بین منطقه گرایی؛ کنش گران و سطح همکاری های امنیتی در روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

چکیده

بین منطقه‌گرایی به عنوان یکی از حوزه‌های مطالعاتی جدید در رشته روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. اگرچه این حوزه مطالعاتی جدید محسوب می‌شود، اما با مطالعۀ تاریخ تکوین این حوزه می‌توان دریافت که بین منطقه‌گرایی در عرصۀ بین‌المللی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روندهای همگرایی و منطقه‌گرایی در حوزه‌های متنوع بوده است. پرسش مطرح شده در این پژوهش این است که وضعیت بین منطقه-گرایی چه تاثیراتی بر همکاری‌ها و رقابت‌ها در حوزه امنیت بین‌الملل گذاشته است؟ در این پژوهش تلاش می‌شود که تاثیرگذاری این حوزه مطالعاتی بر دو شاخص همکاری‌ و رقابت‌های امنیتی در عرصۀ بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرد. روش پژوهش در گام اول فرضیه‌ای بر پایۀ استنتاج قیاسی ارائه می‌شود و در گام دوم با استفاده از داده‌های تجربی تلاش می‌شود تا با استفاده از این داده‌ها، فرضیه راستی‌آزمایی شود. مطابق فرضیه پژوهش بین منطقه‌گرایی با تاثیرگذاری بر روندهای منطقه‌ای منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای از مناطق شده است که این شبکه‌ها در حوزه‌های امنیتی به یکدیگر متصل شده‌اند. طبق یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد که روابط امنیتی بین منطقه‌ای میان کنش‌گران به صورت پیوندهای نامتقارن شکل می‌گیرند و برخی از کنش‌گران بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به دلیل وجود نوعی منطق اهدا کننده- گیرنده در روابط بین منطقه‌ای و همچنین توانایی‌های مالی و نهادی پیشرفته‌تر، از موقعیت شبکه‌ای غالب‌تری‌ نسبت به اتحادیه آفریقا و سایر کنش‌گران درحال توسعه در سیستم بین‌الملل برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

interregionalism; Actors and the level of security cooperation in international relations

نویسندگان [English]

