تحلیل رابطه بین ایران و ایالات متحده آمریکا از منظر موازنه تهدید (2021-2016)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دکترای روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده:
از سال 1357، ایالات ‌متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران سیاستی خصمانه در برابر یکدیگر در پیش گرفته اند هر چند در دهه‌های مختلف این مسئله با شدت و ضعف همراه بوده است. به همین دلیل نگارندگان این نوشتار میزان تهدید آمیز بودن این دو کشور را براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت ارزیابی کرده‌اند. در واقع این نوشتار به دنبال پاسخی برای این سوال بوده است که براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت، جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا در بازه زمانی 2021-2016  تا چه اندازه نسبت به یکدیگر به عنوان تهدید به شمار رفته  و می‌روند؟ برای یافتن پاسخ این سوال شاخص های کمی وکیفی متغیرهای نظریه موازنه تهدید شامل قدرت کلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیت های تهاجمی و نیات تهاجمی مورد سنجش قرار گرفته اند. در نهایت یافته های این نوشتار نشان می دهد که با توجه به مفروضات نظریه موزانه تهدید، در دوران فوق جمهوری اسلامی ایران برای ایالات متحده آمریکا یک تهدید فوری و قریب الوقوع به شمار نمی‌آید اما ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند یک تهدید نسبی و در عین حال جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار رود. نویسندگان کوشیده‌اند با بهره‌گیری از روش مطالعه موردی به پرسش فوق پاسخ دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Relationship between Iran and the United States from the Perspective of Threat Balance (2016-2021)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jansiz 1
  • Ehsan Ejazi 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, University of Guilan
2 University of Guilan
چکیده [English]

Since 1979, the United States and the Islamic Republic of Iran have adopted a hostile policy against each other, although, in different decades, this issue has been severe or weak. For this reason, the authors of this article have assessed the extent to which the two countries have been threatening each other based on Stephen Walt's theory of threat balance. In fact, this article seeks an answer to the question of how much threats these two countries have posed to each other during the period 2016-2021 based on Stephen Walt's theory of threat balance. To find the answer to this question, quantitative and qualitative indicators of threat balance theory variables including total strength, geographical proximity, invasive power and aggressive intentions have been measured. Finally, the findings of this paper show that, given the assumptions of the threat balance theory, the Islamic Republic of Iran is not an immediate and imminent threat to the United States during the above-mentioned period, but the United States of America can be a relative yet serious threat to the security of the Islamic Republic of Iran. The authors have tried to answer the above question using case study method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • USA
  • Donald Trump
  • Joseph Biden
بروکز، استفان، ولفورث، ویلیام (۱۳۹۲)، جهان نامتوازن: روابط بین الملل و چالش استیلا جویی آمریکا، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.
بشارتی، علی محمد (۱۳۸۲)، «بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته‏ای»، راهبرد، شماره ۲۹، صص ۳۱۶-۳۰۱.
بشیریه، حسین (۱۳۸۲)، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی سیاسی و توسعه، تهران: نگاه معاصر.
چشم انداز ایران، ویژه نامه زمستان ۱۳۸۶.
حقیقت، صادق (۱۳۸۹)، مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، تهران: سمت.
دلفروز، محمد تقی (۱۳۹۳)، دولت و توسعه اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت های توسعه گرا، تهران: آگاه.
دیپلماسی ایرانی (۱۳۹۲)، «طرح معروف به پلان B آمریکا علیه ایران چیست؟»، دسترسی در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1916188/
دهشیار، حسین (1399)، «ایران و آمریکا: عبور از رودخانه روبیکن»، فصلنامه علمی سیاست جهانی، دوره نهم، شماره اول، بهار، پیاپی 31، صص 22-7.
ذاکریان، مهدی، حسن پور، جمیل (۱۳۸۸)، «تاثیر ایدئولوژی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با جمهوری خلق چین»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 6، زمستان.
