تبیین فلسفه و کارکرد مرز در عصر وستفالیایی و جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدیر گروه و استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مرز مفهومی وستفالیایی است که متضمن دفاع از اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال ملی و از عوامل تفکیک هویت ملی است. به تأثیر از تحولات سریع ناشی از رشد تکنولوژی و گسترش فضای مجازی در عصر جهانی شدن، عده‌ای معتقد به کم ‌رنگ شدن نقش مرزها و حتی محو شدن کامل آن هستند. در راستای چنین ادعایی، تحقیق حاضر بر مبنای این فرضیه انجام شد که استدلال و اندیشه‌های‌ نفی کننده مرز و سرزمین در رابطه با جهانی شدن، با واقعیت‌های کنونی فضای جغرافیایی، مطابقت ندارد. در جهانی شدن تنها کارکرد نسبی مرزها دچار تغییر، تحول و تنوع می‌شود (و این لزوماً به‌مفهوم کم‌ رنگ شدن کارکردها نیست)، اما وجود و هستی مرز از ثبات و پایداری برخوردار است. در راستای دفاع از فرضیه پژوهش، نویسندگان با مقایسه ویژگی‌های مرز در دو عصر وستفالیایی و جهانی شدن دلایل وجود و استمرار مرزها در عصر جهانی شدن را با اتکای به چهار رویکرد فلسفی (معرفتی)، عقلایی (منطقی)، کارکردی (عملکردها) و اثباتی (تجربی)، مورد بحث و بررسی و تببین قرار دادند. سوای از اینکه به تبع از وسعت و دامنه تهدیدهای جهانی شدن، شاهد امنیتی شدن هرچه بیشتر مرزها هستیم، به‌طوری که شیوع ویروس کرونا در غالب کشورها به اشکال کنترل مطلق مرزهای بین‌المللی، ملی و فروملی، شاهد دیگری بر رد فرضیه جهان بدون مرز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the Philosophy and Function of the boundary in the Westphalian Era and Globalization

نویسندگان [English]

  • ebrahim ahmadi 1
  • mohamad reza hafez nia 2
1 phd Student
2 full Professor in Political Geography Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The Westphalia’s conceptual boundary, whose task is to defend the principle of national sovereignty, territorial integrity and national independence, is one of the factors in the separation of national identity. Due to the rapid evolution of technology and the expansion of cyberspace in the age of globalization, some believe that the role of borders is fading and even disappearing completely. In connection with this claim, the present study was based on the hypothesis that the arguments and ideas that negate the border and the land in relation to globalization do not correspond to the current realities of geographical space. In globalization, only the relative functions of borders undergoes change, transformation, and diversity (And that doesn't necessarily mean the performance is fading), but the existence of borders has stability. In order to prove the research hypothesis, the authors, Comparing the characteristics of borders in the two centuries of Westphalia and globalization, examined the reasons for the existence and continuity of borders in the era of globalization, with four approaches: philosophical (epistemological), rational (Reasonable), functional (functions) and Positivism (experimental). Also, due to the Width and scope of globalization threats, we are witnessing the security of borders as much as possible, so that the outbreak of Coronavirus in most countries in the form of absolute control of international, national and sub-national borders, It is another proof that the hypothesis of a Without Border world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border "
  • National State "
  • Westphalia System
  • "
  • Globalization
اسکینر، کوئینتین (1393)، بنیادهایاندیشهسیاسیمدرن، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: نشر آگاه.
اسمیت، استیو؛ بیلیس، جان (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین: موضوعات بین‌المللی جهانی شدن در آینده، ج 2، ترجمه قاسم راه‌چمنی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معلصر تهران.
حاتمی، سنبل؛ موسوی، سیدجلیل؛ طلیسچی، غلامرضا (1395)، «نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان‌های طبیعی و مکان‌های انسان ساخت»، مطالعات محیطی هفت حصار، سال چهارم، شماره 15.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1396)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، ویراست دوم، مشهد: انتشارات پاپلی.
