علل رشد وتوسعه رادیکالیسم در پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشکده علوم پایه، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه حلبچه، کردستان، عراق .

چکیده

چکیده
رادیکالیسم یا افراط گرایی یکی از پدیده های رو به رشد ،سرنوشت ساز و تعیین کننده عصر حاضر است. این پدیده بی گمان یکی از مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه در چند دهه اخیر است.طرفداران رادیکالیسم در چند دهه گذشته به یکی از مهمترین بازیگران سیاسی در منطقه تبدیل شده و به گونه ایی روزافزون بر تحولات ملی ،منطقه ایی و جهانی اثر گذاشته است . تفسیر و تحلیل رویدادهای سیاسی امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به این پدیده و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن ناقص و ناتمام است.رادیکالیسم در کشور پاکستان در اواخر دهه 1970 ظاهر شده و دردهه 1980 افزایش پیداکرده و در دهه های بعدی استمرار یافته است . درک علل و عوامل رشد و توسعه رادیکالیسم در پاکستان در تعیین راحل های مهار مسالمت آمیز آن اهمیت فراوانی دارد.
در حالی که بسیاری از پژوهش های صورت گرفته ،سعی دارند رادیکالیسم پاکستان را تحت تأثیر تئوری مدرنیته قرار داده و این پدیده را حاصل پیامدهای مدرنیته می دانند،این مقاله با تکیه بر تئوری بحران به بررسی علل و عوامل رشد وتوسعه رادیکالیسم در پاکستان می پردازد. با ترکیب دو سطح بحران ملی و منطقه ایی به بررسی تاثیر تحولات مهم در این دو سطح می پردازد.پس از ارائه تعریف از رادیکالیسم ، بحران سیکتاریزم یا فرقه گرایی به بررسی تاثیر بحرانهای ملی و منطقه ایی رادیکالیزم پاکستان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causes of Radicalism growth in Pakistan

نویسنده [English]

  • Ayub Khaled
Assistant Lecturer of College of Basic Education, Department of Social Science , University of Halabja , Kurdistan, Iraq.
چکیده [English]

Abstract
Radicalism or extremism is one of the growing, decisive and determinant of the present age. Undoubtedly, this phenomenon is one of the most important political and social developments in the Middle East over the past few decades. The proponents of radicalism have become one of the most important political actors in the region over the last few decades and are increasingly influencing national, regional and global developments. Laid down. The interpretation and analysis of political, social, and security events, regardless of the phenomenon and considering its various dimensions is incomplete and incomplete. Radicalism in Pakistan has appeared in the late 1970s and has grown in the 1980s and has continued in the coming decades. . Understanding the causes and factors behind the growth and development of radicalism in Pakistan is crucial in determining the extent of its peaceful deterrence.
While many studies have attempted to place Pakistani radicalism under the influence of modernity theory, this phenomenon is the result of the consequences of modernity, this article, based on crisis theory, examines the causes and factors of the growth and development of radicalism in Pakistan. . Combining the two levels of the national and regional crisis, it examines the impact of major developments on these two levels. After presenting the definition of radicalism, the crisis of secrecy or sectarianism addresses the impact of the national and regional crises of radicalism in Pakistan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: extremism (radicalism)
  • Pakistan
  • crisis
  • Afghan jihad
  • sectarianism
احمدی، حمید (1380)، «طالبان، علل و عوامل رشد»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره  132-131، صص 52-32.
احمد ندیم، خورشید (1995)، اسلام و پاکستان، لاهور: المورد.
دکمجیان، هرایر (1377)، جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: کیهان .
دوئرتی، جیمز و روبرت فالتزگراف (1372)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
ساجدی، امیر (1386)، «مساله کشمیر»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره2، صص148-125.
سید ناصری، حمیدرضا (1380)، کشمیر گذشته حال آینده، تهران: انتشارات ذکر.
شفیعی، نوذر (1386)، «ریشه‌ها و پیامدهای درگیری نیروهای مذهبی با دولت پاکستان»، همشهری دیپلماتیک، شماره 16، ص7.
ــــــــــ (1985)، «نقش دیوبندیسم درسیاست و حکومت پاکستان با تاکید بر جمعیت علمای اسلام»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، سال هشتم، شماره 28، ص9.
عارفی، محمد اکرم (1380)، «پاکستان و بنیاد گرایی اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره16، صص274-266.
عطائی، فرهاد (1391)، «افراط گرایی فرقه‌ای در پاکستان (1979-2001)»، فصلنامه دانش سیاسی، شماره16، ص83.
فرمانیان، مهدی (1386)، شبه قاره هند، دیوبندیه، بریلویه و وهابیت، درسایت :
قراگوزلو، محمد (1382)، «افغانستان؛ پایان همایش بنیادگرایان»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 134.
کولایی، الهه (1384)، «آرزوهای بزرگ پاکستان در آسیای مرکزی»، همشهری دیپلماتیک، شماره 61.
محمد اصغر خان، مارشال (1999)، «اسلام، جمهوریت و پاکستان»، اسلام آباد: دوست پیلی کشنیز.
مسعودنیا، حسین (1390)، «عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان»، فصلنامه مطالعات شبه قاره، شماره 8، صص 116-83.
ملازهی، پیر محمد (1386)، «چالش سیاسی و ایدئولوژیک در پاکستان»، همشهری دیپلماتیک، شماره 22.
هانتر، شیرین (1380)، آینده اسلام و غرب، ترجمه همایون مجد، تهران: نشر فروزان.
هانتیگتون، ساموئل (1380)، «بنیاد گرایی اسلامی محصول رویارویی تمدن‌ها»، ترجمه ق.طولائی، ترجمان سیاسی، سال پنجم، شماره18، ص38.
Abbas,Hassan (2010), ”Shiism and Sectarism Conflict in pakistsn:Identity Politics,Iranian Influence and Tit-for-Tat Violence,”  Combating Terrorism Center at West Point.
Abou Zahab, Mariam (2002), “The Regional Dimension of Sectarian Conflicts in Pakistan,” in Pakistan: Nationalism without Nation?, Christophe Jaffrelot (ed), New Delhi; London: Manohar; Zed Books.
Baqai,Huma (2011),”Extremism and Fundamentalism:Linkages to Terrorism, Pakistan’s Perspective,”International Journal of Humanities and Social Siences,Vol.1,No.6.
Haqqani, Husain (2002), “America`s New Alliance with Pakistan: Avoiding the Traps of the Past,” Carnegie Endowment for International Peace Policy Brief
James, Carolyn C. and Ozdamar, Ozgur (2005), “Religion as a Factor in Ethnic Conflict: Kashmir and Indian Foreign Policy,” Terrorism and Political Violence, Vol. 17.
 Jamal, Arif (2010), “A Guide to Militant Groups in Kashmir,” Terrorism Monitor, Vol. viii, issue 5.
Lake,David A (2002), ”Rational Extremism: Understanding Terrorism in the Twenty- First Century,”Dialogue IO
Matinuddin,Kamal (1999), The Taliban Phenomenon:Afghanistan 1994-1997,Oxford University Press.
Murphy, Andrew R. (2011), The Blackwell Companion to Religion and Violence, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Nasr, Seyye Vali Reza (2004), “Islamization, the State and Development,” in Islamization and the Pakistan Economy, Robert M. Hathaway and Wilson Lee (eds), Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Nasr, Seyyed Vali Reza (2001), Islamic Leviathan: Islam and the Making of the State Power, Oxford: Oxford University Press.
Ruisheng,Cheng,”on the Peaceful Resoulution of the Kashmir Problem”, Foreing Affairs Journal,No76,June 2006,54-64.