نظریه سیاسی و روابط بین‌الملل: در حاشیه ‌اما گریزناپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

روابط بین‌الملل صحنه‌ای از روابط و تعاملات اجتماعی و سیاسی است که در آن ناگزیر مسائلی چون عدالت و بی‌عدالتی، اخلاقی و غیراخلاقی، درست و نادرست مطرح می‌شود یعنی موضوعاتی که سنتاً در حوزه نظریه سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرند. هدف این مقاله بررسی رابطه رشته روابط بین‌الملل با نظریه سیاسی در ابعاد مختلف آن است. سئوال اصلی که در اینجا به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه نظریه سیاسی و نظریه روابط بین‌الملل در پیوند قرار می‌گیرند؟ مقاله نشان خواهد داد که این پیوند از چند طریق صورت می‌گیرد: الهام‌بخشی و/یا مشروعیت‌بخشی نظریه سیاسی برای نظریه‌های بین‌الملل، ورود بحث‌‌های هنجاری نظریه سیاسی به نظریه‌های علم‌گرا و اثبات‌گرای روابط بین‌الملل و سرانجام ارائه نظریه‌های صراحتاً هنجاری روابط بین‌الملل و امکان تلقی از بخشی از نظریه‌های متعلق به جریان اصلی روابط بین‌الملل به عنوان نظریه سیاسی بین‌المللی که به ویژه در مناظره میان اجتماع‌محوران و جهان‌وطن‌انگاران و در درون و میان واقع‌گرایان و لیبرال‌ها تجلی می‌یابد. این بررسی نشان می‌دهد که نظریه سیاسی همیشه در رشته روابط بین‌الملل حضور داشته و حتی در نظریه‌هایی که دعوی علم‌گرایی و پرهیز از ابعاد هنجاری در نظریه‌پردازی را دارند نیز ناگزیر جای پایی دارد. این امر حاکی از پایداری و اجتناب ناپذیری مباحث مرتبط با نظریه سیاسی در نظریه روابط بین الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Theory in IR: Marginal but Inevitable

چکیده [English]

