اثر پذیری مطالعات بین المللی قدرت از برداشت «رابطه محور »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه علامه طباطبائی. تهران . ایران

چکیده

به رغم گسترش حوزه‌ی مطالعاتی قدرت به عنوان یکی از کلیدی‌‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی و بویژه در روابط بین الملل ، دامنه‌ی ابهام در این زمینه کماکان گسترده بوده ؛ و شاید به همین دلیل تعابیر « مجادله‌آمیز» و « مناقشه‌انگیز» به عنوان ابتدائی‌ترین ویژگی‌های قدرت مورد توجه اکثریت تحلیلگران قرار داشته است. شرایط یاد شده از ابعاد مختلف قابل تأمل است ؛ بخصوص از بعد برداشت‌های گوناگونی که نسبت به ماهیت، کار‌کرد و عناصر سازنده‌ی این مقوله و نیز چگونگی پیوند‌بخشی میان دو جزء محوری آن یعنی« منابع» و «کنترل آثار و نتایج» ، شکل گرفته. در هر صورت، بر مبنای این مفروض که هر نوع برداشت از قدرت ، تأثیر مستقیمی در فرایند« مفهومی‌سازی سیاست‌جهانی » داشته؛ در این نوشتار جهت‌گیری تحلیلی بر چگونگی اثربخشی « برداشت‌رابطه‌ای » به عنوان رویکردی چند‌بعدی و مولد، بر مطالعات‌بین‌المللی‌قدرت تمرکز دارد. پرسش‌اصلی اینکه : در چارچوب روند تحول‌پذیری ادبیات‌بین‌المللی-قدرت« برداشت رابطه‌محور» چگونه تأثیر‌گذار بوده است؟در پاسخ ، فرضیه‌ی مورد‌نظر عبارتست از اینکه: در چار‌چوب ادبیات‌بین-المللی‌قدرت، برداشت «رابطه‌محور»(قدرت‌به) زمینه‌ی شکل‌گیری و تقویت نگرشی چند‌بعدی به قدرت را در قالب رویکردهای «گونه‌شناسی چهار‌وجهی» ، « نظم‌های جهانی و تمدن‌ها» و « حکمرانی‌جهانی» فراهم آورده است. روش پژوهش مورد نظر نیز توضیحی – تبیینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Relational Power Conception on International Power Studies

نویسنده [English]

 • Asghar Keivan Hosseiny
Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the expansion in the field of power studies as one of the key concepts of social sciences and especially in international relations, the scope of ambiguity in this field is very extensive. Perhaps it is for this reason that the terms "controversial" and "contentious" are considered by most analysts as the most basic features of power. The mentioned condition can be considered from different dimensions; In particular, from the various perceptions that have been formed about the nature, function and constituent elements of this category, as well as how the link between its two central components, namely "resources" and "control of effects and results", has been formed. In any case, assuming that any conception of power has a direct impact on the process of "conceptualizing the world politics"; the focus of this study is on how the "relational conception" as a multidimensional and productive approach affects the international studies of power. The main question is: Based on the evolution of the international literature on power, how effective has been the relational conception of power? The main hypothesis is: In the context of the international power literature, the “relational” conception (power to) has provided the setting for the creation and reinforcement of a multidimensional view of power in the form of “four-dimensional typology”, “Global orders and Civilizations” and “Global Governance”. The research method of this study is explanatory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resource-based conception
 • Relational power
 • Realism
 • Four-dimensional typology of power
 1. اکبر پور، رضا علی و گارینه کشیشیان سیرکی (1399)، «مطالعه تطبیقی تحول مفهوم قدرت در سیاست منطقه ای ایران در عصرجهانی شدن با تأکید بر عراق، یمن و سوریه»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره پنجاه و دوم، صص 139-119.

  داوند، حجت و محمد داوند (1396)، «پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه پردازی در روابط بین‎الملل»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی، شماره 30، صص 212-185.

  کلگ، استوارت (1383)، چهارچوب‌های قدرت، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  کیوان حسینی، اصغر و محمد علوی‌زاده (1392)، مقدمهای بر سیر تحول مطالعات امنیتی، تهران: مرکز مطالعاتی دیپلماسی دفاعی.

  کیوان حسینی، اصغر و راحله جمعه‎زاده (1392)، «تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی»، پژوهش سیاست نظری، شماره 13، صص 160-139.

  کیوان حسینی، اصغر (1399)، «دولت و تحول­پذیری قدرت از اجبار­گرائی به سوی پذیرش  رضایت مخاطبینی»، فصلنامه دولت پژوهی، سال ششم، شماره 23.

  مشیرزاده، حمیرا (1386)، «تکثر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین‎الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم. شماره چهارم، صص666-447.