حافظ‌نیا، محمدرضا؛ کاویانی‌راد، مراد (1393)، فلسفة جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ‌نیا، محمدرضا؛ جان‌پرور، محسن (1392)، مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)، جغرافیای سیاسی فضای مجازی، تهران: انتشارات سمت
حافظ‌نیا، محمدرضا (1390(ب))، ظهور ملی‌گرایی جدید در جهان، سخنرانی علمی، دانشگاه تربیت مدرس، 16 آذر.
حافظ‌نیا، محمدرضا؛ احمدی‌پور، زهرا؛ قادری‌حاجت، مصطفی (1389)، سیاستوفضا، مشهد: انتشارات پاپلی.
حافظ‌نیا، محمدرضا؛ جان‌پرور، محسن؛ مجتهدزاده، پیروز (1389)، «تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها»، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه‌ریزی و آمایش فضا)، دوره چهاردهم، شماره 3.
حافظ‌نیا، محمدرضا و همکاران (1388)، «بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی»، جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره اول، پیش شماره پائیز و زمستان.
حیدری‌فر، محمدرئوف (1389)، «بررسی انتقادی گفتمان بدون مرز»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره 2.
زرقانی، سیدهادی (1386)، مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
ستاری، سهند (1396)، «آنومی دیوار و نموس مکتوب زمین، هندسه نظریه سیاسی مدرن»، فلسفه تحلیلی، شماره 32.
شوتار، صوفی (1386)، شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه سیدحامد رضیئی، تهران: انتشارات سمت.
عزتی، عزت‌الله (1386)، نظریه‌های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران: نشر قومس.
فیلنت، کالین (1390)، مقدمهای بر ژئوپلیتیک، ترجمه محمد باقر قالیباف و محمدهادی پوینده، تهران: انتشارات قومس.
کلارک، یان (1382)، جهانیشدنونظریهروابط بین‌الملل، ترجمه فرامرز تقی‌لو، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
گالاهر، کارولین و همکاران (1391)، مفاهیم کلیدی در جغرافیای سیاسی، ترجمه محمد حسن نامی و علی محمدپور، تهران: موسسه فرهنگی زیتون سبز.
میرحیدر، دره و همکاران (1392)، مبانی جغرافیای سیاسی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات سمت.
محمدی، حمیدرضا؛ حیدری‌فر، محمدرئوف؛ حیدری، شهریار (1391)، «جهانی شدن و سرزمین در جغرافیای سیاسی»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 44، شماره 2 (پیاپی 80).
مورگنتا، هانس. جی (1374)،سیاستمیان ملت‌ها: تلاشدرراهقدرتوصلح، تجدیدنظرکنتدبلیوتامپسون، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
ویسی، هادی؛ حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)، «تأثیر جهانی شدن بر مرزها (بررسی و نقد آرای نفی مرز)»، مدرس علوم انسانی (برنامه‌ریزی و آمایش فضا)، دوره 15، شماره 2.
American immigration council (2017), “The Cost of Immigration Enforcement and Border Security”, (Accessed January 25, 2017). Available in: https://www.america nimmigrationcouncil.org/.../the-cost-of-immigration-enforcemen.
Agnew, John (2005), Borders on the Mind: Re-framing Border Thinking, Department of Geography, UCLA, USA, Ethics & Global Politics.
Appadurai, Arjun (1996), Modernity at large: Cultural dimensions of Globalization, Minneapolis: University of Minnesota.
Brown, Wenday (2014), Walled States, Waning Sovereignty (Zoon Book), Kindle Edition.
Chen, Xiangming (2006), Beyond the Reach of Globalization: China’s Border Regions and Cities in Transition, Globalization and the Chinese City, edited by Fulong Wu, London: Routledge.
Coleman, Mathev (2003), “The Naming of Terrorism and Evil Outlaws,” Geopolitics, Vol. 8, No. 3.
Cairncross, Francis (2001), the death of distance: How thecommunications revolution will change our lives, Harvard school press.
Castles, M (1997), Power of Identity, Oxford: Blackwell.
Dicken, P (2009), International Encyclopedia of Human Geography, In Rob Kitchin & Nigel Thrift (Eds), Amsterdam: Elsevier.
Dochartaigh, Niall (2007), “Conflict, territory and new technologies: Online interaction at a Belfast interface,” Political Geography, Vol. 26, No. 4.
FGDC (2008), Geographic Information Framework Data Control Standard, Federal Geographic Data Committee (FGDC-STD-014.1-2008).
