روابط هند و آمریکا پس از فروپاشی دو قطبی عصر جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشیارگروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

1  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نظام دوقطبی درجهان فرو ریخت و روابط بین الملل دچار تغییر و دگرگونی گردید. به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، قدرت‌های جدیدی در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند که می‌توانستند در مناطق خود حضور و نفوذ آمریکا را به چالش بکشند. علی‌رغم فراز و نشیب‌های روابط هند و آمریکا در دوره جنگ سرد روابط فعلی آمریکا با هند بسیار گسترده و در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. روابط هند با ایالات متحده آمریکا (و یا روابط هند و آمریکا) اشاره به روابط بین‌المللی است که بین هند و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. علی‌رغم اینکه هند یکی از پیشگامان و اعضای مؤسس جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱، بود اما رابطه نزدیک‌تر هند با اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد توسعه یافت. در طول آن دوره، همکاری هند و روابط استراتژیک و نظامی با مسکو و همراهی با سیاست‌های سوسیالیستی تأثیر منفی بر روابط آن با ایالات متحده گذاشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند شروع به بررسی سیاست‌های خارجی خود در جهان تک قطبی و گام برای رسیدن به توسعه روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمود. امروز، هند و ایالات متحده روابط فرهنگی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی گسترده‌ای دارند. امروزه هند با پیوستن به نهادهای بین المللی و منطقه‌ای تلاش می‌کند که در مدیریت بین الملل خود را سهیم کند و با پیوستن به روندهای اقتصادی چون بریکس و تقویت سازمان سارک و.. در تلاش است تا جایگاه خود را در تصمیم گیری نظام بین الملل تقویت کند. و از آنجایی که هند کشوری است که از نظر فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک دارد و می‌تواند در سیاست خارجی خود به عنوان همسایه شرقی به عنوان همسایه خوب بیا ن شود و با تکیه بر این اصل ایران می‌تواند با همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی با این کشور در راستای افزایش پیشرفت تلاش کند. سؤال اصلی مطرح شده در این رساله این است که ساختار نظام بین‌الملل بر روابط هند و آمریکا داشته است؟ فرضیه و پاسخ ارائه شده این است که الزامات هند برای رشد در نظام بین الملل، باعث افزایش تمایل هند به گسترش پیوندهایش با ایالات متحده آمریکا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indo-US relations after the collapse of the bipolarity of the Cold War era

نویسندگان [English]

  • ghasem rezaee 1
  • Ali Adami 2
  • Seyed Javad Emam jome zadeh 3
1 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of International Relations, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

After the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, the bipolar system in the world collapsed and international relations changed. Following the collapse of the bipolar system, new powers emerged in various parts of the world that could challenge US presence and influence in their own regions. Despite the ups and downs of Indo-US relations during the Cold War, the current US-India relationship is very broad and in all cultural, economic and military dimensions. India's relationship with the United States (or India-US relationship) refers to the international relationship that exists between India and the United States. Although India was one of the pioneers and founding members of the Non-Aligned Movement in 1961, India developed a closer relationship with the Soviet Union during the Cold War. During that period, India's cooperation and strategic and military relations with Moscow, along with its socialist policies, negatively affected its relations with the United States. After the collapse of the Soviet Union, India began to examine its foreign policy in a unipolar world and to take steps to develop closer relations with the European Union and the United States. Today, India and the United States have extensive cultural, strategic, military, and economic ties. Today, India is trying to participate in international management by joining international and regional institutions, and by joining economic trends such as BRICS and strengthening SAARC, etc., it is trying to strengthen its position in the decision-making of the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • USA
  • International System
  • the Cold War era
آواستی، اس.اس (1386)، ساختار سیاسی هند، ترجمه محمد آهنی آمینه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
تابلی حمید (1392)، «شیوه‌های رهبری نخبگان شبه قاره هند»، فصلنامه آسیای مرکزی، شماره 25.
تقی‌زاده مصطفی (1388)،  «سازمان همکاری منطقه‌ای آسیایی جنوبی و نقش آن در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4.
