سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران.

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

چکیده
ماهیت سیاسی منابع آب در خاورمیانه و پیش‌بینی اینکه آب جای نفت را به عنوان یک منبع منازعه بگیرد به عنصری تعیین کننده در تامین ثبات و آرامش منطقه به شمار می‌رود. مصرف زیاد آب با توجه به الگوی رشد جمعیتی خاورمیانه و سیاست‌های پر تنش آبی دولت‌ها برای سیطره بر آب‌های مرزی و زیرزمینی بخصوص در مدیترانه شرقی، مدیریت آب را در آن منطقه بحران‌زا کرده است. اسرائیل با ترکیبی از سیاست تهدید و ترغیب به صلح با اعراب‌ به سرقت آب از رودخانه‌های مرزی و سفره‌های زیرزمینی دست زده است و هرگونه قرارداد آبی را منوط به تامین آب اسرائیل دانسته است و کنترل بر منابع آبی رود اردن، یرموک، حصبانی، بانیاس و کلیه سفره‌های آبی کلیدی را به عنوان حداقل نیاز امنیتی خود تلقی می‌کند. علاوه بر این با استفاده از تکنولوژی نمک‌زدایی آب به دنبال حل کمبود آب خود در مقایسه با محیط پیرامونی گام برداشته است. با تشریح مبحث سوال مقاله آن است که، اسرائیل چگونه به تامین امنیت آبی در قیاس با محیط پیرامونی خود دست زده است؟ نتایج حاکی از آن بوده که اسرائیل با سیاست توسعه سرزمینی مناطق جولان و کرانه باختری و بهره‌گیری از راهبرد نمک‌زدایی به همراه اصلاح الگوی مصرف و هزینه به تامین امنیت آبی خود دست زده است. نویسندگان این مقاله با روش تبیینی بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای و اظهارنظر مقامات سیاسی به تبیین آن پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israeli Water Policy in the Eastern Mediterranean

نویسندگان [English]

