تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

3 گروه روابط بین الملل، حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین‌الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه‌گیری شبکه‌ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین‌الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم‌های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین‌الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین‌الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین‌الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم‌های حقوق بشر در سطح بین‌الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین‌الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب‌های آن در سطح بین‌الملل می‌باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation & validation of an optimal future model of security in international council

نویسندگان [English]

 • Khadem Ali Tahzibi 1
 • Reza Simbar 2
 • Hassan Khodaverdi 3
1 Department of Political Science and International Relations,, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish island, Iran
2 Professor of the Department of Political Science and International Relations, University of Guilan
3 International Relations, Department of Law and Political Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research is about compilation and validation the optimal future model of security in international council. From this perspective, the qualitative research strategic and analysis the contents have been used. The research's data were collected with using of semi standard interview with 15 experts of security field , elected with using of theoretical sampling method and with using from method of contents analysis and type of contents network , was analyzed and the conception model of network measurement was made. The findings of the quality research showed that the optimal future model of security in international council includes 7 comprehensive contents:
1- consideration to the security treaties of bioenvironmental issues,
2- consideration to World Independent Civil Society Mechanisms
3- consideration to constant development of societies in achievement to international peace and security
4- being necessary of presence of women in achievement to international security.
5- Development and coping with misuse from human rights mechanisms in international level.
6- Consideration to cultural convergence and coping with its inconvenience in international level.
7- Furthermore, for validation of the contents and the made model, two methods of validity assessment to communicative method and audit method and for reliability testing , two methods of reproducibility and transferability or generalizability have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Security
 • international system
 • validation
 • international security
 •  

  • احدی، پرویز (1385)، سازنده­گرایی و جامعه پدیری هنجارهای دموکراتیک (مطالعه موردی – مقایسه‌ای)، دانشنامه حقوق و سیاست شماره 5.
  • استراوس، انسلم. کربین، جولیت (1397)، مبانی پژوهش کیفی (فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای)، مترجم: ابراهیم افشار، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
  • افتخاری، اصغر و نصری، قدیر (1383)،روش و نظریه در امنیت پژوهی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • چرنوف، فرد، نظریه و زبر نظریه در روابط بین­الملل، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: نشر نی
  • ساروخانی، باقر (1387)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  • شیهان، مایکل (1388)، امنیت بین‌الملل، تهران: مترجم سید جلال دهقانی فیروز آبادی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • عابدی جعفری، حسن و همکاران (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره2، شماره پیاپی 10، 198-151.
  • عبدالله خانی، علی (1389)، نظریه­های امنیت، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی.
  • عیوض‌زاده اردبیلی، حسین (1391) ساخت موضوعی امنیت از دیدگاه سازه‌انگاری، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 18
  • فلیک، اووه (2006)، درآمدی بر تحقیق کیفی، مترجم: ‌هادی جلیلی(1388)، چاپ دوم. تهران: نشر نی.
  • مشیرزاده، حمیرا (1384)، «تحول در نظریه­های روابط بین‌الملل»، انتشارات سمت.
  • Booth, K. “Security and emancipation”, Review of International Studies, 1991, Vo17, N3.
  • Devetak, R., “Critical theory” in Burchill, S. and Linklater, A Theories of International Relations, London, Macmillan, 1996, p. 147.
  • Dovilė Jakniūnaitė, Critical Security Studies in the 21st Century: Any Directions for Lithuanian Security Studies? Lithuanian Annual Strategic Review 2013-2014, Volume 12, pp. 39-40.
  • Guzzini, Stefano, 2000 “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, European Journal of International Relations, Vol.6, No.2, pp:144.
  • Human Security Handbook, (2017), United Nations Trust Fund for Human Security p. 7. Available at: https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf., pp: 7.
  • Linklater, A, Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations, London, Macmillan, 1990, p.26.
  • Mohammad Kamrul Ahsan, Revising the Concept of Human Security, Philosophy and Progress: Vols. LIX-LX, January-June, July-December, 2016, p. 19-20, ISSN 1607-2278 (Print), DOI : http://dx.doi.org/10.3329/pp.v59i1-2.36679, pp: 19-20.
  • Wind, Marlene (1997), “Nicholas G. Onuf: the rules of anarchy”, in: The Future of International Relations: Masters in the Making, Edited by Iver B. Neumann and Ole Wæver, London and New York: Routledge, pp:225
  • Withworth, Sandra (2008), “Feminist Perspectives”, in Paul D. Williams, (ed), Security Studies: An Introduction, Routledge.uk., p. 103.