تمتع از فناوری بلاک‏چین در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت برای مبارزه با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران( نویسنده مسوول).

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

تقریباً در تمام موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت شاهد ترویج برخی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب جهت همگرایی برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن در تجارت بین‌الملل بودیم تا با تکوین محیط تجاری مناسب شرایط رقابت منصفانه ایجاد گردد. با روش فراتحلیل واقف شدیم سازمان جهانی تجارت در کنار مفاد موافقت‌نامه‌ها تا چه میزان تحت تاثیر فناوری بلاکچین توانسته از فساد پیشگیری نماید. در این راستا مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان و رویکرد آن به فساد در تجارت بین‌الملل تبیین و تاثیر استفاده از فناوری زنجیره‌های بلوکی در آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نمایان کرد سازمان جهانی تجارت در مفاد موافقت‌نامه‌ها اعضا را به رعایت برخی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب ملزم که غیرمستقیم با رویکردی پیشگیرانه تداعی کننده مبارزه با فساد بوده علاوه بر آن تمتع از فناوریهای نوین در موافقتنامه تسهیل تجاری و موافقتنامه تجارت خدمات و تدارکات دولتی ذیل مفاهیمی از قبیل پنجره واحد تجاری و قراردادهای هوشمند را مورد توجه و استفاده اعضا قرار داده است. اگرچه استفاده از این فناوری تاحدودی در تسهیل تجارت، معاملات دولتی و تجارت خدمات به خوبی عمل کرده ولی با فقدان زیرساختهای لازم سبب ناکارمدیها و چالشهایی گردیده است که نمی تواند جایگزین مناسبی برای نهادهای قدرتمندتر باشد، بلکه در حقیقت با تقویت این نهادها بیشترین کارآیی را برای آنها بوجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enjoying block chain technology in the light of WTO regulations to combat corruption

نویسندگان [English]

  • Ramin Moradi 1
  • karan rohani 2
  • reza nasiri larimi 3
1 Ph.D. Student in International Law, sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. (Customs Officer)
2 Assistant Prof Law, Ghaemshahr Branch,Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran,(Corresponding Author)
3 Assistant Prof Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Almost in all WTO agreements, we are considering the promotion of some elements of good governance to prevent and combat corruption in international trade in order to create a fair competitive environment by creating a conducive business environment. Through meta-analysis, we learned to what extent the World Trade Organization, in addition to the provisions of the agreements, has been able to prevent corruption under the influence of block chain technology. In this regard, the provisions of the organization's agreements and its approach to corruption in international trade were explained and the impact of the use of block chain technology was examined. The study showed that the WTO in the provisions of the agreements obliges the members to observe some components of good governance that are indirectly associated with a preventive approach to combating corruption. It is shown that enjoying block chain technology to set single windows and make use of smart contracts have been considered and used by members according to the relevant agreements. Although the use of this technology has worked well to some extent in facilitating trade, government procurement, and the trade in services, it has led to inefficiencies and challenges in the absence of the necessary infrastructure, which in fact cannot be a viable alternative to powerful institutions that it is created to be replaced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Fighting Corruption
  • WTO Regulations
  • Block chain
  • Trade Facilitation
ابراهیمی، شهرام (1388)، «رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن»، آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 12، صص52-37.
سازمان جهانی تجارت (1385)، اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه، ترجمه مسعود طارم‌سری و دیگران، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
شیروی، عبدالحسین (‏1378‏)، «سازمان تجارت جهانی(گات): اهداف، مبانی و ساختار»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 4، صص25-7.
شیروی، عبدالحسین، نظرنژاد، مهدی (1390)، «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، صص 114-95.
شیروی، عبدالحسین، جعفری هرندی، مهشید (1389)، «تجارت غیرمنصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی»، مجله حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)، سال هفتم، شماره هفدهم، صص 57-29.
قربانی زاده، وجه الله، و نانگیر، سید طه حسن (1399)، راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم افزار CMA2، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
کمالی­اردکانی، مسعود، نصیری، میترا (1383)، تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
Abeyratne, S. A., and R. P. Monfared (2016), “Blockchain Ready Manufacturing Supply Chain Using Distributed Ledger.”International Journal of Research in Engineering and Technology”, 5(9): pp 1–10.