  • Abouzar Rezaee 1
  • Arsalan Ghorbani 2
  • ali monavari 3
1 Ph.D Candidate in the field of International Relations at the Faculty of Law and Politics, Kharazmi University, Tehran.
3 Faculty Member of Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
The Political Nature of Water Resources in the Middle East and the Prediction that water will Replace Oil as a Source of conflict, is a Key Element in Ensuring stability and calm in the Region. High water Consumption according to the Population Growth Pattern of the Middle East and Government Tense Water Policies to control Border and ground Water, especially in the eastern Mediterranean, have made Water Management a Crises in the Region. Israel has Stolen Water from Border Rivers and underground Aquifers through a combination Policies Threatening and Encouragement peace with the Arabs, and it has made any Water contract Conditional on Israel’s Water supply and Considers control over the water Resources of Jordan, Yarmouk, Hesbani, Banias and all key Aquifers as a minimums Security Requirement. In addition, using water desalination Technology, it has taken steps to Solve its Water Shortage in Comparison with the Surrounding Environment. Explaining the Issue, the question the Article is, How has Israel Provided Water Security in Comparison with its Surroundings? The Results indicate that Israel Pursues and underground Development policy in the Golan Heights and the West Bank and taking advantage of the Desalination strategy along with Modifying the Consumption and cost Patterns, has ensured its Water security. The Authors of this article have explained it in an Explanatory way, Based on Library date and the comments of Political Officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "water Resources"
  • "Making Security"
  • "Israel
  • Jordan"
  • "Palestine"
سجادپور، سید محمد کاظم؛ حاج زرگر باشی، سید روح الله و حسین آجورلو (1389)، «سیاست جغرافیایی و توسعه طلبی: شهرک سازی در اراضی اشغالی»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره چهارم، صفحات 146-111.
کاویانی راد، مراد؛ ضرغامی، ابراهیم و حوا ولی‌زاده (1396)، «جایگاه ذخیره راهبردی دریای خزر در امنیت آبی ایران»، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، شماره 23، صفحات 107-85.
کرمی، قاسم (1395)، «هیدروپلیتیک کشورهای جنوب غرب آسیا»، نشریه گستره، شماره اول، صفحات 10-8.
عبدالکریم، ابراهیم (2006)، الدوافع و الاعتبارات الاسرائیلیه لرفض الانساب من الجولان، الفکر السیاسی، العدد 27، (دمشق: اتحاد الکتاب العرب، صفحه 85 و 14.
مختاری هشی، حسین و مصطفی قادری حاجت (1388)، «هیدروپلیتیک خاورمیانه در افق سال 2025 م؛ مطالعه موردی: خوضه های دجله و فرات، رود اردن و رود نیل»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره اول، صفحات 74-36.
موسوی، سید حسین (1388)، «مذاکرات سوریه و اسرائیل: مبانی، روند و پیچیدگی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره اول، شماره مسلسل 43، صفحات 162-119.
موسوی، سید حسین (1388)، «بلندی های جولان و امنیت رژیم صهیونیستی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 44، صفحات 179-151.
ولیقلی زاده، علی (1390)، «نقش آب به عنوان ابزار سیاسی در مناقشه فلسطین-رژیم صهیونیستی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 2، صفحات 516-499.
ولیقلی زاده، علی (1398)، «تبیین نقش آفرینی سیاسی ـ ژئوپلیتیکی آب در موجودیت اسرائیل»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال پانزدهم، شماره اول، صفحات 117-85.
Aquastat (2008), “Jordan River Basin, Irrigation in the Middle East Region in Figures, AQUASTAT Survey 2008.
Bar, I. & Stang, G. (2016), “Water and Insecurity in the Levant”, European Union Institute for Security Studies (EUISS), April.
Bridges, Kelly A. (2016), “Water in the West Bank: A Case Study on Palestinian Water Security, Penn Sustainability Review, Penn Libraries University Pennsylvania, Volume 1 Issue 8 Environmental Politics. 
Coca, K. & Dabelko, G. (2002), “Environmental Peacemaking, Washington DC: Woodrow Wilson Press.
Denny, E. Donnelly, K. Mckey, R. Ponte, G. & Uetake, T. (2008), “Sustainable Water Strategies for Jordan, International Economic Development Program Gerald R. Ford School of Public Policy University of Michigan, Ann Arbor April.
Dajani, M. (2011), “Dry Peace: Syria – Israel and the water of the Golan, The Atkinpaper Series, The International Center for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), King’s College London, www.icsr.info
 Gleick, P. Iceland, C. (2018), “Water, Security, and Conflict, World Resources Institute, Pacific Institute, www.WRI.ORG
Grey, D. & Sadoff, C. W. (2007), “Sink or Swim? Water Security for growth and Development, Water Policy, 9(6): 545-571.
Gvirtzman, H. (2012), “The Israeli – Palestinian water Conflict: An Israeli Perspective, The Begin-Sadat Center for strategic studies Bar-ilan university, Mideast Security and Policy Studies No.90, Ramat Gan 52900 Israel http://www.besacenter.org.
Inbar, E. (2011), “Israeli control of the Golan Heights: High Strategic and Moral Ground for Israel, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies Bar-ilan University, Ramat Gan, 52900, Israel, www.besacenter.org.
Hof, Fredric C. (2009), “Mapping peace Between Syria and Israel, Special Report, United States Institute of Peace, www.usip.org 
Katz, D. (2016), “Undermining Demand Management with Supply Management: Moral Hazard in Israeli Water Policies, Water, 8, 159; doi:10.3390/w8040159 www.mdpi.com/journal/water
Keary, K. (2013), “Water is Life: A Consideration of the Ligality and Consequences of Israeli Exploitation of the Water Resources of the Occupied Syrian Golan, Al-Marsad-the Arab Human Rights center in the Golan Heights. Website:www.golan-marsad.org
Khader, B. (2018), “Shifting Geopolitics in the Arab World 1945-2017, Mediterranean academy of Diplomatic Studies (MEDAC). February, Louvain University.
Marin, P. Tal, S. Yeres, J. & Ringskog, K. (2017), “Water Management in Israel, Water Global Practice, Technical paper, www.worldbank.org/water or follow us on Twitter at hattps:twitter.com/search?q=%40 World Bank Water & src=tyah.
Mason, N. & Calow, R. (2012), “Water Security: from abstract concept to meaningful Metrics, Working paper 357, ODI 203 Blackfriars Road, London 8 NJ www.odi.org.uk
Messerschmid, C. & Selby, J. (2015), “Misrepresenting the Jordan River Basin. Water Alternatives 8 (2): 258-279, www.water-alternatives.org
Selby, J. (2013), “Cooperation, Domination and Colonization: The Israeli –Palestinian Joint Water Committee, Department of International Relations, University of Sussex, Brighton, uk; pages 1-24. J-selby@sussex.ac.uk, www.water-alternatives.org
Tal, A. (2018), “Addressing Desalination’s Carbon Footprint: The Israeli Experience, Department of Public Policy, Tal Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel, alontal@tau.ac.il or www.mdpi.com/jornal/water.
Wessels, J. (2009), “Water Crisis in the Middle East: an Opportunity for new forms of Water Covernance and Peace, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, www.journalofdiplomacy.org 
Wolf, A. T. (2007), “Shared Waters: Conflict and Cooperation; Annu. Rev. Environ. Resour., Vol. 32, pp. 241-269.
Wouters, P. (2010), Water Security: Global, Regional and Local Challenges, Institute for Public Policy Research, May, www.ippr.org
Zeitoun, M. (2008), “Power and Water in the Middle East, The Hidden Politics of the Palestinian- Israeli Water Conflict, I. B. Tauris & Colted 6 Salem Road, London W2 4BU 175fifth Avenue, New York NY10010 www.ibtauris.com