پاسخ ژئوکالچر به «تصور تهدید»؛ واکاوی نقش مؤسسه کنفوسیوس در سیاست خارجی چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

انجام اصلاحات اقتصادی و پیرو آن ظهور مسالمت‌آمیز چین سرآغاز نگرانی قدرت‌های غربی و طرفداران ارزش‌های لیبرالی در ساختار نظم بین‌المللی بود. نتیجه این نگرانی تلاش برای برساختن تصور تهدید از چین در نظام بین‌المللی و متوقف کردن ظهور چین در سه دهه گذشته بوده است. این مقاله ضمن اذعان به نقش فزاینده چین در معادلات قدرت در عرصه بین‌المللی و با مفروضگیری تداوم برساخته شدن تصور تهدید از چین توسط غرب، بررسی و شناخت منابع شکل‌گیری این تصور تهدید و چگونگی تلاش چین برای استفاده از مؤسسات کنفوسیوس به‌عنوان مهم‌ترین رویکرد ژئوکالچر در مواجهه با این تصور را مهم‌ترین هدف خود می‌داند. این مقاله با طرح این پرسش که مهم‌ترین منابع تصور تهدید از چین چه محورهایی بوده و چگونه چین از نقش مؤسسات کنفوسیوسی به‌مثابه رویکردی ژئوکالچر در برابر این تصور بهره می‌گیرد؟ با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر این ادعا است که مؤسسه کنفوسیوس از طریق معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کمتر شناخته‌شده چین در درون جوامع دیگر به‌مثابه ابزار سیاست خارجی در تلطیف فضای تهدید برساخته شده و اصلاح برداشت‌ها از نیات و عملکرد چین کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که منابع تصور تهدید چین در سه بخش ژئوپلتیک-نظامی، اقتصادی و سیاسی – ایدئولوژیک قابل طبقه‌بندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geoculture Response to “Threat Perception”: A look to Role of Confucius Institute in China Foreign Policy

نویسنده [English]

  • sajjad karimian 2
2 university of tehran
چکیده [English]

Economic reforms and following that, China s peaceful rise was the beginning of the great powers and proponents of liberal values in structure of international order. The consequence of this concern has been some endeavors to try construct of China s threat perception in international system and stop China s rise. This article with confess to China s rising power in international relations and china s threat perception continuous constructing by the West, is seeking to acknowledge of the threat perception sources and how china s use of Confucius institute in its foreign policy as a geoculture attitude. The question that the article trying to answer it, is what are the main important sources of China s threat perception how the china uses of the Confucius institute as a geoculture approach? This article with descriptive- explanative method argues Confucius institute acts as China s Foreign policy instrument to moderate the atmosphere of the constructed threat and reform of the views to intentions and actions of China by introducing history, culture and civilization of china. Findings of this research shows the China s threat perception sources can categorize in three part: geopolitic- military, political- ideological and economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat Perception
  • China
  • Foreign Policy
  • Geoculture
  • Confucius Institute
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز (1394)، بازدرآمدی بر روابط راهبردی چین و ایران در پرتوی هویت­های بین‌المللی، تهران: نشر مخاطب.
آلیسون، گراهام تی (1399)، جنگ محتوم: آیا آمریکا و چین می­توانند از تله توسیدید بگریزند؟، ترجمه رحمت حاجی مینه، محمد عابدی، تهران: ابرار معاصر تهران.
جعفری، علی­اکبر و جانباز، دیان (1394)، «قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 4، زمستان، صص 151-119.
چن، جیان فنگ (1390)، «تمرین مین: پرورش قدرت نرم چین»، در مینگ جینگ لی، قدرت نرم چین (استراتژی چین در حال ظهوری در سیاست بین­الملل) ترجمه: عسگر قهرمان پور بناب، تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق.
دریر، جون ­توفل (1395)، سیاست و حکومت در چین، ترجمه فریبرز ارغوانی پیرسلامی و فاطمه فروتن، تهران: نشر مخاطب.
دنگ، یانگ (1390)، «واقعیت­های جدید سخت: قدرت نرم و چین در حال گذار»، در مینگ جینگ لی، قدرت نرم چین (استراتژی چین در حال ظهوری در سیاست بین‌الملل) ترجمه: عسگر قهرمان پور بناب، تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق.
دهقانیان، محمدحسین (1396)، «سیاست خارجی چین در دوره شی جی پینگ»، در علمایی فر، جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز، تهران: ابرار معاصر تهران.
زیمرین، توماس (1399)، «جاده ابریشم جدید: چین، ایالات متحده و آینده آسیای مرکزی»، گزارش مرکز همکاری­های بین‌المللی دانشگاه نیویورک، ترجمه مرکز بررسی‌های استراتژیک.، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
سازمند، بهاره و ارغوانی پیرسلامی، فریبرز (1390)، «چین و چالش تصور تهدید در جنوب شرق آسیا»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 30، 184 صص 184-165.