Abouharb, M. Rodwan (2019), “The paradox of the WTO: Development, Good governance and Human rights”, (Last visited: 23 December 2019) available at http://www.rodabouharb.com.
Carmody Chios, (2006), ” WTO Obligations as Collective”, European Journal of International Law, Vol 17(2): 419-443.
Cho, Sungjoon, (2005), “A Quest for WTO’s Legitimacy”, World Trade Review, Vol. 4(3): 391-399.
Crosby, M., P. Pattanayak, S. Verma, and V. Kalyanaraman. (2016). “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin.” Applied Innovation 2:6–9.
Decker, S. and Surrane, J. (2018), “BofA Tops IBM, Payments Firms With Most Blockchain Patents”,Bloomberg Technology. From https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/bofa-tops-ibm-and-payments-firms-with-most-blockchain-patents.
Delmolino, K., M. Arnett, A. Kosba, A. Miller, and E. Shi. (2016), “Step by Step Towards Creating a Safe Smart Contract: Lessons and Insights from a Cryptocurrency Lab”, Financial Cryptography and Data Security, International Workshops, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 79-94. p 16.
English, M., S. Auer, and J. Domingue (2016), “Block Chain Technologies & The Semantic Web: A Framework for Symbiotic Development.” Computer Science Conference for University of Bonn Students, J. Lehmann, H. Thakkar, L. Halilaj, and R. Asmat, Eds.
Federica Mus (2018), “Blockchain Implementation in Supply Chain Management. Case study on an E-Commerce Food Retailer”, Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale e dell’Innovazione Tecnologica, POLITECNICO DI TORINO, Italy, pp,8-9.
Fortune, A (2016), “Philippines takes on meat import fraud through permit recall”, GlobalMeat News, 23 November 2016. Retrieved from https://www.globalmeatnews.com/Article/2016/11/23/ Philippines-import-permit-recall on 20 June 2018.
Ganne, Emmanuelle (2018), “Can Blockchain revolutionize international trade?”, Geneva: World Trade Organization.
Graglia, Michael, Mellon, Christopher,and Akin, Evan, (31.07.2017 New America). “Prerequisites for Incorporating Blockchain into a Registry”, (Last visited: 01.10.2020), available at:https://www.newamerica.org/future-property-rights-/blog/prerequisites-incorporating-blockchain-registry/.
Guatam Dhameja,(18.02.2019), “UN World Food Programme Uses Parity Ethereum to aid 100,000 refugees”, (Last visited: 01.10.2020). available at:https://www.parity.io/un-world-food-programme-uses-parity-etherum-to-aid-100-000-refugees/.
Gunnlaugsdóttir, Sigfríður (2017), “THE WTO Facilitation Agreement, And Corruption And Customs: A New Type Of Anti Corruption Instrument”, Master of Law, Lagadeild School of Law, Virginia.
IBM (15.06,2017), “AIG, IBM, Standard Chartered Deliver First Multinational Insurance Policy Powered by Blockchain”, IBM News Release, (Last visited: 01.10.2020).from http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52607
Johansson, Jonas, Nilsson, Christoffer (2018), “How the Blockchain Technology can Enhance Sustainability for Contractors within the Construction Industry”, Master’s Thesis Supply Chain Management, chalmers university of technology, Chalmers University of Technology gothenburg, Sweden.
Kelly, J (06.09.2017), “EY teams up with Maersk, Microsoft on blockchain-based marine insurance”, (Last visited: 01.10.2020), Reuters from https://www.reuters.com/article/us-blockchaininsurance-marine/ey-teams-up-with-maersk-microsoft-on-blockchain-based-marine-insuranceidUSKCN1BG3B6
Lopez, JF Perez (1991), ”GATT Safeguards: A Critical Review of Article XIX and its Implementation in Selected Countries", Case Western Reserve Journal of International Law, Vol 23(3): 517-592.
Mastercard (23.10.2017), “Mastercard Opens-Up Access to Blockchain API for Partner Banks and Merchants”, (Last visited: 02.10.2020) Press Release, from https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-opens-access-Blockchain-api-partner-banks-merchants.
Mbogo, A (28.02.2018), “Africa to Adopt Blockchain for New Digital Free Trade Area”, (Last visited: 02.10.2020). Bitcoin Africa Retrieved from http://bitcoinafrica.io/2018/02/28/africa-to-adopt-blockchain-fornew-digital-free-trade-area/on 20 June 2018.
