بررسی مقایسه ای منطقه گرایی در آسه آن و شورا ی همکاری خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

منطقه‌گرایی به‌عنوان پدیده‌ای نسبتاً جدید بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و به‌تدریج در بخش‌های مختلف جهان گسترش یافت. این پدیده اکنون در مرحله اوج خود به سر می‌برد و کشورهای مناطق مختلف را با اهداف گوناگون به هم نزدیک کرده است. دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی را می توان برای اتخاذ آن به‌عنوان سیاست آگاهانه کشورها ذکر کرد. دو مورد از روندهای منطقه‌گرایی در جهان، منطقه‌گرایی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تأسیس آسه آن و منطقه‌گرایی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و تأسیس شورای همکاری خلیج‌فارس است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که اهداف شکل‌گیری و روند توسعه همگرایی منطقه‌ای در دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج‌فارس چگونه بوده و چه مشابهت‌ها و تفاوت‌های بین آن‌ها وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این استدلال تکیه دارد که دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج‌فارس ازنظر مبانی و اهداف شکل‌گیری مشترک و تحت تأثیر تهدید خارجی یعنی با نگاهی از بیرون به درون شکل گرفتند، اما مسیر همگرایی متفاوتی را پیمودند، به‌نحوی‌که آسه آن در حال حاضر نهادی با در اولویت قرار دادن اقتصاد و شورای همکاری خلیج‌فارس سازمانی با اولویت قرار دادن مسائل سیاسی-امنیتی است. بر این اساس یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که می‌توان آسه آن را نمونه گذار از منطقه‌گرایی محدود و واقع-گرایانه به منطقه‌گرایی جدید با جنبه‌های لیبرالیسم ذکر کرد و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز جنبه‌های لیبرالیسم و اقتصاد بازاری را پذیرفته است، اما برای این سازمان به دلیل هراس از بقاء خود همچنان مسائل سیاسی-امنیتی در اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Regionalism in ASEAN and the Persian Gulf Cooperation Council

