هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

منطقۀ نوردیک از منظر جغرافیای امنیتی محیط اسکاندیناوی و منطقۀ شمال اروپا را شامل می شود. در چشم انداز سیاسی و توسعه ای، اتحادیه نوردیک شامل کشورهای شمالی اروپا از جمله سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند می باشد. اداراک نوردیکی بودن (شمالی بودن) مفاهیم و ساخت بندی های امنیتی- توسعه ای را بر ساختار سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای داخل این منطقه بار می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر شناسایی و ادراک این منطقه، نقش آن را در سیاست خارجی سوئد بررسی می کند. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که ادراک محیطی و امنیتی نوردیک – شمالی بودن توسط نخبگان سوئدی، ویژگی ها و روندهای خاصی را در سیاست خارجی سوئد بوجود آورده است که جهت گیری و رویه های سیاست خارجی این کشور را در دوران جدید تغییر داده است و با توجه به نقش رهبری سوئد در این منطقه این کشور سعی کرده است این ویژگی ها را به دولت های دیگر این منطقه نیز تسری دهد و این تسری باعث شکل گیری محیط امنیتی جدیدی بر مبنای گرایش نوردیک گرایی در سیاست خارجی سوئد و کشورهای منطقۀ نوردیک شده است. تاکید گسترده بر بی طرفی منطقۀ نوردیک، بین المللی بودن، توسعه و همکاری منطقه ای به جای همکاری صرف با اتحادیه اروپا، ساخت بندی امنیتی- نظامی مسالمت جویانه در ظرف محیط اروپا و محور بودن توسعه همگانی از جمله روندهایی است که سیاست خارجی نوردیک محور سوئد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security ontology and development-oriented of the Nordic trends in Swedish foreign policy

نویسنده [English]

