تحلیل مولفه‌های تاثیرگذار بر منازعه فلسطین - اسرائیل و معامله قرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

منازعه به‌معنی تقابل دویا چند نگاه متفاوت بوده که هریک از نگاه‌ها اهداف، عملکرد‌ها، طرز تفکر و ارزش‌های متفاوت را دربر می‌گیرد. تجزیه و تحلیل هر منازعه نیاز به آگاهی از ویژگی‌های خاص آن منازعه دارد. از سوی دولت ترامپ طرح صلحی موسوم به معامله قرن برای یک صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل اعلام گردی. سؤال مطرح در پژوهش این است که آیا با نادیده گرفتن مسائل سرزمینی، قومی- مذهبی و تعارضات ایدئولوژیکی موجود در طرح معامله قرن می‌توان یک صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کرد؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که طرح معامله قرن بر اساس واقعیت‌های قومی- سرزمینی برنامه‌ریزی نشده و نمی‌تواند تبدیل به یک صلح پایدار در ناحیه خاورمیانه گردد. در تبیین این مقاله از رویکرد سازه‌انگاری الکساندر ونت استفاده شده تا نقش پیوند‌های عمیق فرهنگی- تاریخی فلسطینیان با سرزمین فلسطین در معادلات صلح بهتر درک شود. هدف این مقاله بررسی طرح صلح معامله قرن می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که طرح معامله قرن فرجامی جز شکست ندارد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و شیوه‌ی گردآوری داده‌ها نیز اسنادی ـ کتابخانه‌ای است و از داده‎های عینی- تاریخی برای بررسی ابعاد و زوایای معامله قرن بهره یافته ‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Components Affecting the Israel-Palestine Conflict and the Deal of Century

نویسنده [English]

  • Amir Sajedi
Faculty member of the Department of Political Science
چکیده [English]

