تاثیر اندیشه های امام خمینی در شکل گیری مبانی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

مسئله وجود حکومت لازمه زندگی اجتماعی انسان ها است. وجود حاکمیت به دلیل آنکه عهده دار ایجاد نظم، امنیت و اجرای قانون در جامعه بوده دارای ضرورت عقلی است به گونه ای که بدون حکومت اجتماع دچار هرج و مرجمی شود. هر حکومتی دارای اقتدار سیاسی است و این ویژگی جدانشدنی در همه دولت ها و حکومت ها وجود دارد. با توجه به اینکه قدرت هسته مرکزی حکومت است می توان گفت قدرت سیاسی در یک حکومت هنگامی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد به آن اقتدار گویند و زمانی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار نباشد باعث استبداد می گردد . قدرت توانایی دارنده آن برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است. اقتدار، قدرت شروع است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، سنت و ... به دست می آورد. اقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری مشروع است. هدف این نوشته بررسی تاثیر اندیشه های امام خمینی در شکل گیری مبانی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Imam Khomeini's Thoughts on the Formation of the Foundations of the National Authority of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • khosro niknam 1
  • masoud jafarinezhad 2
  • seyed hasan malaekeh 3
1 The Impact of Imam Khomeini's Thoughts on the Formation of the Foundations of the National Authority of the Islamic Republic of Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
چکیده [English]

The issue of the existence of government is a necessity of human social life. The existence of sovereignty, because it is responsible for creating order, security and law enforcement in society, has a rational necessity so that without the rule of society, there will be chaos. Every government has political power, and this is an inseparable feature of all governments and governments. Given that power is the core of government, it can be said that political power in a government when it has social legitimacy is called authority and when it does not have social legitimacy it causes tyranny. The power of its possessor is to force others to surrender against their will in any form. Authority is the starting power that acquires its legitimacy on the basis of religion, law, tradition, and so on. National authority is the product of legitimate economic, military, cultural, political, scientific and technological powers. The purpose of this article is to examine the impact of Imam Khomeini's ideas on the formation of the foundations of the national authority of the Islamic Republic of Iran. The present article tries to achieve the desired purpose with the analytical subject under discussion and by using descriptive-analytical method and by using library-documentary studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authority
  • National
  • Imam Khomeini
  • Islamic Republic of Iran
قرآن کریم، ترجمه عبدالحمید آیتی
ابن منظور (1369)، لسان العرب، بی جا، هدایت.
افتخاری، اصغر (1380)، اقتدار ملی: جامعه شناسی سیاسی قـدرت از دیـدگاه امـام خمینـی(ره)، تهـران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
بریجانیان، ماری (1375)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، تهران: رها.
بشیریه، حسین (1380)، آموزش دانش سیاسی، تهران: نشر نگاه معاصر.
پیمان، سیدحسین (1384)، توسعه و نظام بهره ور در منظر امام خمینی (ره)، تهران:  انتشارات وثقی.
جعفر پیشه‌فرد، مصطفی (1380)، پیشینه ولایت فقیه، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان.
جعفری، محمدتقی (1369)، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
جوادی آملی، عبدا... (1379)، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدا... (1388)، شمیم ولایت، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدا... (1386)، پیرامون وحی و رهبری و ولایت در قرآن، قم: اسراء.
حکیم، سید محمد باقر (1387)، جامعه انسانی از دیدگاه، قرآن کریم، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
حلبی، علی اصغر (1376)، مبانی اندیشه‌های سیاسی در ایران و جهان، تهران: راه.
حسینی بهشتی، سیدمحمد (1387)، مبانی نظری قانون اساسی، تهران: انتشارات بقعه.
خالقی، علی (1381)، مشروعیت از دیدگاه امام خمینی، قم: موسسه تنطیم و نشر امام ره.
خامنه‌ای، سید علی (1389)، مجموعه سخنرانی‌ها، لوح فشرده، تهران: دفتر نشر تنظیم آثار مقام معظم رهبری.
خمینی، روح‌الله (1368)، چهل حدیث، تهران: رجاء.
خمینی، روح‌الله (1369)، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خمینی، روح‌الله (1374)، شئون و اختیارات ولی فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خمینی، روح‌الله (1374)، صحیفه امام، لوح فشرده، موسسه نشر آثار امام‌خمینی(ره).
خمینی، روح‌الله (1375)، شرح دعای سحر، بی‌جا.
خمینی، روح‌الله (1378)، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، روح‌الله (1380)، صحیفه امام؛ ج 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، (چاپ و نشر عروج).
خمینی، روح‌الله (1383)، بررسی اقتدار ملی در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: مرکز نشر آثارامام خمینی ره.
دال، رابرت (1364)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین مظفریان،(1376) تهران: نشر مترجم.
دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، دهخدا
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
راش، مایکل (1387)، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.
روحانی، حسن (1388)، اندیشه‌های سیاسی اسلام، تهران: کمیل.
روزبه، محمدحسن (1386)، مبانی‌مشروعیت در نظام سیاسی‌اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ ‌و ‌اندیشه اسلامی.
سنت، ریچارد (1378)، اقتدار، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر شیرازه.
شجاعی زند، علیرضا (1376)، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین بررسی جامعه شناسی مناسبات دین و دولت در ایران اسلامی، تهران: بنیان.
شیرازی، محمد صدرالدین (1365)، اسرار الایات، قم: نشر علم.
طباطبایی، مصطفی (1366)، فرهنگ نوین عربی
عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
فیرحی، داود (1387)، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت.
قادری، حاتم (1378)، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، تهران: سمت.
کلمن، جیمز (1386)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
سجادی، سیدعبدالقیوم (1380)، «اصول سیاست خارجی در قرآن»، تهران، فصلنامه علوم سیاسی، ش 51.
کریمی مله، علی (1383)، «تأملی معرفت شناسانه در مسأله امنیت ملـی از نگـاه امـام خمینـی(ره)»، فـصلنامه مطالعات راهبردی، ش 62.
کوئینتن، آنتونی (1371)، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات الهدی.
لک‌زایی، شریف (1388)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
لمبتون ان کاترین، سواین فورد (1385)، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه فقیهی تهران: شفیعی.
مصباح یزدی (1387)، در پرتو ولایت، قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی.
مطهری، مرتضی (1375)، پیرامون جمهوری اسلامی، قم: صدرا.
محمدی، منوچهر (1390)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، تهران: نشر دادگستر.
میرخلیلی، سیدجواد (1386)، «امام خمینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی»، فصلنامه حکومت اسـلامی، ش 54.
میلر، پیتر، سوژه (1382)، استیلا و قدرت، ترجمه سرخوش، تهران: نی.
نش، کیت (1384)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمه دلفروز، تهران: کویر.
نوروزی، مهدی (1372)، فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، تهران: آگاه.
نخعی، هادی (1390)، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی: بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولـت ملی و اسلامی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
وحیدی، موسی‌الرضا (1386)، «فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل»، فصلنامه‌ مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره چهار.
وینسنت، آندرو (1376)، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هابرماس، یورگن (1380)، بحران مشروعیت، تئوری دولت سرمایه‌داری مدرن، ترجمه معینی، تهران: گام نو.