سلیمانی، فاطمه (1398)، «فرایند کاربست قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری خلق چین»، معاونت پژوهش­های سیاسی - حقوقی دفتر مطالعات سیاسی.
قاسمی، فرهاد (1392)، نظریه­های روابط بین­الملل (بنیان­های نظری نظم و رژیم­ها بین‌المللی)، تهران: نشر میزان.
کای، پیتر (1399)، گزارش مؤسسه لوی برای سیاست بین­الملل «شناخت طرح کمربند و جاده چین»، ترجمه: مرکز بررسی­های استراتژیک، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
کرانی، زهرا (1398)، «تأثیر ژئوکالچر منطقه­ای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیا مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیا جنوب غربی، سال دوم، شماره 5، صص 66-44.
کیسینجر، هنری (1398)، چین، ترجمه: حسین رأسی، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
کیسینجر، هنری و دیگران (1398)، آیا قرن بیستم و یکم به چین تعلق دارد؟ (یک مناظره)، ترجمه: مسعود یوسف حصیر چین، تهران: نشر علم.
گزارش کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی وزارت امور خارجه و بازرگانی جمهوری خلق چین با مجوز شورای دولتی (1399)، «چشم‌انداز اقدامات مربوط به احداث کمربند اقتصادی جاده ابریشم»، ترجمه: مرکز بررسی­های استراتژیک، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
گوهارت، ندین (1395)، نفی پایان تاریخ، یک تلقی بدیل چینی از نظم بین‌الملل؟، مؤسسه امور بین‌المللی و حوزه امنیت آلمان، ترجمه: امیر صالحی، جواد عرب یارمحمدی، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
لی، مینگ جیانگ (1390)، «قدرت نرم در گفتمان چینی، محبوبیت و چشم‌انداز»، در مینگ جینگ لی، قدرت نرم چین (استراتژی چین در حال ظهوری در سیاست بین‌الملل) ترجمه: عسگر قهرمان پور بناب، تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق.
ماثنو، جوئل (1399)، گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک ملی «دیدگاه­های چین در خصوص طرح یک کمربند یک جاده (منطق استراتژیک؛ مخاطرات و پیامدها)»، ترجمه مرکز بررسی­های استراتژیک، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
وردی­نژاد، فریدون؛ علمایی‌فر، ابوالفضل و قاضی­زاده، شهرام (1390)، اژد­های شکیبا (چین دیروز، امروز، فردا)، تهران: انتشارات اطلاعات.
abdn (2017), "Confucius Institute of the University of Aberdeen Annul Rapport (2017)", (2020), in: https://www.abdn.ac.uk/confucius/documents/2017.pdf.
Becard, Danielly Silva Romos and Filho, Paul Menenhelli (2019), "Chines Cultural Diplomacy: Instruments in Chinese Strategy for Internalional Insertion the 21st Century", Revista Brasileira de Polltica Internacional, Vol.62, No.1, pp. 1-20.
Bush, Christian (2018), "Confucius Institutes and Sino-American Soft Power Diplomacy" thesis of Bacholer, Kentucky: College of Arts and Sciences of the University of Louisville .
Caixinglobal (2018), " Chart of the Day: The Growth of China’s Confucius Institutes" ,(observed:   2020/10/14) in: https://www.caixinglobal.com/2018-11-30/chart-of-the-day-the-growth-of-chinas-confucius-institutes-101354066.html.
Cfr (2020), "Territorial Disputes in the South China Sea" (observed: 2020/10/16) in: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea
Cheng, Anne (2019), "the Problem with Tianxia", tianxiain Comparative Perspective", Alternative Models of Geopolitical Order, Conference Berggruen Research CENTER IN Tsingtao.
Clinton, Hillary (2020), "A National Security Reckoning "How Washington should Think About Power", Foreign Affairs, 99, Number 6.
Confucius Institutes (2018), NATO Strategic Communications Centre of Excellence, (observed: 2020/10/15)  in: https://www.ceeol.com/search/gray-literature-detail?id=804499
Confucius uncc (2018), "Confucius Institute at UNC Charlotte Annul Rapport (2018)", (observed:2020/11/11).in:https://confucius.uncc.edu/sites/confucius.uncc.edu/files/media/2018_AnnualReport.pdf.
Confucius institute (2017), "Confucius Institute at UNSW Sidney Annul Rapport (2017)" (observed:2020/11/6)in:https://www.confuciusinstitute.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/CI-2017-Annual-Report.pdf.