Conflict means divergent opposition to several different views which each of them encompass different aims, functions, attitudes and values. The Trump administration announced a peace plan the so called the Deal of Century for a lasting peace between Palestine and Israel. The purpose of this article is to examine the peace plan (the Deal of Century) and to explain the existence of deep cultural-historical ties of the Palestinians with the land of Palestine. The question raised in this research is whether by ignoring the territorial, ethno-religious, and ideological conflicts between Palestine and Israel at this plan, how a stable peace between Palestine and Israel can be expected? The hypothesis of this research is based on the fact that this plan cannot bring a lasting peace in the Middle East. In explaining this article, Alexander Wendt's constructivist approach is used to understand the role of the deep cultural-historical ties of the Palestinians with the land of Palestine in the equations of peace. The research findings indicate that the transaction plan of the Deal of Century is headed towards a failure. This article uses the descriptive-analytical method to examine the dimensions and angles of the Deal of Century Plan by using library sources and relying on previous research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Conflict"
  • " Palestine"
  • "Israel
  • America"
  • "Deal of Century"
احمدی، حمید (1369)، ریشه­های بحران در خاورمیانه، تهران: موسسه کیهان.
باباجی، رمضان؛ شمیلیه ژاندرو، مونیک و دولا پرادل، ژرو (1382)، حق بازگشت فلسطینیان و اصول تحقق آن، ترجمه محمد مقدس، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1372)، نظریه­های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
جعفری، علی­اکبر (1389)، منافع استراتژیک مشترک و اتحاد آمریکا-اسرائیل، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفری ولدانی، اصغر (1388)، چالش­ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حشمتی، امیر؛ رضایی، علیرضا و ترابی، قاسم (1398)، «تاثیر ناامنی هویت ملی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه با تأکید بر کشور عراق»، فصلنامه علمی سیاست جهانی، دوره هشتم، شماره 4، پیاپی 30، صص 60-31.
ساجدی، امیر (1384)، «تحولات اعراب و اسرائیل و نیاز منطقه به صلح»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی، ویژه­نامه حقوق و علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 2، صص  52-49.
ساجدی، امیر (1387)، «موانع صلح اعراب و اسرائیل»، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین­الملل، سال دوم، شماره اول، صص 149-125.
سخاوتیان، سیدامیر (1397)، «معامله قرن و باتاب آن در جهان اسلام»، مجله اندیشه تقریب، شماره 36، صص 72-39.
شاهاک، اسرائیل (1376)، تاریخ یهود-مذهب یهود، بار سنگین سه هزاره، ترجمه مجید شریف، تهران: چاپخش.
صالحی امیری، سید رضا (1388)، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: موسسه انتشاراتی کُمیل.
قاسمیان، علی (1398)، "ترامپ، طرح معامله قرن و چالش­های فراروی جهان اسلام"، فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره 12، شماره 45، صص 100-81.
مشیرزاده، حمیرا (1383)، «سازه­انگاری به­عنوان فرانظریه روابط بین­الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65(116)، صص 143-113.
ملا ابراهیمی، عزت (1382)، فرهنگ معاصر فلسطین، شخصیت­ها و جنبش­ها، تهران: اندیشه سازان نور.
کیسینجر، هنری (1383)، دیپلماسی امریکا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
ناصری طاهری، عبدالله (1367)، بیت­المقدس شهر پیامبران، تهران: سروش.
هادیان، ناصر (1382)، «سازه­انگاری از روابط بین­الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 17، شماره 4، صص 171-159.
Abu Saada, Mohammad (2018), "The Deal of Century: Dimensions and Paths", Egyptian Institute for Studies, Istanbul, pp.1-17.
Chomsky, Noam (2003), Middle East Illusions, Peace, Security and Terror, New Delhi: Chaman Press.
Coser, a. Lewis (1965), The Functions of Social Conflict, New York: The Free Press.
Covarrubias, Jack & Lansford, Tom (2007), Strategic Interests in the Middle East, Opposition or Support for US Foreign Policy, Burlington: Ashgate.
Fawcett, Louise (2005), International Relations of the Middle East, New York: Oxford University Press.
Haas, Michael (1974), International Conflict, New York: Bobbs-Merrill.
Held, C. Colbert (2006), Middle East Patterns, Places, Peoples, and Politics, Fourth edition, Colorado: Westview Press.
Lesch, W. David (2007), The Middle East and The United states, A Historical and Political Reassessment, Fourth Edition, Colorado: Westview Press.
Makdisi, Karim (2018), "Palestine and Arab Israel Conflict 100 Years of Regional Relevance and International Failure", Middle East and North Africa regional Architecture, Menara  working paper, No. 27, pp.1-25.
Nabulsi, Karma (2019), "Trump's Deal of the Century", The Middle East London, Vol.15, pp. 5-17.
Neff, Donald (2002), Fallen Pillars, U.S. Policies towards Palestine and Israel since 1945, Washington, D.C.
Ovendale, Ritchie (1999), The Origins of the Arab-Israeli Wars, Third addition, London: Longman.
منابع اینترنتی
تابناک: معامله قرن. بر گرفنه شده از
اسپوتنیک: افشای جزئیات کامل معامله قرن امریکا.  بر گرفنه شده از
حماس: معامله قرن در برابر اراده ملت فلسطین شکست خواهد خورد. بر گرفنه شده از
آوا: هشدار اروپا درباره طرح معامله قرن امریکا.  بر گرفنه شده از
https://www.avapress.com/fa/news/176274,23/04/1398                 
شره علی عبدالله، چیزی به نام معامله قرن وجود ندارد. بر گرفنه شده از
David Gardner: Trump’s ‘deal of the century’ offers nothing good to Palestinians, at
 گزارش گروه بین­الملل: معامله قرن چیست؟ اخراج فلسطینیان از فلسطین. بر گرفنه شده از
واکنش رهبر انقلاب به برگزاری کنفرانس آمریکایی معامله قرن در بحرین. بر گرفنه شده از
 رهبر انقلاب: طرح آمریکایی، عبری و عربی برای نابودی فلسطی؛ چرا رهبری راهپیمایی امسال روز قدس را مهم‌تر از گذشته خواند؟ «معامله قرن» چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بر گرفنه شده از
محمود عباس: فلسطینی‌ها بر اساس معامله قرن آمریکا در مذاکرات شرکت نخواهند کرد. بر گرفنه شده از