McDaniel,  Christine and C. Norberg,  Hanna (2019), ” Can Blockchain Technology Facilitate International Trade?”, Mercatus Research, Mercatus Center at George Mason University, available at: https://www.mercatus.org/system/files/mcdaniel-blockchain-trade-mercatus-research-v2.pdf
McKinsey & Company (2016a), “Blockchain in insurance—opportunity or threat?”. from https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/blockchain-ininsurance opportunity-or-threat
McKinsey & Company (2016b), “Global Payments: Strong Fundamentals Despite Uncertain Times”. from https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/
McKinsey & Company (2017), “Blockchain Technology in the Insurance Sector”, Quarterly meeting of the Federal Advisory Committee on Insurance (FACI),from https:// www.treasury.gov/initiatives/fio/Documents/McKinsey_FACI_Blockchain_in_Insurance.pdf
Michael, Bryane, Ferguson, Frank And Karimov, Alisher (2012), “Do Customs Trade Facilitation Programmes Help Reduce Customs-Related Corruption?”, International Journal of Public Administration, Vol 35(2): 81-97.
Nofer, M., P. Gomber, O. Hinz, and D. Schiereck (2017), “Blockchain.” Business & Information Systems Engineering, 59 (3): 183–187.
OECD (2009), “Overcoming Border Bottlenecks: The Costs and Benefits of Trade Facilitation, OECD Trade Policy Studies”. Paris: OECD Publishing.
OECD (2015), “Implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement: The Potential Impact on Trade Costs”, OECD Publishing.
Pisa michael and Juden matt (2017), “Blockchain and Economic Development: Hype vs. Reality.” CGD Policy Paper. Washington, DC: Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/blockchain-and-economic-development-hype-vs-reality
Pons, Daniel, José Ramón Hilera, Luis Fernández, Carmen Pagés, (2016), “A Learning Quality Metadata approach: Automatic quality assessment of virtual training from metadata”, Computer Standards & Interfaces, Vol 45: 45–61.
Razon, Arvin Kristopher (2019), “Liberalising Blockchain: An Application of the GATS Digital Trade Framework”, Melbourne Journal of International Law,Vol 20(1): 125-157.
Santiso, Carlos (2018), “Will Blockchain Disrupt Government Corruption?”, Stanford Social Innovation, Review,Vol16(2),availableat:https://ssir.org/articles/entry/will-blockchain-disrupt-government-corruption#.
Schefer, Krista Nadakaukaren (2008), “Corruption and the WTO legal system”, Society of International Economic Law (SIEL) Inaugural Conference, NCCR Trade Working Paper 2008/15.
Schick, Alan (1998), “Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealands Reforms”, World Bank Research Observer, Vol 13(1):123-131.
Steiner, J., and J. Baker (21.11.2015), “Blockchain: The Solution for Transparency in Product Supply Chains.” (Last visited: 01.10.2020) whitepaper https://www.provenance.org/
Swedish National Board of Trade (Project 100-457-05) (2005), “Trade and the Fight against Corruption”. (Last visited: 23 December 2019).
Swedish National Board of Trade (2004), “Consequences of the WTO-agreements for Developing Countries”, Stockholm, Kommerskollegium, (Last visited: 23 December 2019). available at https://www.kommers.se/In-English/Publications/2010-and-older/Consequences-of-the-WTO-Agreements-for-Developing-Countries/
Tian, F (2016), “An Agri-food Supply Chain Traceability System for China Based on RFID & Blockchain Technology” 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), NewYork: IEEE.
Vanderpol, Rachel (2018), “Blockchain for Change”, Global Business and Sustainability, Eramus University Rotterdam, Netherlands.
Widdowson, David, Blegen, Bryce, Short, Geoff, Lewis, Gareth, Gracia-Godos, Eduardo and Kashubsky , Mikhail (2019), “ Single Window in the Context of the WTO Trade Facilitation Agreement”, World Customs Journal, Centre for Customs and Excise Studies, Vol 13(1), PP.101-128.
World Trade Organization (WTO) (07.04.2014), “Revised WTO Agreement on Government Procurement enters into force”, News Item(Last visited:  02/10/2020), available at http://www.wto.org.
World Trade Organization (WTO) (2018), “Electronic commerce and copyright”, Submission by Brazil and Argentina, JOB/GC/200/Rev.1, 24 September 2018, Geneva: WTO.