تحلیل روند‌های جمهوری اسلامی ایران بر پایه آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار و عضو هئیت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد یار و عضو هیئت علمی، گروه الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از چهار دهه پیش تاکنون، به دلیل مداخله­جویی قدرت­های فرا­منطقه‌ای، منطقه­ای و همچنین مشکلات تاریخی داخلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، درگیر مسائلی بوده است که در بستر روندهای تاریخی اجتماعی و چالش های ناشی از روندهای برآمدن قدرت های سلطه گر و مداخله گر غربی قابل درک است.  هدف این پژوهش، تبیین و ترسیم سناریوهای مختلف برای آینده روند­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله پیش­رو درصدد است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلی، با تأکید بر رویکرد آینده­پژوهی و با استفاده از جمع­آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به این پرسش پاسخ دهد که چه آینده­ای را می­توان برای روند­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد؟ بدین ترتیب پس از بررسی مسائل و روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با استفاده از سه دسته سناریو (کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت)، تعداد یازده سناریو تنظیم گردید که هر یک از این سناریوها از زوایایی به روندها اشاره می­نماید که در چشم‌انداز کوتاه­مدت، امکان تحقق سناریوهای "ادامه وضعیت  باثبات و اقتدار کنونی"، "تقلای قدرت های استکباری برای اجماع جهانی علیه ایران" محتمل­تر بوده و در چشم انداز میان مدت و بلند مدت نیز ناکامی سناریوهای طراحی شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of trends in the Islamic Republic of Iran based on future studies

نویسندگان [English]

 • Amirali Madadi 1
 • Ehsan shakeri khooee 2
 • Aziz Javanpor Haravi 3
1 PhD in Political Science, Islamic Issues, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Theology and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

For the past four decades, the Islamic Republic of Iran, due to the intervention of supra-regional and regional powers, as well as historical internal social, economic and political problems, has been involved in issues in the context of historical social trends and challenges arising from the emergence of hegemonic powers. The Western interventionist is understandable. The purpose of this study is to explain and draw different scenarios for the future of social, economic and political trends of the Islamic Republic of Iran. The leading article seeks to answer the question of what future can be drawn for the social, economic and political trends of the Islamic Republic of Iran based on the descriptive-analytical method, emphasizing the futures research approach and using data collection and analysis. Thus, after examining social, economic and political issues and trends and using three categories of scenarios (short-term, medium-term and long-term), eleven scenarios were set, each of which points to trends from angles that in the short-term perspective, The scenarios of "continuation of the current stable situation and authority", "struggle of arrogant powers for a global consensus against Iran" are more probable, and in the medium and long term, the failure of the scenarios designed against the Islamic Republic of Iran is explained. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future studies
 • social trends
 • economic trends
 • international trends
 1. احمدی نوحدانی، سیروس (1386)، قوم‌شناسی سیاسی آفریقا. مرکز مطالعات آفریقا. دانشگاه تربیت مدرس. تهران: انتشارات صنم.

  بخشی، احمد (1382)، بازسازی جوامع دچار جنگ و جلوگیری از منازعات مرگبار، کتاب آفریقا؛ ویژه منازعات مسلحانه. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

  پیشگاه هادیان، حمید (1382)، کتاب آفریقا؛ ویژه منازعات مسلحانه. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

  پیشگاهی فرد، زهرا (1392)، «مناقشات منطقه شاخ آفریقا، ماهیت و ریشه‌ها»، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای. صص 161-134.

  تامسون الکس (1385)، مقدمه‌ای بر سیاست و حکومـت در آفریقـا. ترجمـه علـی گلیـانی و احمـد بخشی. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

  جعفری ولدانی، اصغر (1387)، ژئوپلیتیک جدید دریـای سـرخ و خلیج‌فارس. چـاپ سـوم. دفتـر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

  چگینی‎زاده، غلامعلی؛ هادی تاجیک و نبوی، سید مهدی (1392)، «تاثیر تحولات سوریه بر الگوی تعاملی ایران و ترکیه؛ الگوی مفهومی و نظری»، فصلنامه آفاق امنیت، سال ششم، شماره بیستم، پاییز 1392، صص 110-61.

