, ontological security and hubristic identity are considered as four dimensions related to recognition which may help explain the situation in Iraq. Our main argument is that failing tick recognition in these four dimensions in Iraq has led to the rise of violent groups in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tick Recognition
  • Ontological Security
  • Hubristic Identity
ابراهیم، فواد (۱۳۹۵) داعش، نوستالژی خلافت، ترجمه محمدرضا بلوردی و میترا فرهادی، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور
تیلور، چارلز و دیگران (۱۳۹۲) چندفرهنگ گرایی، بررسی سیاست شناسایی، ترجمه طاهر خدیو و سعید ریزوندی، تهران: رخدادنو
حاجی یوسفی، امیرمحمد و ذاکری، مهدخت (1396) "شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه: یک مدل نظری"، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم، صص 108-79
دابق(۱۴۳۵)، مجله اینترنتی، شماره 1.
زارعان، احمد و آزاد، امیرحامد (۱۳۹۵) معمای جذب داعش، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور
عبادی‌فر، محمد(۱۳۹۵) «داعش و مشروعیت خشونت‌بار»، محمدحسین حبیبیان، داعش حقیقی و حقیقت داعش، تهران: پژوهشکده مطالعات کاربردی قلم
عطوان، عبدالباری (۱۳۹۵) تولد اهریمن، عوامل پیدایش دولت اسلامی عراق و شام، ترجمه فاروق نجم الدین، تهران: علمی فرهنگی
علی، بختیار (۱۳۹۴) داعش، خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، ترجمه سردار محمدی، تهران: مرکز
غرایاق زندی، داوود (۱۳۹۵) «فهم اجتماعی زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم داعش: نیاز به فلسفه اجتماعی جدید»، در محمدحسین حبیبیان، داعش حقیقی و حقیقت داعش، تهران: پژوهشکده مطالعات کاربردی قلم
لطیف الزبیدی، حسن و دیگران (۱۳۹۵) عراق در جستجوی آینده، ترجمه علی شمس، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
لوییزار، ژان پیر (۱۳۹۵) در دام داعش: دولت اسلامی یا عقب‌گرد تاریخ، ترجمه ویدا سامی، تهران: نشر نو
 Atwan, A. B. (2015) Islamic State, the digital Caliphate, London: Saqi Books
Anderson BR. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
Barakat, S (2005) "Post-Saddam Iraq: deconstructing a regime, reconstructing a nation", Third World Quarterly,26(4-5):571-91.
Bremer, Paul (2006) My year in Iraq: the struggle to build a future of hope, New York: Simon & Schuster.
Cottam, M. et.al (2016) Confronting Al Qaeda, the Sunni awakening and American strategy in Al-Anbar, London: Rowman & Littlefield.
Dabiq, 1435:2:34
Dabiq, 1435:3:2-4
Dabiq, 1435:4:51
Dabiq: 1436:7:30-31
Dabiq, 1436:8:3
Dabiq, 1436:10:3
Dabiq, 1437:12:28
Dabiq, 1437:13:16
Dabiq, 1437:14:37;
 
Davis, E (2007) "The formation of political identities in ethnically divided societies: implications for a democratic transition in Iraq", American Academic Research Institute in Iraq Newsletter, 2(1):3-4.
Dawisha, A. (2009) Iraq: A political history from independence to occupation, Princeton: Princeton University Press.
 
Gerges, F. (2015) "ISIS and the Third Wave of Jihadism", The Journal of the Middle East and Africa, Vol. 6, pp.339-343.
Haddad, F. (2011) Sectarianism in Iraq: Antagonistic visions of unity, New York: Columbia University Press.
Harding, Luke (2016) "Iraq war inquiry: timeline of conflict", the Guardian, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/05/iraq-war-inquiry-timeline-of-conflict
Hashim, A. (2006) Insurgency and counter-insurgency in Iraq, Ithaca: Cornell University Press.
Hatch, R (2005) "A year of de-Baathification in post conflict Iraq: time for mid-course corrections and a long-term strategy," Journal of Human Rights, 4(1), 103-12.
Honneth, A. (1996) The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, Translated by Joel Anderson, Cambridge: MIT Press.
 
Isakhan, Benjamin (2015) "The Iraq legacies – intervention, occupation, withdrawal and beyond", in Isakhan, Benjamin (eds.) The legacy of Iraq, from the 2003 war to the Islamic State, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
Jabar, F. (2000) “Shaykhs and ideologues: Detribalization and detribalization in Iraq, 1968- 1998”, Middle East Report, 215, 28-48.
Lindemann, T. (2014) “Recognizing (mis)recognition from the inside and the outside: some criteria for ‘seizing’ a slippery concept, Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought, DOI: 10.1080/23269995.2014.919791
Lebow RN (2006) The memory of politics in postwar Europe in: Lebow RN, Kansteiner W and Fogu C (eds) The Politics of Memory in Postwar Europe. Durham, NC: Duke University Press,1–40.
McKelvey, T. (2007) Monstering: inside America's policy of secret interrogation and torture in the terror war, New York: Carrol& Graff Publications.
Mitzen, J. (2006) Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma, European Journal of International Relations, SAGE Publications and ECPR-European Consortium for Political Research,12(3): 341–370. DOI: 10.1177/1354066106067346.
 
Moller, U. (2007) The Prospects of Security Cooperation: A Matter of Relative Gains or Recognition, Göteborg: Göteborg Studies in Politics.
 
Müller, J.W. (2002) Introduction: the power of memory, the memory of power and the power over memory In: Müller, J.-W. (Ed.) Memory and Power in Post-War Europe Studies in the Presence of the Past, Cambridge: Cambridge University Press.
Piketty, Thomas (2016) "Social Investment Can Stop Jihad", Time Ideas, http://time.com/4264221/thomas-piketty-isis/ 
Sandays, Lauara (2004), "British and US coalition approaches to State- building and reconstruction in Iraq: legacies and lessons from the British occupation and mandate (1914-32)", in Cornish, Paul. (eds.), The conflict in Iraq, 2003, New York: Palgrave Macmillan, pp. 9-26.
Strömbom L (2010) Revisiting the Past: Israeli Identity, Thick Recognition and Conflict Transformation. Lund: Lund University, Department of Political Science.
 
Wendt, A. (2003) “Why a World State Is Inevitable?, European Journal of International Relations, 9:4, 491–542.
West, B. (2005) No true glory: A frontline account of the Battle for Fallujah, New York: Bantam Books.