International relations as any domain of socio-political interactions faces with issues such just and unjust, moral and immoral, right and wrong, i.e., issues traditionally discussed in political theory. This article aims to examine the relationship between International Relations and political theory in its various aspects. The main concern here is to show how the two are tied together. It is argued that the connection is through three main ways: political theory is a source of inspiration and /or legitimization for theoretical claims of various IR theories; the presence of normative concerns usually associated with political theory in even the “positivist” or “scientific” theories of international relations; and finally the existence of international political theories with clear normative aspects especially as it has been reflected in communitarian/ cosmopolitan debate particularly between and among realists and liberals. This clearly shows the ever presence and inevitability of political theoretical notions and discussion for the theory of international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • political theory
  • political thought
  • international politics
  • political international theory
اخوان کاظمی، مسعود و سارا ویسی (1390)، «جان رالز و عدالت بین­المللی»، پژوهشنامه علوم سیاسی سال 7، شماره 1: صص 37-7.
اسپریگن، ریچارد (1365)، فهم نظریه­های سیاسی. ترجمه فرهنگ رجائی. تهران: آگاه.
پنگل، توماس و پیتر و آهرنزدرف (1384)، عدالت در میان ملل. ترجمه مصطفی یونسی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
تالیس، رابرت (1396)، فلسفه رالز. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: نشر نو.
جهانبگلو، رامین (1380)، تفاوت و تساهل، تهران: مرکز.
راولز، جان (1385)، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
رفیع­پور، فرامرز (1367)، کندوکاوها و پنداشته­ها، تهران: انتشار.
زرگر، افشین (1386)، «نظریة هنجاری روابط بین­الملل در جهان معاصر»، سیاست خارجی. سال 21، 3: صص 636-599.
سادا-ژاندرون، ژولی (1378)، تساهل، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر نی.
مشیرزاده، حمیرا (1377)، «واقع­گرایی و سه مناظره در روابط بین­الملل»، مطالعات سیاسی و حقوقی. سال 1 شماره 1: صص 185-159.
مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریه­های روابط بین­الملل. تهران: سمت.
والتسر، مایکل (1386)، «عذرتراشی برای تروریسم،» در فلسفه و جامعه و سیاست. گردآورنده عزت­الله فولادوند، تهران: نشر ماهی.
والزر، مایکل (1391)، در باب مدارا، ترجمه صالح نجفی، تهران: پردیس دانش.
والزر، مایکل (1394)، حوزه­های عدالت: در دفاع از کثرت­گرایی و برابری. ترجمه صالح نجفی. تهران: نشر ثالث.
ونت، الکساندر (1384)، نظریة اجتماعی سیاست بین­الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
Amdur, Robert (1977), “Rawls' Theory of Justice: Domestic and International Perspectives,” World Politics Vol. 29, No. 3: 438-461.
Ashley, Richard (1981), “Poltical Realism and Human Interests.” International Studies QuarterlyVol. 25. 
Baum, Tomas (2008), “A Quest for Inspiration in the Liberal Peace Paradigm: Back to Bentham?”European Journal of International Relations Vol.14, No. 3: 431-453.
Bell, Duncan, ed. (2008), Political Thought and International Relations: Variations on a Realist Theme. Oxford and New York: Oxford University Press.
Beitz, Charles R. (1999), Political Theory and International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Boucher, David (2003), “International Justice,” in Political Concepts. Edited by Richard Bellamy and Andrew Mason. Manchester: Manchester University Press.
Brown, Chris (1992), International Relations Theory: New Normative Approaches. New York: Columbia University Press.
Brown, Chris (2002), “The Construction of a 'Realistic Utopia': John Rawls and International Political Theory,” Review of International StudiesVol.28, No.1: 5-21.
Bull, Hedley (1977), The Anarchical Society. London: Macmaillan.
Calhoun, Laurie (2005), “Michael Walzer on Just War Theory’s “Critical Edge”: More Like a Spoon Than a Knife,” The Independent ReviewVol.23, No.2:419-424.
Carr, E. H. (1946), The Twenty Years Crisis. Second Edition.London: Macmillan.
Doppelt, Gerold (1978), “Walzer's Theory of Morality in International Relations,” Philosophy and Public AffairsVol8,No.1: 3-26.
Doyle, Michael W. (1983a), ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs’ (part 1), Philosophy and Public AffairsVol.12, No.3: 205–35.
Doyle, Michael W. (1983b), ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs’ (part 2), Philosophy and Public AffairsVol.12, No.4: 323–54.
Festenstein, Matthew (2003), “Politics and Acquiescence in Rorty’s Pragmatism,” Theoria: A Journal of Social and Political TheoryVol.101: 1-24.
Howe, Paul (1994), “The Utopian Realism of E. H. Carr,” Review of International Studies Vol.20,No3: 277-297.
Jackson, Robert (2008), “From Colonialism to Theology: Encounters with Martin Wight's International Thought,” International Affairs Vol.84,No.2: 351-364.
Kuper, Andrew (2015), “Rawlsian Global Justice: Beyond the Law of Peoples to a Cosmoploitan Law of Persons,” Political TheoryVol.28,No.5: 640-674.
Lapid, Yosef (1989), “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era,” International Studeis QuarterlyVol.33, No.2: 235-254.
Lebow, Richard Ned (2006), “Fear, Interest, and Honour,” International AffairsVol.82, No.3: 431-448.
Miller, Christian B. (2003), “Rorty and Tolerance,” Theoria: A Journal of Social and Political TheoryVol.101: 94-108.
Molloy, Sean (2009), “Aristotle, Epicurus, Morgenthau and the Political Ethics of the Lesser Evil,” Journal of International Political Theory, Vol.5,No.1: 94–112.
Moravcsik, Andrew (1997), “Taking Preferences Seriosly: A Liberal Theory of International Politivs,” International OrganizationVol.51,No.4: 513-553.
Morgenthau, Hans J. (1948), “The Political Science of E. H. Carr,” World PoliticsVol.1, No.1: 127-134.
Morgenthau, Hans J. (1985), Politics among Nations. New York: Alfred Knopf.
Murray, A. J. H. (1996), “The Moral Politics of Hans Morgenthau,” The Review of Politics Vol.58, No.1: 81-107.
Nardin, Terry (2006), “International Political Theory and the Question of Justice,” International AffairsVol.82, No.3: 440-465.
Niebuhr, Reinhold (1932), Moral Man and Immoral Scoeity: A Study in Ethics and Politics. Degitally reproduced in e-book,Reinhold Niebuhr Major Works on Religion and Politics. New York: The Library of America.
O’Neil, Onara (1990), “Justice, Gender, and International Boundaries,” British Journal of Political ScienceVol.20, No.4: 439-459.
O’Neill, Onara (2001), “Agents of Justice,” MetaphilosophyVol.32,No.1/2: 180-195.
O’Neill, Onara (2005), “The Dark Side of Human Rights,” International AffairsVol.81,No.2: 427-439.
O’Neill, Onara (2016), Justice Across Borders: Whose Obligations? Cambridge: Cambridge University Press.
Onuf, Nicholas (2009), “Motivation,” International RelationsVol.23, No.1: 143-148.
Orend, Brian (2000), “Considering Globalism, Proposing Pluralism: Michael Walzer on International Justice,” Millennium: Journal of International StudiesVol.29,No.2: 411-425.
Pichler, Hans Karl (1998), “The Godfathers of 'Truth': Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau's Theory of Power Politics,” Review of International Studies Vol.24, No.2: 185-200.
Pogge, Thomas W. (2004), “The Incoherence Between Rawls's Theories of Justice,” Fordham L. Review Vol.72: 1739-1760.
Rawls, John (1993) “The Law of Peoples,” Critical Inquiry Vol.20: 36-68.
Rengger, Nicholas (2000), “Political Theory and International Relations: Promised Land or Exit from Eden?” International AffairsVol.76, No.5: 755-770.
Rich, Paul (2000), “E. H. Carr and the Quest for Moral Revolution in International Relations,” in E.H.Carr: A Citical Appraisal. Edited by Michael Cox.Houndmills: Palgrave.  
Sangiovanni, Andrea (2008), “Justice and Priority of Politics to Morality,” Journal of Political Philosophy16, 2: 137-164.
Schuett, Robert (2010), Political Realism, Freud, and Human Nature in International Relations: The Resurrection of the Realist Man. New York: Palgrave Macmillan. 
Sutch, Peter (2001), Ethics, Justice and International Relations: Constructing an International Community. London and New York: Routledge.
Vincent, John (1986), Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Waltz, Kenneth (1959), Man, the State, and War. New York: Columbia University Press.
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics.New York: Random House.  
Walzer, Michael (1977), Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books.
Walzer, Michael (1994), Thick and Thin: Moral arguments at Home and Abroad. Notre Dame: Indiana State University Press.
Walzer, Michael (2007), “On Fighting Terrorism Justly,” International Relations Vol.21,No.4: 480-484.
Wilson, Peter (2001), “Radicalism for a Conservative Purpose: The Peculiar Realism of E. H. Carr,” Millennium: Journal of International StudiesVol.30,No.1: 123-136.
Wong, Fon (2000), On Michael Walzer’s Theory of Distributive Justice. MA Thesis. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.