Friedman, Thomas (2005), the world is flat: A brief history of thetwenty-first century, New York: Farrar, Straus & Grioux.
Johnson, Corey and et al (2011), “Intervention on Rethinking ‘the Border’ in Border Studies,” Political Geography, Vol. 30, NO. 2.
Jones, Reece (2009), “Categories, Borders and Boundaries,” Progress in Human Geography, No. 33.
Huglund, D. G (2003), “North American Cooperation in an Era of Homeland Security,” Orbis journal, Vol. 47, No. 4.
Harvy, David (1990), “Between space and time: reflections on the geo-graphical imagination,” Annals of the association of Americangeographers, Vol.8, No. 3.
Gregory, Derek et al (2009), The Dictionary of Human Geography, 5th Edition, John Willey and Sons Ltd.
Kissinger, Henry (2014), World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History, Publisher: Penguin Books Limited.
Lewis, Martin W (2011), The Iran-Pakistan Border Barrier, available at: http://www .geocurrents.info
Lannone, A. P (2001), Dictionary of World Philosophy, Londan & New York, Rutledge.
Mohdin, Aamna, Collins, Keith, (2016), “This is What Happens When We Build Walls and Fences to Keep People out”, (Accessed October 10, 2016). Available at: https://qz.com/.../this-is-what-happens-when-we-build-walls-and-fences-to-keep-peopl..
Nail, Thomas (2016), Theory of Border, Oxford.
Newman, D (2003), A Companion to Political Geography, Edited by John Agnew, Katharyne Mitchell and Gerard Toal Malden, Blackwell Publishing.
Ó Tuathail, Gearóid (1999), Borderless Worlds?, Problematizing Discourses of Deterrritorialzation, in: Taylor & Francis Online (Published online: 19 Oct 2007), pp, 139- 154. https://doi.org/10.1080/ 14650049908407644.
 Ó Tuathail, Gearóid (1998), De-Territorialized Threats and Global Dangers: Geopolitics and Risk Society, in: Taylor & Francis Online, https://doi.org/10. 1080/14650049808407605.
Ó Tuathail, Gearóid (1997), At the End of Geopolitics? Reflections on a Plural Problematic at the Century's End,
Department of Geography, Virginia Tech., Blacksburg, VA, 24061, Vol. 22, NO. 1, Published by: Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.1177/030437 549702200102.
passi, Anssi (2009), political Boundaries, international Encyclopedia of Human Geography, Ed chief: Rob Kitchin and Nigel Therift, Vol. 8, Amsterdam: Elsevier.
Rachman, Gidon (2020), “Nationalism is a side effect of corona virus, financial time”, (Accessed March 23, 2020). Available: https://www.ft.com/content/644fd920-6cea-11ea-9bca-bf503995cd6f
Storey, David (2009), Political Geography, In: International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier, Oxford, ISBN 978-0-08-044910-4.
Sack, Robert (1986), Human territoriality: Its theory and history, Cambridge: Cambridge University Press.
Trump Holds Executive Order Signing Ceremony, Washington Post, (Accessed November 25, 2017). Available at: https://www.washingtonpost. com/... trump.../a5dbc1 b2-d1f4-11e7-a87b-47f14b73162a_
Smith, N. (2000), 'Scale', in R. Johnston & Others, the Dictionary of Human Geography, Oxford: Blackwell
Thompson, Grahame (2007), “The Fate of Territorial Engineering: Mechanisms of Territorial Power and Post- Liberal Forms of International Governance,” International politics, No.44.
Taylor, Peter; Flint, Colin (2000), Political Geography; World-Economy, Nation-State, and Locality, London; Pearson Education.
US. Custom and border protection (2017), “CTPAT: Customs Trade Partnership against Terrorism,” (Accessed November 15, 2017). Available at: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat.
Walt, Stephen M. (2020),  The Realist’s Guide to the Coronavirus Outbreak, Foreign Policy. Available at: https://foreignpolicy.com/2020/03/09/coronavirus-economy-globalization-virus-icu-realism/
Weber, Annette (2012), Boundaries with Issues Soft Border Management as a Solution,library.fes.de/pdf-files/iez/008869.pdf.