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ramezani 1
  • ALI Sabbaghian 2
1 regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran
2 Member of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Regionalism emerged as a relatively new phenomenon after World War II and gradually spread to different parts of the world. This phenomenon is now at its peak and has brought the countries of different regions closer together for various purposes. Various political, economic, and security reasons can be cited as the conscious policies of countries. Two of the trends in regionalism in the world are the regionalism of Southeast Asian countries and the establishment of ASEAN and the regionalism of the Persian Gulf states and the establishment of the Persian Gulf Cooperation Council. The present paper seeks to answer the question of what are the goals of the formation and development of regional convergence in the two organizations of ASEAN and the PGCC, and what are the similarities and differences between them? Using descriptive-analytical methods the article argues that the two regional organizations both were formed in response to an external threat, from the outside-in perspective. However, over time, ASEAN was able not only to maintain its original function, but also to extend its scope from a military-security organization to other areas such as economic, cultural, and social. ASEAN has been more successful in expanding its functions, and this move can be attributed to the transition from limited and realistic regionalism to new regionalism with aspects of liberalism. The PGCC has also embraced aspects of liberalism and market economics, but political-security issues remain a priority for the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASEAN
  • Liberalism
  • Persian Gulf Cooperation Council
  • Realism
  • Regionalism
افراسیاب پور، حامد (1393)، «تحلیل پویش‌های امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس»، مجله سیاست دفاعی، دوره 22، شماره 88، صص 219-185.
اکبریان، رضا و شکری، محسن (1395)، «جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج‌فارس»،سیاست جهانی، دوره 5، شماره 2، صص 208-177.
جوادی ارجمند، محمدجعفر و احمدی، حسن (1392)، «موانع همگرایی در شورای همکاری خلیج‌فارس از منظر ژئوپلیتیک»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 26، شماره 4، صص 882-865.
رمضانی، احمد و معین‌آبادی، حسین (1398)، «اقتصاد سیاسی همگرایی منطقه‌ای آسه آن»، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دوره 2، شماره 2، صص 486-453.
سازمند، بهاره و رمضانی، احمد (1398)، «منطقه‌گرایی اقتصادی در شرق آسیا: آسه آن + 3 یا آسه آن+6؟»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، دوره 15، شماره 53، صص 206-180.
سازمند، بهاره (1386)، «بررسی همگرایی اقتصادی در میان اعضای آسه آن از منظر بین حکومت گرایی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 21، شماره 3، 532-409.
سلطانی، ناصر؛ خورشیدی، ناصر و معصومی، اکبر (1393)، «تحول در منطقه‌گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا»، فصلنامه سیاست خارجی،دوره 28، شماره 3، صص 520-501.
صادقی اول، هادی و نقدی عشرت‌آباد جعفر (1393)، «روابط ایران و دژ منطقه‌ای شورای همکاری خلیج‌فارس»، سیاست جهانی، دوره 3، شماره 4، صص 182-151.
عباس زاده، مهدی و رمضانی، احمد (1396)، » سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی«، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 6، شماره 2، صص 81-59.
کوشکی، محمدصادق و آزاد، امیر حامد (1391)، «بررسی تطبیقی عملکرد اقتصادی شورای همکاری خلیج‌فارس در چارچوب همگرایی منطقه‌ای»،فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره 4، شماره 10، صص 88-65.
کولائی، الهه.، و سازمند، بهاره (1390)، «همگرایی منطقه‌ای در آسیا: تحلیل تطبیقی اکو و آسه آن در آسیا»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 3، شماره 27، صص 80-59.
Aarts, Paul (1999), "The Middle East: A Region without Regionalism or the End of Exceptionalism?", Third World Quarterly, Vol. 20, No. 5, pp. 911-925.
Abdulkhaleq, Abdulla (2012), "The Arab Gulf Moment", In: The Transformation of the GulfPoliticsEconomics, and the Global Order, edited by David Held and Kristian Ulrichsen, New York: Routledge, 106–124.
Acharya, A. (2014), The End of American World Order. Cambridge: Polity.
ASEAN Secretariat (2008), "ASEAN Economic Community (AEC): Chartbook". ASEAN Secretariat, Available at: aseanstats.org/publication/asean-statistical-yearbook-2008/