Congressional Research Service (2019), "China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States", Updated June 25, (observed:2020/12/11), in: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33534.
Dasilva, Diego lopes, Tian, Nan and Marksteiner, Alexandra (2021), "Trends in World Military Expenditure, 2020" siprl fact sheet, (observed:2021/2/3),in: https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf.
Worldbank (2020) "GDP growth (annual %) – China" (observed:2020/11/12), in: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN.
digmandarin (2021), "Confucius Institutes Around the World – 2021" (observed: 2021/ 2/ 1), in: https://www.digmandarin.com/confucius-institutes-around-the-world.html
Gil, Jeffrey (2009), "China Confucius Instate Project: Language and Soft Power World Politics: Languages and Soft Power in World Politics" The Global Studies Journal, Vol.2, No.1, pp 58-73.
Global firepower (2021), "2021 China Military Strength", (observed:2021/2/1), in: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china.
Chinese (2021) "Chinese Bridge" Summer Camps for Foreign Students", (observed:  2021 /1/28)  in: http://www.chinese.cn/page/#/pcpage/project?id=166.
Hubbert, Jennifer (2019), China in the Word (An Anthropology of Confucius Institutes,Soft Power, and Globalization), Honolulu : University of Hawai‘i Press.
Huntington, Samuel (1996), The Clash of Civilization's and the Remaking of World Order, New York: Simon Schuster.
Jones, Lee and Homeiri, Shahar (2020), "Debunking the Myth of Debt-trap Diplomacy Hom recipient Countries Shap Chins Belt and Road Initiatve", Chatam House, (observed: 2021 /1/6), debunking-myth-debt-trap-diplomacy-jones-hameiri.pdf
Kluver, Randy (2017), "Chines Culture in a Geo-Culture Force", in Jacques Delisie and Avery Coldsteln, China's Global Engagement, Washington DC: Brooking Institution Press.
Nantian, Alexandra, Kulm ova (2020), Trends in World Military Expenditure (2019), SIPRI fact sheet, (observed:2020/12/9) in: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf.
Our world in data (2018), " Growth Rate of Real GDP per Employed Person, 2000 to 2018", (observed:2020/12/15),
Peterson, Rachelle (2017), Outsourced to China, National Association of Scholars, (observed: 2020 /10 / 19),
Rahman, Saifur (2019), "China's Foreign Policy and its Choose for Cultural Soft Power: The Tools", Social Chang Review,, Vol.17.No.1, pp.1-26.
Shanxi (2017), "Confucius Institute Headquarters (Hanban)", (observed: 2020/11/23), in: http://shanxi.chinadaily.com.cn/2017-12/15/c_310777.htm
Shokoohi, Saeed and Hajiababi, Morteza (2019), "Failure of Geopolitical and Geo-Cultural Commonalities to Integrate Iran and Central Asian Countries", Geopolitics Quarterly, Vol.14, No.4, pp, 149-164.
Shuto, Motoko (2018), “Patterns and Views of China's Public Diplomacy in Asian Countries: Focusing on Contemporary”, East Asia Studios, Vol.7, No.2, pp124-148.
Silver, laua, Deulin, Kat and Huang, Christine (2019), "Chins Economic Growth Mostly Welcomed in Emerging Markets, but Neighbors War of its Infiuece (U.S. Still Seen as Worlds Leading Economic Power)", Pwe Research Center.
Silver, Laura, Devlin, Kat and Huag, Christinec (2020), "China's Economic Growth Mostly Welcomed in Emerging Markets, but Neighbors Wary of its Influence", (observed:2021/1/6),
Wang, Jiayi, Too, Yu (2018), "Confucius Institutes", (observed:2020/12/12), in" https://www.oxfordbibliographies.com/page/287.
Winter, Tim (2020), "Geo-cultural Power: Chinas Belt and Road Initiative", Geopolitics, Vol.24 No.20, pp.1-24.
Gao )2019), " Agreements Establishing Confucius Institutes at U.S. Universities Are Similar, but Institute Operations Vary" (observed:2020 /12 /12), in: https://www.gao.gov/assets/gao-19-278.pdf.
Yang, Edward Yi & Liu, Xinsheng (2012), "The ‘China Threat’ Through the Lens of US Print Media: 1992–2006", Journal of Contemporary China (observed: 2020/10/13), Vol.21.No.76, pp1–17.
Yellinek, Roie (2020), "the Ongoing Us-China Propaganda Battle", (observed: 2021/ 1 /3 ) in: https://www.e-ir.info/2020/08/02/opinion-the-ongoing-us-china-propaganda-battle/
Zhang, Feng (2015), "Confucian Foreign Policy Traditions in Chinese History", The Chinese Journal of International Politics, Vol.18, No.2, pp.197-218.