نگرشی تئوریک بر تحلیل تئوری سیکلی و کارآمدی آن در سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه اردکان

چکیده

اصولاً سیاست خارجی یکی از کارویژه‌های مهم بازیگران در عرصه بین‌الملل می‌باشد، به گونه‌ای که نداشتن سیاست خارجی صحیح و مناسب منجر به سردرگمی در اهداف و کارکردهای بازیگران در عرصه بین‌الملل می‌شود. یکی از مفاهیمی که با سیاست خارجی بسیار مرتبط می‌باشد و به عنوان یکی از عناصر آن مطرح می‌شود، قدرت می‌باشد. پژوهش حاضر با مفروض پنداشتن قدرت به عنوان یک ابزار بسیار مهم در ترسیم سیاست خارجی و با پذیرش این واقعیت که سیستم بین‌الملل سیکلی می‌باشد و چرخه‌های متعددی از سیکل را تجربه کرده است، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که سیکلی بودن سیستم بین‌الملل و پدیده‌های موجود در آن چه تأثیری بر سیاست خارجی بازیگران دارد؟ سیکل بلند، نقاط عطف، فازهای سیکلی و غیرخطی بودن وقایع و پدیده‌ها در نقاط عطف و فازهای سیکل بلند از مهمترین پارامترهای سیاست خارجی در سیکل‌های سیستم بین‌الملل می‌باشد. بر همین اساس بازیگران سیستم بین‌الملل با توجه به سیکل موجود به ترسیم استراتژی و سیاست خارجی خود می‌پردازند و ارتباط بین سیاست خارجی با سیکل‌های قدرت یک ارتباط مستقیم و بی واسطه می‌باشد به گونه‌ای که کارآمدی سیاست خارجی کشورها بسیار متأثر از سیکل‌های بلند قدرت و فازهای مختلف آن، در روابط بین‌الملل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Approach to Cyclical Theory Analysis and Effectiveness in Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Faraji
Assistant Professor in International Relations at Ardakan University
چکیده [English]