رمضانی، روح‎الله (۱۳۸۸)، «صدور انقلاب ایران: سیاست، اهداف و وسایل»، در اسپوزیتو، جان ال. (ویراستار)، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، تهران: انتشارات باز.
زرقانی، سید هادی (۱۳۸۹)، «نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره اول، بهار .
سریع القلم، محمود (۱۳۹۱)، عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، تهران: فرزان روز.
محمدی لرد، عبدالمحمود (۱۳۹۳)، «انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره اول، بهار، شماره مسلسل ۶۹.
مرکز آمار ایران (۱۳۹۷)، داده ها و اطلاعات آماری، دسترسی در: https://www.amar.org.ir/
مرکز آمار ایران، آمارهای موضوعی/ سواد (۱۳۹۷)، داده ها و اطلاعات آماری، آموزش عمومی، دسترسی در: https://www.amar.org.ir/
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۸)، تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: سمت.
نای، جوزف (۱۳۹۳)، آینده قدرت، تهران: فرزان روز.
نقیب زاده، احمد (۱۳۸۸)، تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
هانتر، شیرین (۱۳۹۲)، سیاست خارجی ایران در دوران بعد از فروپاشی شوروی، ترجمه دهقانی فیروز آبادی، تهران: میزان.
هنسن، برت، تافت، پتر، ویول، آندره (1390)، راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی «قدرت از دست رفته»، ترجمه سید امیر نیاکویی و احمد جانسیز، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
یوسفی میانجی، عبدالرضا، دهشیار، حسین، شفیعی، نوذر، حاجی مینه، رحمت (1399)، «سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه»، فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بینالمللی، 12(42)، صص 95-70.
Aljazeera (2020), “US military presence in the Middle East and Afghanistan”, January 13, Available from: https://www.aljazeera.com/news/2020/1/13/us-military-presence-in-the-middle-east-and-afghanistan
Boot, Max (2020), “Iran-Backed Militias in Iraq Poised to Expand Influence, Council of Foreign Relations”, October 13, Available from: https://www.cfr.org/in-brief/iran-backed-militias-iraq-poised-expand-influence
Brower, Keneth S (2013), "Pre-Empting Iran", the RUSI Journal, 158:5, 80-89.
Center for American Progress (2020), The Pentagon’s Fiscal Year 2021 Budget More Than Meets U.S. National Security Needs, available from:
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/05/06/484620/pentagons-fiscal-year-2021-budget-meets-u-s-national-security-needs/
Clarke, Michael, Ricketts, Anthony (2017), “Donald Trump and American foreign policy: The return of the Jacksonian tradition”, Comparative Strategy, 36:4, 366-379.
Council on Foreign Relations (2020), “President-Elect Biden on Foreign Policy”, available from: https://www.cfr.org/election2020/candidate-tracker#middle-east
Defense Intelligence Agency (2019), Iran Military Power, Washington, available from:
https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Iran_Military_Power_LR.pdf
Distance (2018), “Distance from USA to Iran”, Access in: https://www.distance.to/Usa/Iran.
Entessar, Nader, Afrasiabi, Kaveh L. (2019), Trump and Iran: From Containment to Confrontation, United States: Lexington Books.
Foreign Affairs, November/December (2018), “Confronting Iran; The Trump Administration’s Strategy”, Access in: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran.
Foreign Affairs, August 13 (2018), “Trump's Dangerous Obsession with Iran; Why Hostility Is Counterproductive”, Access in: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2018-08-13/trumps-dangerous-obsession-iran.
Friedman, George (2013), “The U.S.-Iran Talks: Ideology and Necessity”, Stratfor, Available from: https://marcom.stratfor.com/about-stratfor
Fukuyama, Francis (2014), Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, London: Profile Books LTD.
Garwin, Richard L. (2008), "Evaluating Iran's missile threat", Bulletin of Atomic Science, Vol. 64, No. 2, p. 40-43.