  • Arash Beidollahkhani
Faculty of law and Political sicnece, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Nordic region is geographically encompassed by the Scandinavian environment and the Nordic region. From the perspective of welfare and development, the Nordic region includes Northern European countries including Sweden, Norway, Denmark, Finland, and Iceland. The notion of Nordic (being from the north) placed security-development concepts and structures on the internal and external policymaking of the countries within the region. The present study examines the role of the being Nordic in Swedish foreign policy with an emphasis on identifying and understanding this region. The main hypothesis of the present paper is that the Nordic-North security environmental perception by the Swedish elite has created certain features and trends in Swedish foreign policy that have changed the orientation and practices of Swedish foreign policy in the new era, especially in recent years. Given Sweden's leadership role in the region, the country has sought to extend these features to other governments in the region as well and creating a new security environment based on the Nordic tendency in Swedish foreign policy and other countries in the Nordic region. Extensive emphasis on the neutrality of the Nordic region, internationalization, development, and emphasis on the Nordic cooperation rather than mere cooperation with the European Union, peaceful-military security-building coalition within the European environment and the centrality of regional development are among the trends that show Swedish new foreign policy orientation based on emphasis on the Nordic region in the new era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nordic
  • Sweden
  • Foreign policy
  • security
  • development
بیدالله خانی، آرش (1396)، «شورای نوردیک و سیاست گذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین‌المللی؛ دریچه خوشبختی به جهان معاصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 7، شماره 22، صص 91-75.
بیدالله خانی، آرش، کهرازه، یاسر (1397)، «شورای نوردیک؛ مبانی منطقه گرایی توسعه محور اجتماعی بر مبنای ادراک و تصویر سازی مثبت جهانی»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم، شماره چهارم، صص 95-79.
تانگ، شینگ (1384)، «نظریه نظام واره محیط امنیتی»، ترجمه بهناز اسدی، تهران: فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره پاییز، صص 202-167.
حسن پور، جعفر و شاه محمدی، محمد (1395)، «شرایط رویکردهای آینده نگارانه در ترسیم محیط امنیتی»، فصلنامه امنیت پژوهی، سال پانزدهم، شماره 54، صص 98-67.
عصاریان‌نژاد، حسین و نادی، حمیدرضا (1389)، «درآمدی بر شناخت و تحلیل محیط امنیتی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 40. صص 178-153.
فینی‌زاده بیدگلی، جعفر (1396)، «ارائه الگوی ارتقاء نفوذ در محیط امنیتی در حال گذار»، فصلنامه امنیت ملی، سال هفتم، شماره بیست و سوم، صص 119-87..
کرمی، جهانگیر (1380)، «تأثیر محیط امنیتی منطقه‌ای بر سیاست دفاعی دولت‌ها»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 34.
Aggestam, L. and Hyde-Price, A., (2015), A force for good? Paradoxes of Swedish military activism. In: J. Pierre, ed. The Oxford Handbook of Swedish politics. Oxford: Oxford University Press, 479–494.
Af Ugglas, M. (1991). Address in the Swedish parliament, 17 October,
Brommesson, Douglas (2018), ‘Nordicness’ in Swedish foreign policy, from mid-power internationalism to small state balancing? Global Affairs, 4:4-5, 391-404
Brommesson, D. (2015), The Europeanization of Swedish foreign policy and beyond: On multiple roles in Swedish post-cold war foreign policy. In J. Pierre (Ed.), The Oxford handbook of Swedish politics (pp: 529–543). Oxford: Oxford University Press
Brysk, A. (2009), Global good samaritans: Human rights as foreign policy. Oxford: Oxford University Press.
Carlsnaes, W. (2005), Transatlantic Relations, European Security and Swedish Foreign Policy: What Kind of Wine in What Kind of Bottles? Security Dialogue, 36(3), 402–406.
Czarny,Ryszard (2018), Sweden: From Neutrality to International Solidarity, Berlin: Springer
Edstrom, H. (2011), Sweden and NATO partnership in the shadow of coalitions and concepts. In: H. Edström, J.H. Matláry and M. Petersson NATO: the power of partnerships. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp:131-162
Götz, Norbert (2003), Norden: Structures That Do Not Make a Region. European Review of History: Revue Européenne d'Histoire. 10 (2): 323–341.
Hamilton, Daniel., Simonyi, András and Cagan, Debra (2014), Advancing U.S.-Nordic-Baltic Security Cooperation: Adapting Partnership to a New Security Environment, Massachusetts:Center for Transatlantic Relations SAIS
Hedling, E. & Brommesson, D. (2017), Security through European integration or flexible autonomy: Ambivalence in Swedeńs position on the eastern partnership? Global Affairs 3(3), 237–250.
Hilson, Mary (2008), The Nordic Model: Scandinavia since 1945, London: Reaktion books
Ingebritsen, C. (2002), Norm entrepreneurs: Scandinavia’s role in world politics. Cooperation and Conflict 37(1): 11–23.
Lawler, P. (1997), Scandinavian exceptionalism and European union. Journal of Common Market Studies 35(4), 565–594
Möller, U., & Bjereld, U. (2015), Swedish foreign policy: The policy of neutrality and beyond. In J. Pierre (Ed.) The Oxford Handbook of Swedish politics. Oxford: Oxford University Press.
Neumann, I. B., & Gstöhl, S. (2004), Lilliputians in gulliver’s world? Small states in international relations, Centre for small state studies, Institute of International Affairs, University of Iceland, Working paper.pp:1-26
Ojanen, H. (2005), Finland: rediscovering its Nordic neighbours after an EU honeymoon? Security Dialogue 36(3): 418–422
Quille, Gerrard (2006), The impact of EU capability targets and operational demands on defence concepts and planning: the case of Sweden, in Alyson Bailes,.Gunilla Herolf, and Bengt Sundelius (Ed) The Nordic Countries and the European Security and Defense Policy,pp:141-150. Oxford: Oxford University Press.
Rieker, P. (2004), Europeanization of Nordic security: The European union and the changing security identities of the Nordic states. Cooperation and Conflict 39(4): 369–392.
Røren, P. (2019), Status seeking in the friendly Nordic neighborhood. Cooperation and Conflict, 54(4), 562–579.
Schouenborg, L. (2013), The Scandinavian international society, London: Routledge.
Sofie Dahl, Ann and Pauli Jarvenpaa (2013), Northern Security and Global Politics: Nordic-Baltic strategic influence in a post-unipolar world, London: Routledge
Strang, Johan (2015), Nordic cooperation: a European region in transition, New York: Routledge.
Stoltenberg, T. (2009), Nordic cooperation on foreign and security policy proposals, presented to the extraordinary meeting of Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009.
Swedish government (2011), Statement of Government Policy in the Parliamentary Debate on Foreign Affairs, 16 February 2011.
Swedish government (2015), Statement of government policy in the parliamentary debate on foreign affairs, 11 February 2015, Retrieved from http://www.regeringen.se/informationsmaterial/ 2015/02/ utrikesdeklarationen-2015/
Swedish government (2017), Statement of government policy in the parliamentary debate on foreign affairs, 15 February 2017, retrieved from http://www.regeringen.se/49192d/contentassets/b7cf8b05ddad4781883354c1c9bb2481/utrikesdeklarationen-2017-engelska.pdf
Swedish government (2018), Statement of government policy in the parliamentary debate on foreign affairs, 14 February 2018. Retrieved from http://www.regeringen.se/49170e/contentassets/ bf6301faf78d475ca01a8f432e0bfb15/utrikesdeklarationen-2018-engelska
Szymanski, Piotr (2019), The northern tandem. The Swedish-Finnish defence cooperation, OSW Commentary, No.298, pp: 1-7
Tägil, Sven (1995), Ethnicity and Nation Building in the Nordic World, London: Hurst
Tiilikainen,Teija (1998), A Nordic Identity in European Security: Does It Exist? Irish Studies in International Affairs, Vol. 9, pp. 51-54
Von Sydow, Björn (2018), Resilience: Planning for Sweden’s “Total Defence”, in NATO review on 04 April, available link at: https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/04/04/resilience-planning-for-swedens-total-defence/index.html
Ydén, Karl, Berndtsson, Joakim and Petersson, Magnus (2019), Sweden and the issue of NATO membership: exploring a public opinion paradox, Journal Defence Studies,Vol.19, 2019 - NO.1,ppL1-18