توحیدی‌ام البنین (1386)، «رویکرد نوین سیاست خارجی هند»، گروه مطالعات آسیا، فصلنامه پژوهش‌های سیاست خارجی، شماره 6.
تیشه یار، ماندانا، فتحی، محمدجواد، دشتگرد، مجید (1397)، «رقابت هژمونیک هندوستان و چین در جنوب و جنوب شرق آسیا (با تاکید بر مؤلفه‌های اقتصادی و نظامی)»، مطالعات شبه قاره، (34).
ثنائیان‌زاده، خدیجه (1399)، تنش‌ها و درگیری‌های جدید میان چین وهند، 17 شهریور، روزنامه همدلی 17/6 1399.
جانیسیز، احمد، بهرامی مقدم، سجاد (1395)، «عروج زیستمان های بدیل و ظهور اقتصادی هند در سیاست بین‌الملل»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره دوم، تابستان.
رضایی، قاسم، آدمی، علی، امام جمعه‌زاده، سید جواد (1399)، «تاثیر روابط اقتصادی- امنیتی هند –آمریکا بر روابط ایران و هند»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره دهم، شماره پیاپی سی و شش.
سبحانی، مهدی (1389)، «رفتارشناسی رویکردهای جدید در سیاست خارجی هند»،فصلنامهسیاست خارجی، سال ۲۴.
سلیمان‌پور، هادی، مولایی، عبادالله (1392)، «قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول.
قوام، عبدالعلی (1384)، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، انتشارات سمت.
کولایی، الهه، طیبه، واعظی (1391)، «تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان»، فصلنامهروابطخارجی، سال چهارم، شماره اول بهار.
یزدان فام، محمود (1395)، «سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم شماره 4.
Ankit Panda (2018), “What The Recently Concluded US-India COMCASA Means,” The Diplomat, 9 September 2018, https://thediplomat.com/2018/09/what-the-recently-concluded-us-india-comcasa-means/.
-Bureau of South and Central (2020), U.S. Relations With India,Bilateral Realtions Fact Sheet,July 29.
-B arnabes, T. J. (2012), American pragmatism: towards a geographical introduction. Geoforum, 39 (4), pp. 1542- 1554.
-Bhumitra, C. (2009), Pakistan’s nuclear weapons. Great Britain: Rutledge.
-Blackwill, Robert (2012), G- 2?, Plenary Session 2, World Policy Conference
Balachandran, G Et al (2020), India-United States, United States, Europe, Nuclear Cluster, Idea Policy Brief.
Brago, Pia Li, (2015), China Ignores Global Outcry vs Reclamations, ”The Philippines Star.
C. Raja. Mohan, (2012), Managing Multipolarity: India’s Security Strategy in a Changing World, in India’s Security Challenges in Home and Abroad, Special Report No.39, National Bureau of Asian Research, pp. 25- 49, http:// www.nbr.org/ publications/ specialreport/ pdf/ SR39- India- Security- Challenges.pdf
Campbell, Kurt M, Ely Ratner (2014), Far Eastern Promises: Why Washington Should Focus on Asia, ” Foreign Affairs.
Chanda, N, (2018), The US initiative is intended to be a "clear alternative" to Chinese investment in Asia. CNBC. https://www.cnbc.com/ [Google Scholar.
Dormandy, Xenia, Is India, or Will it be (2005), A Responsible InternationalDubey, Muchkund, Multilateralism Desieged, Geneva, South Centre
Guang, L (2005), “From National Identity to National Security: China’s Changing Responses Toward India in 1962 and 1968, ” Pacific Review Vol. 17, No. 3.
Hayes, Jarrod, Identity and Securitization in the Democratic Peace:TheHedrick, Brian (2009), India stratrgic Defense Transformation: Expanding Global Relationship, www. stratrgic studies institute. Aemy.
Hall, I. (2016), Multipurpose and Indian Foreign Policy under Narendra Modi. Journal of the Commonwealth of International Affairs, 105 (3), 271 - 286. https://doi.org/10.1080/00358533.2016.1180760. [Google Scholar
Harish K. Thakur (2016), India-China Relations in Modi Regime, Political Discourse, 2(1), June 2016, ISSN 2395-2229.