Gerges, Fawas A. (2013), "The Obama approach to the Middle East the end of America’s moment?", International Affairs, 89:2, pp. 299-323.
Gitelson, Alan R., Dudley, Robert L., Dubnick, Melvin J. (2012), American Government, Boston: Wadsworth.
Global Fire Power (2021), Iran Military Strength (2021), available from:
 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iran
Global Fire Power (2021), United States Military Strength (2021), available from:
Han, Baran (2018), “The Role and Welfare Rationale of Secondary Sanctions: A Theory and a Case Study of the US Sanctions Targeting Iran”, Conflict Management and Peace Science, 35, no. 5, 474–502.
Hass, Richard (2020), “Evaluating the Trump Administration’s Iran Policy”, Council on Foreign Relations, January 14, available from: https://www.cfr.org/report/evaluating-trump-administrations-iran-policy
Heritage (2020), “2021 Index of U.S. Military Strength”, November 17, Available from: https://www.heritage.org/2021-index-us-military-strength/assessing-the-global-operating-environment/middle-east
IISS (2019), “Iran’s Networks of Influence - Chapter Four: Iraq”, the International Institute for Strategic Studies (IISS), November, available from: https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-06-ch-4-iraq
Index Mundi (2018), “Literacy”, Access in: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=39.
International Magazine (2015), “Iran’s Mining Sector Statistics”, Access in: http://www.iraninternationalmagazine.com/issue_74/text-sp/iran's%20mining%20sector%20statistics.htm
Katulis, Brian, Juul, Peter (2020), “Putting Diplomacy First”, Center for American Progress, March 12, available from: https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/03/12/481512/putting-diplomacy-first/
Katzmn, Kenneth (2021), “Iran’s Foreign and Defense Policies”, Congressional Research Service, Available from: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf.
Leogrande, William M (2015), "Normalizing US–Cuba relations: escaping the shackles of the past", International Affairs, 91: 3, 473–488.
Macdonald, Paul K. (2018), “America First? Explaining Continuity and Change in Trump's Foreign Policy,” Political Science Quarterly, Volume 133, Number 3.
Mahdavi, Mojtaba, (2014), Post-revolut”ionary Iran: Resisting global and regional hegemony, In T. Ismael and G. Perry, (eds.) International Relations of the Middle East Today: Subordination and After, New York: Routledge.
Mardasov, Anton (2020), “What’s Next For Russia-Iran Military Partnership?”, Al Monitor, Available At: Https://Www.Al-Monitor.Com/Pulse/Originals/2020/08/Iran-Russia-Military-Partnership-Army-2020-Moscow-Un-Arms.Html (Accessed on: 03/02/2021).
Mathews, Jessica T. (2021), “Present at the Re-creation?”, Foreign Affairs, March/April, Volume 100, Number 2.
Mearsheimer, John (2018), Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, New York: Yale University Press.
Missile Defense Project (2020), "Missiles of Iran," Missile Threat, Center for Strategic and International Studies, June 14, 2018, last modified July 16, 2020, https://missilethreat.csis.org/country/iran/.
National Interest (2015), “5 Iranian Weapons of War America Should Fear”, Access in: https://nationalinterest.org/feature/5-iranian-weapons-war-america-should-fear-12092
Nuruzzaman, Mohammed (2020), “President Trump’s ‘Maximum Pressure’ Campaign and Iran’s Endgame”, Strategic Analysis, 44:6, 570-582.
Nye, Joseph (2015), Is the American Century Over?, Cambridge: Polity Press.
Reuters, April 15 (2019), “U.S. officially designates Iran's Revolutionary Guards a terrorist group,” available from: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran/u-s-officially-designates-irans-revolutionary-guards-a-terrorist-group-idUSKCN1RR1BE
Schwammenthal, Daniel (2018), “Europe, the US and the Iran Deal: The Need to Resolve Transatlantic Disagreements.” European View, 17, no. 2, pp. 218–26.