foreign policy is one of important functions of actors in international system, so that lack of proper and correct foreign policy leads to confusion about goals and functions of the actors in the international system. one of the concepts that is very much related to foreign policy and is one of elements foreign policy is Power. The present article by assuming power as a very important tool in drawing foreign policy and accepting this fact that the international system is cyclical and has experienced multiple cycles of cycle, attempt at answer to question that cyclical of the international system and its phenomena what affection have on actors foreign policy? Long cycle, points turning, cycle phases and non linearity of events and phenomena in points turning and long cycle phases are the most important foreign policy parameters in international system cycles. therefore, the international system actors drawing their foreign policy and strategy with respect to the existing cycles, and the relationship between foreign policy and the cycles of power is a direct and immediate connection, so that the effectiveness of foreign policy states is highly influenced from high power cycles and different phases in international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Foreign Policy
  • Long Cycle
  • Cycle Phases
  • turning points
رجب‌زاده، احمد (1376)، «تحلیلی ساختی از چرخه‌های توسعه و انقطاع تمدن اسلامی (بررسی موردی عصر صفوی)»، نامه پژوهش، شماره 4.
گرجی بندپی، انواری و فرزانه رستمکلائی (1397)، «نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران»، پژوهش‌های اقتصاد پولی، مالی، 25(15)، صص 32-1.
قاسمی، فرهاد (1396)، اصول روابط بین‌الملل (الف و ب)، تهران: نشر میزان.
قاسمی، فرهاد (1397)، «گذار در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده- آشوبی: ایران»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال ششم، شماره 24.
قاسمی، فرهاد (1387)، «نگرش شبکه‌ای به مناطق و تحلیل فرایندهای آن از دیدگاه تئوری‌های سیکلی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره اول.
مورگنتا، هانس. جی (1384)، سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
Bosworth, B (2003), The Gentics of Civilization: An Empirical Classification of Civilizations Based on Writing Systems. Comparative Civilizations Review, 49(49), 3.
Devezas, T. C. (Ed.) (2006), Kondratieff waves, warfare and world security (Vol. 5). IOS Press.
Devezas, T., andModelski, G (2003), Power law behavior and world system evolution: A millennial learning process. Technological Forecasting and Social Change, 70(9), 819-859.
DiCicco, J. M., andLevy, J. S (1999), Power shifts and problem shifts: The evolution of the power transition research program. Journal of Conflict Resolution, 43(6), 675-704.
Doran, C. F. (1971), The politics of assimilation: Hegemony and its aftermath. Johns Hopkins University Press.
Doran, C. F, (1989), “Systemic Disequilibrium, Foreign Policy Role, and the Power Cycle Challenges for Research Design”, Journal of Conflict Resolution, Vol.33, No.3.
Doran, C. F. (1991), Systems in Crisis: New Imperatives of High Politics at Century's End (Vol. 16). Cambridge University Press.
Doran, C. (2000), Confronting the Principles of the Power Cycle. Handbook of War Studies II (MI Midlarsky, ed.), 332-368.
Doran, C. (2012), Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History, and Statecraft-Interpreting China's Rise. The SAIS Europe Journal of Global Affairs.
Doran, C. F., andParsons, W. (1980), War and the cycle of relative power. American Political Science Review, 74(4), 947-965.
Gilpin, R. (1988), The theory of hegemonic war. The Journal of Interdisciplinary History, 18(4), 591-613.
Goldstein, J. S. (1988), Long cycles: Prosperity and war in the modern age. yale university Press.
Gordon, D. M. Thomas, E. Weisskopf, and Bowles, S. (1983), Long Swings and the Nonreproductive Cycle. American Economic Review 73, no. 2.
Grinin, L., Devezas, T. C., andKorotayev, A. (2014), Kondratieff Waves: Juglar–Kuznets–Kondratieff; Yearbook.
Hayashi, M., Oman, C. M., andZuschlag, M. (2003), Hidden Markov models as a tool to measure pilot attention switching during simulated ILS approaches.
Houweling, H. W., andSiccama, J. G. (1991), Power transitions and critical points as predictors of great power war: Toward a synthesis. Journal of Conflict Resolution, 35(4), 642-658.
Huntington, S. P. (1996), The clash of civilizations and the remaking of world order, New York: Simon and Schuster, 1996.
Huntington, S. P. (2004), The clash of civilizations and the remaking of world order. Braille Jymico Incorporated.
Juglar, C. (1969), Des crises commercials et de leur retour periodique en France (No. 302). Ayer Publishing.
Kohout, F. (2003), Cyclical, Hegemonic, and Pluralistic Theories of International Relations: Some Comparative Reflections on War Causation. International Political Science Review, 24(1), 51-66.
Kondratieff N. D. (1935), The Long Waves in Economic Life. The Review of Economic Statistics 17/6: 105–115.
Kondratieff, N. D. (1979), The long waves in economic life. Review (Fernand Braudel Center), 519-562.
Kondratieff, N. D. (1984), The Long Wave Cycle, 1926. Translated by Guy Daniels. New York: Richardson and Snyder, 105-115.
Kondratieff, N. D. (2002), Big Cycles of Conjuncture and the Theory of Forecasting. Moscow: Economics. In Russian.
Korotayev, A. V., andTsirel, S. V. (2010), A spectral analysis of world GDP dynamics: Kondratieff waves, Kuznets swings, Juglar and Kitchin cycles in global economic development, and the 2008–2009 economic crisis. Structure and Dynamics, 4(1).
Laszlo, E., andClark, J. W. (1972), Introduction to systems philosophy (p. 24). New York: Gordon and Breach.
Lemke, D., andWerner, S. (1996), Power parity, commitment to change, and war. International Studies Quarterly, 40(2), 235-260.
Levy, J. S., andThompson, W. R. (2011), Causes of war. John Wiley andSons.
Mandel, E. (1980), Long Waves of Capitalist Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Mandel, E. (1981), Explaining Long Waves of Capitalist Development." Futures 13, no. 4.
Melko M. (1969), The Nature of Civilizations. Boston, Mass: Porter Sargent Publisher.
Modelski, G. (1978), The long cycle of global politics and the nation-state. Comparative studies in society and history, 20(2), 214-235.
Modelski, G. (1987), Exploring long cycles. Boulder, Colo.: L. Rienner Publishers.
Modelski, G., andMorgan, P. M. (1985), Understanding global war. Journal of Conflict Resolution, 29(3), 391-417.
Organski, A. F. K. (1980), and Jacek Kugler. The War Ledger.
Quigley, C., and Marina, W. (1979), The evolution of civilizations: An introduction to historical analysis. Indianapolis, IN (originally published in 1961): Liberty Fund.
Schumpeter, J. A. (1939), Business cycles: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGraw-Hill.
Smoleń, K. (2012), Evolution of Geopolitical Schools of Thought.
Targowski, A. (2004), A grand model of civilization. Comparative Civilizations Review, 51(51), 7.
Tessman, B. F., andChan, S. (2004), Power cycles, risk propensity, and great-power deterrence. Journal of Conflict Resolution, 48(2), 131-153.
Trompf, G. W. (1979), The idea of historical recurrence in Western thought: from antiquity to the Reformation (Vol. 1). Univ of California Press.
Wallerstein, I. (1974), The rise and future demise of the world capitalist system: Concepts for comparative analysis. Comparative studies in society and history, 16(4), 387-415.
Wallerstein, I. (1979), The capitalist world-economy. Vol. 2. Cambridge University Press.
Wallerstein, I. (1980), Circumcision: an American health fallacy (p. 122). New York: Springer Publishing Company.
Wallerstein, I. (2011), The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century (Vol. 1). Univ of California Press.
Werner, S., and Kugler, J. (1996), Power transitions and military buildups: Resolving the relationship between arms buildups and war. Parity and war, 187-207.