  • omid asiaban 1
  • Ahmad Bakhshi 2
  • Hossein Farzanepour 3
1 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Political Science, Birjand University, Birjand, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Science, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Interregionalism is considered as one of the new fields of study in the field of international relations. Although this field of study is a new, but by studying the history of the development of this field, it can be seen that between regionalism in the international arena has been one of the variables affecting the trends of convergence and regionalism in various fields. The question raised in this study is what effect has the situation between regionalism had on cooperation and competition in the field of international security? In this study, an attempt is made to examine the impact of this field of study on two indicators of cooperation and security competition in the international arena. The research method In the first step, a hypothesis based on deductive inference is presented and in the second step, using experimental data, an attempt is made to test the hypothesis using these data. According to the hypothesis of interregional research, by influencing regional trends, it has led to the formation of a network of regions, which are interconnected in the field of security. According to the research findings, interregional security relations between actors are formed as asymmetrically, and some international actors such as the European Union, the United States and China due to a donor-recipient logic in relations. Interregional, as well as more advanced financial and institutional capabilities, have a stronger network position than the African Union and other developing actors in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interregionalism
  • cooperation
  • competition
  • level of cooperation
  • security actors
حسینی، سیده لطیفه (1394)، »نقش منطقه گرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه­ای: با تاکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در منطقه خاورمیانه»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 2، شماره 3، صص 50-29.
مصفا، نسرین. نوروزی، حسین (1393)، «مدیریت محیط امنیتی و افق منطقه­گرایی در سارک»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 44، شماره 3، صص 642-625.
African Union (2015), “The People’s Republic of China Extends Financial Support to the African Union Mission in Somalia,” African Union Press Release. Available at: www.peaceau.org/uploads/auc-com-chinese-contribution-10-12-2015.pdf (accessed: December 10, 2016).
African Union (2016), “Press Statement of the Peace and Security Council of the African Union AU,” 586th Meeting. PSC/PR/BR. (DLXXXVI), March 31.
ASEAN (2012), “Overview of Relations between ASEAN and GCC,” Association of Southeast Asian Nations. Available at: www.asean.org/?static_post=overview-of-relations-between-asean-and-gcc (accessed: May 21, 2016). ASEAN (2015) Annual Report 2014–2015. Jakarta: ASEAN Secretariat.
ASEAN (2016), “Overview of ASEAN–China Dialogue Relations,” Association of Southeast Asian Nations. Available at: http://asean.org/? static_post=overview-asean-china-dialogue-relations (accessed: May 1, 2017).
ASEM (2016), “Political Pillar,” ASEM InfoBoard. Available at: http://aseminfoboard.org/content/political-pillar (accessed: May 13, 2016). BBC (2012), “African Union Opens Chinese-funded HQ in Ethiopia,” BBC News. Available at: www.bbc.com/news/world-africa-16770932 (accessed: May 31, 2016)
Available at: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_60021.htm? (accessed: June 9, 2016).
Baert, F., Scaramagli, T., & Söderbaum, F. (2014), Intersecting interregionalism. Global Governance and the EU.
Biermann, F., & Pattberg, P. (2008), Global environmental governance: Taking stock, moving forward. Annual Review of Environment and Resources33, 277-294.
Chaban, N., Elgstrom, O., & Holland, M. (2006), European Union as Others See It, The. Eur. Foreign Aff. Rev.11, 245.
Conley, J. M., & Williams, C. A. (2011), Global banks as global sustainability regulators? : The equator principles. Law & Policy33(4), 542-575.
EU NavFor (2014), “EU Naval Force and Chinese Navy Warships Work Together in Counter Piracy Exercise at Sea in Gulf of Aden,” European Union External Action Service. Available at: http://eunavfor.eu/eu-naval-force-and-chinese-navy-warships-work-together-in- counter-piracy-exercise-at-sea-in-gulf-of-aden/ (accessed: May 30, 2016).
EU–CELAC Summit 2015 Brussels (2015), “EU-CELAC Action Plan,” European Commission.Available at: https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-celac_action_plan_2015.pdf (accessed: May 1, 2017).
European Commission (2014), “Joint Communication to the European Parliament and the Council. Elements for an EU Strategy on Public Security in Central America and the Caribbean,” JOIN (2014) 21 final-2. Brussels: EUR-Lex.
European Commission (2015), “Joint Communication to the European Parliament and the Council. The EU and ASEAN: A Partnership with a Strategic Purpose,” JOIN (2015), 22 final. Brussels: EUR-Lex.
European Union External Action (2015) “EU Relations with China,” European Union External Action Service. Available at: https://eeas.europa.eu/china/index_en.htm (accessed: May 30, 2016).
Gratius, S. (2018), Brazil and the European Union: from liberal inter-regionalism to realist bilateralism. Revista Brasileira de Política Internacional61.
Hafner-Burton, E. M., Kahler, M., & Montgomery, A. H. (2009), Network analysis for international relations. International organization63(3), 559-592.
Hänggi, H. (2000). Interregionalism: empirical and theoretical perspectives. St. Gallen, University of St. Gallen, 1-14.
Kropatcheva, E. (2016), Russia and the collective security treaty organisation: Multilateral policy or unilateral ambitions?. Europe-Asia Studies68(9), 1526-1552.
NATO (2014), “Partnerships: A Cooperative Approach to Security,” North Atlantic Treaty Organization. Available at: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84336.htm?selectedLocale=en (accessed: June 10, 2016).
NATO (2015), “NATO Mediterranean Dialogue,” North Atlantic Treaty Organization
NATO (2016), “Assistance to the African Union,” North Atlantic Treaty Organization. Available at: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8191.htm (accessed: May 24, 2017).
NATO (2016a), “Relations with the European Union,” North Atlantic Treaty Organization. Available at: www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm (accessed: June 9, 2016).
NATO (2016b), “Relations with the OSCE,” North Atlantic Treaty Organization. Available at: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49911.htm (accessed: June 10, 2016).
Nivet, B. (2006), “Security by Proxy? The EU and (Sub-)Regional Organisations: The Case of ECOWAS,” European Union Institute for Security Studies (EUISS) Occasional Paper, 63, pp. 1–39.
Nugent, N., & Rhinard, M. (2015), The european commission. Macmillan International Higher Education.
OAS (2016), “OAS Cooperation with International Organizations,” OAS Department of International Affairs. Available at: www.oas.org/en/ser/dia/institutional_relations/documents/OAS_Cooperation_with_International_Organizations.pdf (accessed: April 24, 2017).
Office of the Press Secretary (2014), “Fact Sheet: U.S.–EU Cooperation on Common Security and Defense Policy,” The White House President Barack Obama. Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/26/fact-sheet-us-eu-cooperation- common-security-and-defense-policy (accessed: May 20, 2017).
Office of the Press Secretary (2014a), “Fact Sheet: U.S.–EU Counterterrorism Cooperation,” The White House President Barack Obama. Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/26/fact-sheet-us-eu-counterterrorism-cooperation (accessed: May 20, 2017).
Peyrouse, S. (2016), Discussing China: sinophilia and sinophobia in Central Asia. Journal of Eurasian Studies7(1), 14-23.
Reichard, M. (2016), The EU-NATO relationship: a legal and political perspective. Routledge.
Rüland, J. (2014), Interregionalism and international relations: reanimating an obsolescent research agenda?  . In Intersecting interregionalism (pp. 15-35). Springer, Dordrecht.
Tardy, T. (2016), “The EU and Africa: A Changing Security Partnership,” European Union Institute for Security Studies (EUISS) Brief, 5, pp. 1–4.
U.S. Mission to ASEAN (2016), “On-the-Record Press Call by Ben Rhodes, Deputy National Security Advisor for Strategic Communications, and Dan Kritenbrink, Senior Director for Asian Affairs, on the U.S.–ASEAN Summit,” The White House Washington. Available at: https://asean.usmission.gov/on-the-record-press-call-on-the-u-s-asean-summit/ (accessed: May 29, 2017).
UNASUR (2016), “European Union and UNASUR Will Work Together to Take Agreements in Regards to the Drug Policy to UNGASS 2016,” Prensa y Relaciones Institucionales. Available at: http://unasursg.org/en/node/611 (accessed: May 29, 2017).