Joseph M. Grieco (1993), "Anarchy and the limits of Cooperation: A Realist Critiqe of the Newest liberal Institutionalism", in: David Baldvin, Neorealism and Neolibevalism; The Contemporary Debate, New York, Columbia University Press.
K. Alan Kronstadt (2012), "India- U.S. Security Relation, November 13, 2012", Congressional Research Service 7- 5700.
Kronstadt, K. Alan (2017), Coordinator, India-U.S. Relations: Issues for Congress, Specialist in South Asian Affairs, Congressional Research Service, www.crs.gov R44876, June 19.
Kapur, S. P. and S. Ganguly. (2007), the transformation of US- India relations: anexplanation for the rapprochement and prospects for the future.
Karnedat, K.A. (2008), India- US Relation, Congressional Research Services (CRS) Issue Brief for Congress, No. IB93097, April 6. Available at: http://www.au.af.mil/au/awc/ aecgate/crs/ ib93097.
Kishan S Rana (2018), Indian Foreign Policy Changing Requirements and India’s Response, Economic & Political Weekly EPW AUGUST 4, 2018 vol lIiI no 31 19
Kohli a, Atul. (2008), "Politics of Economic Growth in India, 1980- 2005”, Part I: The 1980s", Economic and
Kronstadt, K. A., et al. (2011), India: Domestic issues, strategic dynamics, and US relations. http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33529.
kumar, s.y.surendra. (2012), "India AND The shanghai cooperation organization: Issues and concerns" international Journal of china studies, vol.4, NO.3, PP.343- 359
M (2014), "India as an Emerginc: Strategic Challenges", Draft of Paper to Bepresenteda tfl Asco- ISA Conference 23 July Buenos Aires, Aires, Argentina.
Manjeet S.Pardes, Sumtt Ganguly (2009), A Review of Sixty Years of Geometry Foreingg Polidy A R eview of Sixty years of Foreign Policy India Review of India Sumtt. Vol. 8, No.1, January-March.
Manoj, P. (2019, December 25), Chabahar Port: The United States is helping India "write" banks to finance the purchase of $ 85 million worth of equipment. Hindu Business Line. https://www.thehindubusinessline.com.
Mitaw Acharya (2020), "Why the ASEAN India-Pacific Outlook Matters", East Asia Forum, 11 August 2019, https://www.east asiaforum.org/2019/08/11/why-aseans-indo-pacific-outlook -matters / print / (available April 29, 2020
Miklian, Jason; & Atul Mishra (2016), Evolving Domestic Stimulators in Indian Foreign Policy, NOREF Peacebuilding Resource Center Norway, 2016. Oslo: NOREF
Ogden, Chris, China and India (2017), Asia's Emergent Great Powers, Poility.
Pant, Harsh. (2004) India and Iran: An “Axis” in the Making? Asian Survey, 44.
Rosefielde S (2017), Trump’s Populist America. 1st ed. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Company.
Sumit Ganguly &Manjeet (2009), Explaining sixty years of Indian foreign policy, Pages 4-19 | Online Release: February 19 Download the quote https://doi.org/10.1080/14736480802665162.
Sharon Squassoni, (2006), India and Iran: WMD Proliferation Activities. Specialis in National Defence, Foreign Affairs
Smith Michael, Joseph (1986), Realist Thougut from Weber to Kissinger, London, Louisiana State University.
Sundaramurthy, A. (2018), India Keeps Australia Out Of The Malabar Exercise Again, The Diplomat, May 8,:Https://Thediplomat.Com.
Teja, Jaskaran. (2015), "India- Iran Relations in a New Context." American Foreign Policy Interests 37.2.87- 94.
Tellis, A. J. (2015), China, india, and Pakistan- Growing Nuclear Capabilities Whit No End in Sight, Carnegie Endowment for International Peace.
Vosoghi, Saeid, sanaeiyan zadeh, khadijeh (2014), " The U. S and India relation in east Asia based on theoretical framework of balance of power", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.1.
Waltz, K. N. (1997), Structural Realism after the Cold War, International Security, Vol. 25, No.1.