  نای، جوزف (1393)، آینده قدرت، مترجمان: محمد حیدری و آرش فرزاد، تهران: فرزان.

  Adler , Emanuel and Steven Bernstein (2005), “Knowledge in power: the epistemic construction of global governance “,In: Michael Barnett and Raymond Duvall (ed), Power in Global Governance.Cambridge: Cambridge University Press, pp. 294-318.

  Avelino, Flor and  Jun Rotmans, (2009), “Power in Transition , An Interdisciplinary Framework to Study Power in Relation to Structural Change”, European Journal of Social Theory, 12(4): 543–569.

  Baldvin,d (2013),”Power and International Relations”,In :Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and  Beth A. Simmons(eds),  Handbook of International Relations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, pp. 273-297.

  Baldvin,d(2016), Power and International Relations, Princeton: Princeton University Press. Organization, Vol. 59, No. 1, pp. 39-75

  Barnett, Michael,Raymond Duvall (2004),” Power in global governance”, in: Power and Global Governance , Michael Barnett,Raymond Duvall (ed), Cambridge University Press,pp.1-32.

  Berenskoetter, Felix (2007),”Thinking About Power” in: Felix  Berenskoetter, and M. J. Williams (ed),  Power in World Politics, New York: Taylor & Francis Group ,pp.1-22.

  Bruce Hall, Rodney (2017), ”Deontic power, authority, and governance in international politics”,

  In: https://doi.org/10.1177/0047117817729195 (تاریخ مراجعه: 20/12/1399)

  1. Schmidt, Brian (2007),” Realism and facets of power in international relations”, In: Felix Berenskoetter and M. J. Williams, Power in World Politics, New York: Taylor & Francis Group,pp.43-64.

  Digeser, Peter (1992), “The Fourth Face of Power”, The Journal of Politics, vol.54,no.4.pp.977-1007.

  Duvall , Rymond and Cigdem Cidam (2014), “ Power in the Analysis of World Order” , in: Akif Kanapinar and Ismail Yaylaci(ed), Civilizations and World Order, Lanham: Lexington Books.

  Favre , Maroussia, Brendon Swedlow & Marco Verweij Favre,(2019), “A cultural theory and model of power relations”, Journal of Political Power, VOL. 12, NO. 2,pp. 245–275.

   Gladwell, Malcolm (2000), The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big  Difference. Boston: Little, Brown.

  Guzzini ,Stefano (2013), Power, Realism and Constructivism. London: Routledge.

  Holsti,k.j (1964), “The Concept of Power in the Study of International Relations” in: The International Studies Association, Vol. 7, Issue 4, pp.179–194,

  in: https://doi.org/10.2307/3013644 (تاریخ مراجعه: 6/12/1399)

  Heywood, Andrew (2011), Global Politics, New York: Palgrave Macmillan .

  Kamrava, Mehran (2017), ”Qatari Foreign Policy and the Exercise of Subtle Power”. International Studies Journal , Vol. 14 , No. 2 , pp.91-123.

   Katzenstein, Peter J (2009), “A World of Plural and Pluralist Civilizations: Multiple Actors, Traditions, and Practices Civilizations”, in , Peter J Katzenstein(ed), World Politics Plural and Pluralist Perspectives, Routlegde.

  Mohamed Ibrahim, Essam El-Din (2020), “The Extent of the Link between the Hegemony of the Major Powers Scientifically and Economically anNovel Coronavirus”, Library Journal, 7.

  in: https://doi.org/10.4236/oalib.1106588 (تاریخ مراجعه: 15/12/1399)  

  Petersen, Kira ,Lewis & Clark College (2012), “Four Types of Power in International Relations, Coercive Power, Bargaining Power, Concerted Power, and Institutionalized Power”,

  in: www.semanticscholar.org (تاریخ مراجعه: 15/12/1399)

   Pallaver , Matteo (2011),” Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart” , London: The London School of Economics and Political Science .

  Pansardi , Pamela (2012). “ Power to and power over: two distinct concepts of power? “,Journal  of Political Power ,Vol. 5, No. 1,pp.73-89.

  Richardson, James L. (1997), “Contending Liberalisms: Past and Present,” European Journal of International Relations,vol. 3,No.1,pp.5–34.

  Voelsen, Daniel ,Leon Valentin (2019),” International political authority: on the meaning and scope of justified hierarchy in international relations”,

  in: https://doi.org/10.1177/0047117819856396 (تاریخ مراجعه: 15/12/1399)   

  Zambernardi, Lorenzo (2020),”The limits of power: Knowledge, ethics, and foreign policy in Hans J. Morgenthau’s international theory”,

  in: https://doi.org/10.1177/0047117820935621 (تاریخ مراجعه: 16/12/1399)