ASEAN Secretariat (2018), Available at: http://asean.org/asean/asean-secretariat/
Wang, Bo & Yu, Zhen (2014), "The Gulf Regional Cooperation after the Cold War", Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Vol. 8, No. 1, Pp. 100-120.
Buszynski, Leszek (1981), "SEATO: Why It Survived until 1977 and Why It Was Abolished", Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 12, No. 2, pp. 287-296.
Cammett, Melani (1999), "Defensive Integration and Late Developers: The Gulf Cooperation Council and the Arab Maghreb Union", Global Governance, Vol. 5, No. 3, pp. 379-402.
Chia, Siow Yue (1997), "Regionalism and Subregionalism in ASEAN: The Free Trade Area and Growth Triangle Models", In: Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements, Takatoshi Ito and Anne O. Krueger, University of Chicago Press, Pp. 275-312.
Chia, Siow Yue (2011), "Association of Southeast Asian Nations Economic Integration: Developments and Challenges",Asian Economic Policy Review, No.6, Pp. 43–63.
Deutsch, K.W. (1957), Political Community and the North Atlantic Area, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Dosch, Jorn (2017), "The ASEAN Economic Community: Deep Integration or Just Political Window Dressing?", Institute for East Asian Studies, Vol. 5, No. 1, Pp. 25–47.
Drysdale, Peter (2017), "ASEAN: The Experiment in Open Regionalism that Succeeded", In: ASEAN@50: The ASEAN Economic Community into 2025 and Beyond, Volume 5, Edited by Rebecca Sta. Maria, Shujiro Urata, & Ponciano S. Intal, Jr. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Espinoza, R., Prasad, A. & Williams, O. (2011), "Regional financial integration in the GCC", Emerging Markets Review, Vol. 12, No. 4, Pp. 354–370.
Etzioni, A. (1965), Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces, New York: Holt Rinehart and Winston.
Fified, R.H. (1979), “National and Regional Interest in ASEAN Competition and Cooperation in International Politics”, Occasional Paper, No. 57, Singapore: ISEAS.
Guzansky, Y. (2014), "Defence Cooperation in the Arabian Gulf: The Peninsula Shield Force Put to the Test". Middle Eastern Studies, Vol. 50, No. 4, Pp. 640–654.
Hagiwara, Yoshiyuki (1973), "Formation and Development of the Association of Southeast Asian Nations", Institute of Developing Economies, Volume11, Issue4, Pp. 443-465.
Hanieh, A. (2010), "Khaleeji-Capital: Class-Formation and Regional Integration in the Middle-East Gulf". Historical Materialism, Vol. 18, No. 2, Pp. 35–76.
Hill, Hal & Menon, Jayant (2010), "ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments, Failures and the Future", Asian Development Bank ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, No. 69, Pp. 1-34.
International bank of Reconstruction and Development (IBRD) (2010), Economic Integration in the GCC, Washington DC: The World Bank.
Jetin, Bruno & Mikic, Mia (2016), ASEAN Economic Community: a model for Asia-wide regional integration?, Palgrave Macmillan, Basingstoke: UK.
Jetschke, Anja & Murray, Philomena (2012), "Diffusing Regional Integration: The EU and Southeast Asia", West European Politics, Vol. 35, No. 1, Pp. 174-191.
Kechichian, Joseph A. (1985), "The Gulf Cooperation Council: Search for Security", Third World Quarterly, Vol. 7, No. 4, Pp. 853-881.
Keling, Md. F., Som, Md. H., Saludin, Md. N., Shuib, Md. S. & Ajis, M. N. (2011), “The Development of ASEAN from Historical Approach, Canadian Center of Science and Education”,Asian Social Science, Vol. VII, No. 7, Pp. 169-189.
Keohane, Robert & Nye, Joseph (1989), Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston: Little, Brown and Company.
Keohane, Robert O. (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton: Princeton University Press.
Kliem, Frederick (2019), ASEAN Security Connectivity Regional Solutions to Regional Security Challenges, Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd.
Kobayashi, Kiyoshi; Abdul Rashid, Khairuddin; Furuichi, Masahiko & Anderson, William P. (2018), Economic integration and regional development: the ASEAN economic community, New York: Routledge
Lee, Ji-Young (2017), "Contested American hegemony and regional order in postwar Asia: the case of Southeast Asia Treaty Organization", International Relations of the Asia-Pacific, Volume 0, 1–31.

Manoli, Panagiota (2012), The Dynamics of Black Sea Subregionalism, London & New York: Routledge.

Martini, J., Wasser, B., Kaye, D., Egel, D., & Ogletree, C. (2016), The Outlook for Arab Gulf Cooperation. Santa Monica, Calif: RAND Corporation.
Nathan, K.S. (1988), "Malaysia: Reinventing the Nation", In: Asian security practice: Material and ideational influences, Edited by Muttiah Alagappa, New York: Stanford University Press, Pp. 513-548.

Nye, Joseph S (1968), International Regionalism: Readings, Boston: Little, Brown.

Pasha, A.K. (2012), "The Gulf Cooperation Council: a regional approach to peace, security and development", Journal of the Indian Ocean Region, Vol. 8, No. 1, Pp. 90-98.

Pollard, Vincent K. (1970), "ASA and ASEAN, 1961-1967: Southeast Asian Regionalism", Asian Survey, Vol. 10, No. 3, pp. 244-255.

Saravanamuttu, Johan (1983), The dilemma of independence two decades of Malaysia’s foreign policy 1957-1977, Penang: Penerbitan Universiti Sains Malaysia.
Shamshad Akhtar & Mustapha Rouis (2010), "Economic Integration in Mena: The GCC, The Maghreb, And The Mashreq", No. 33, World Bank.
Shediac, Richard; Khanna, Parag; Rahim, Taufiq & Samman, Hatem A. (2011), A Scorecard of GCC Economic Integration, New York: Booz & Company, Ideation Center Insight.
Solidum, Estrella D. (1974),Towards a Southeast Asian Community. Quezon City: University of the Philippines Press.
Staff of the International Monetary Fund (SIMF) (2018), Gulf Cooperation Council Trade and Foreign Investment—Keys to Diversification and Growth in the GCC, Washington, D.C.:International Monetary Fund.
Sturm,Michael & Siegfried, Nikolaus (2005), "Regional Monetary Integration in the Member States of the Gulf Cooperation Council", European Central Bank Occasional Paper Series,No. 31.
Takagi, Shinji (2012), "Establishing Monetary Union in the Gulf Cooperation Council: What Lessons for Regional Cooperation?", ADBI Working Paper Series, No. 390, Asian Development Bank Institute.
Twinam, J. W. (1992), The Gulf, Cooperation, and the Council: An American Perspective, Washington, DC: Middle East Policy Council.
Verico, Kiki (2017), The Future of the ASEAN Economic Integration, London: Palgrave Macmillan.
Walt, S.  (2017), Realism and Security. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Retrieved 2 Jan. 2020, from https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-286.
Woon, Walter (2016),The ASEAN Charter: A Commentary, Singapore: NUS Press.
Yake, Yu (2008), "Theory and Practice of Regional Integration: A Comparative Study on the Cases of Gulf Cooperation Council and ASEAN", Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 27, No. 2, Pp. 41-74.
Nye, Joseph S. (1965), "Patterns and Catalysts in Regional Integration", International Organization, Vol. 19, No. 4, Pp. 870-884.
Russett, Bruce (1967), International Regions and the International System. A Study in Political Ecology, Chicago: Rand-MacNally.
Sbragia,  Alberta (2008), "Comparative Regionalism: What Might It Be?", Journal of Common Market Studies, No. 46, Pp. 29-49.
Hettne, Bjorn & Söderbaum, Fredrik (2000), "Theorising the Rise of Regionness", New Political Economy, Vol. 5, No. 3, Pp. 457-474.
Hurrell, Andrew (1995), "Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics", Review of International Studies, Vol. 21, No. 4, Pp. 545-566.
Börzel, T. A. (2011), "Comparative Regionalism: A New Research Agenda", KFG Working Papers, No. 28, Berlin: Research College "The Transformative Power of Europe", Freie Universitat Berlin.
Boas, Morten; Marchand, Marianne H. & Shaw, Timothy M. (2003), "The Weave-World: The Regional Inter-weaving of Economies, Ideas and Identities", in: Söderbaum, Frederik & Shaw, Timothy M. (eds): Theories of New Regionalism, Basingstoke: Palgrave Macmillan, Pp. 197-210.
De Melo, Jaime & Panagariya, Arvind (1995), "Introduction", in: de Melo, Jaime &Panagariya, Arvind (eds): New Dimensions in Regional Integration, Cambridge: Cambridge University Press, 3-21.
Fawcett, Lousie & Hurrell, Andrew (1995), Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford: Oxford University Press.
Hettne, Bjorn; Inotai, Andras & Sunkel, Osvaldo (1999), Globalism and the New Regionalism, Basingstoke: Macmillan Press.
Söderbaum, Fredrik (2015), "Early, Old, New and Comparative Regionalism: The Scholarly Development of the Field", KFG Working Paper Series, No. 64, Kolleg-Forschergruppe (KFG) "The Transformative Power of Europe", Freie Universitat Berlin.
Mansfield, Edward D. & Milner, Helen V. (1997), The Political Economy of Regionalism, New York, NY: Columbia University Press.
Schulz, Michael; Söderbaum, Fredrik & Ojendal, Joakim (2001), Regionalization in a Globalizing World. A Comparative Perspective on Actors, Forms and Processes, London: Zed Books.
Riggirozzi, Pia (2012), "Region, Regionness and Regionalism in Latin America: Towards a New Synthesis", New Political Economy, Vol. 17, No. 4, Pp. 421-443.
Riggirozzi, Pia & Tussie, Diana (2012), The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America, Dordrecht: Springer.
Telo, Mario (2013), European Union and New Regionalism. Competing Regionalism and Global Governance in a Post-Hegemonic Era, Aldershot: Ashgate.
Leuffen, Dirk/Rittberger, Berthold/Schimmelfennig, Frank (2013), Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Vivares, Ernesto (2013), Exploring the New South American Regionalism (NSAR), Aldershot: Ashgate.
Lenze, Nele & Schriwer, Charlotte (2014), Converging Regions: Global Perspectives on Asia and the Middle East, Aldershot: Ashgate.
Katzenstein, Peter J. (2005), A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Ithaca, NY: Cornell Universtiy Press.
Salloukh, Bassel F. & Brynen, Rex (2004), Persistent Permeability? Regionalism, Localism, and Globalization in the Middle East, Aldershot: Ashgate.
Harders, C. & Legrenzi, M. (2008), Beyond regionalism? Regional cooperation, regionalism and regionalization in the Middle East. Aldershot, England: Ashgate Pub. Co.
Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard & Øgård, Morten (2011), The Rise of the Networking Region: The Challenges of Regional Collaboration in a Globalized World, Aldershot: Ashgate.
Alasfoor, R. (2007), The Gulf Cooperation Council: Its Nature and Achievements. Department of Political Science, Lund University.
GCC-STAT (2018), Economic Performance and Outlook for the Gulf Corporation Council (GCC), Muscat: GCC Statistical Center.
Al-Mawali, Nasser (2015), "Intra-Gulf Cooperation Council: Saudi Arabia Effect", Center for Economic Integration, Vol. 30, No. 3, Pp. 532-552.
Acharya, Amitav (2008), Asia Rising: Who is Leading?. Singapore: World Scientific Publishing Co.
ASEAN Secretariat. (2020), Available at: http://asean.org/asean/asean-secretariat/.
Gallagher, Gerard (2016), Strength in unity: Making the GCC the sixth largest economy in the world, UK: Ernst & Young Global.
Timelinesdb (2020), "GCC", Available at: http://timelinesdb.com/listevents.php?subjid=1510&title=GCC.
Putra, Bama Andika; Darwis & Burhanuddin. (2019), ASEAN Political-Security Community: Challenges of Establishing Regional Security in the Southeast Asia, Journal of International Studies, Vol. 12, No. 1, Pp. 33-49.
Koga, Kei (2014), "Institutional transformation of ASEAN: ZOPFAN, TAC, and the Bali Concord I in 1968–1976", The Pacific Review, Vol. 27, No. 5, Pp. 1-25.
ASEAN Secretariat (2015), ASEAN Security Outlook, Jakarta:ASEAN Secretariat.
Koch, Christian (2010), "The GCC as a Regional Security Organization", KAS International Reports, No. 11, Pp. 23–35.