  حسینی، محمدجواد (1386)، «دلایل شکسـت دادگاه‌های اسـلامی شـریعت سـومالی»، فصلنامه مطالعات آفریقا. صص 309-301.

  حسینی، محمدجواد (1387)، «بررسی بحران سومالی». فصلنامه مطالعات آفریقا. صص 233-181.

  خطیبی، عذرا (1376)، شاخ آفریقا در آیینه زمان. تهران: انتشارات بنیاد بعثت.

  عبدالله خانی، علی (1389)، نظریه‌های امنیت، تهران: ابرار معاصر.

  کورنون، ماریان (1365)، تاریخ معاصر آفریقا؛ از جنگ جهانی دوم تا امروز. ترجمه ابراهیم صدقیانی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

  مبارک، عبدالقادر (1386)، مخاصمات مسلحانه در آفریقا؛ نقـش سـازمان ملـل متحـد در پیشـگیری، خاتمه و صلح سازی. پایان‌نامه دکتری حقوق بین‌الملل. دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

  مصفا، نسرین و زرگری، هادی (1293)، «اسناد بین‌المللی حقوق بشری: پذیرش و عدم اجرا در آفریقا». مجله سیاست جهانی. دوره 3، شماره 2. صص 127-101.

  مصفا، نسرین و مختارزاده، سعیده (1395)، «بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا»، فصلنامه حقوق بشر. دوره یازدهم. شماره 1، صص 44-21.

  منصوری، جواد (1385)، استعمار فرانو؛ نظام سلطه در قرن بیست و یکم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

  هلد دیوید (1384)، مدلهای دموکراسی. ترجمه عباس مخبر. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

  César Fernandes Cardoso, Nilton. (2016), Regional security in the Horn of Africa: conflicts, agendas and threats. Brazilian Journal of African Studies v.1, n.2. P.131-165.

  Desmidt, Sophie, Volker Hauck. (2017), Conflict management under the African Peace and Security Architecture (APSA). (Discussion Paper 211). Maastricht: ECDPM.

  Joshua, Segun, Faith Olanrewaju. (2017), The AU 's Progress and Achievements in the Realm of Peace and Security. Indian Council of World Affairs Vol. 73, No. 4.

  G.R Olsen, (1991), Cooperation and Conflict. Nordic Journal of International Studies, Vol 36, No 1, P. 21.

  Siphamandla Zondi, (2017), African Union approaches to peacebuilding: Efforts at shifting the continent towards decolonial peace. African Journal on Conflict Resolution. Vol. 17 No. 1.

  1. Copp, (2019), Understaffed AFRICOM cutting hundreds more troops, Stars and Stripes. Available at: https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/02/20/understaffed-africom-cutting-hundreds-more-troops/

  White House. (2018),. Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the Trump Administration 's  New Africa Strategy. 2018 Des . 2018.

  United States Africa Command. (2019), Statement of General Thomas D. Waldhauser, United States Marine Corps Commander United States Africa Command Before the Senate Committee on Armed Services.

  Abbink, Jon. (2020), Religion and Violence in the Horn of Africa: Trajectories of Mimetic Rivalry and Escalation between 'Political Islam' and the State. Politics, Religion & Ideology. 21:2, 194-215.

  African Charter on Democracy, Elections and Governance 2007. Addis Ababa.

  African Union (AU) (2000), Constitutive Act of the African Union adopted by the Thirty-Sixth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Governmen Lomé, Togo.

  African Union (AU) (2006), Policy on Post-Conflict Reconstruction and Development. adopted at the 9th Ordinary Session of the Executive Council, Banjul, The Gambia. Available at: http://www.peaceau.org/uploads/pcrd-policy-framwowork-eng.pdf

  African Union (AU). (2004), Solemn Declaration on Common African Defence and Security Policy. adopted by the 2nd Extraordinary Session of the Assembly of the African Union, Sirte. Available at: http://www.peaceau.org/uploads/declaration-cadsp-en.pdf

  African Union Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in Africa 2002. A. AHG/ Decl., (XXXVIII)1.

  African Union (2005). Report of the Chairperson of the African Union Commission on conflict situations in Africa. Executive Council, Seventh Ordinary Session. Sirte, Libya. EX.CL/191 (VII).

  All Africa (2010), New Policy to Tackle Disaster Risk in Ethiopia. All Africa. Available at: http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00011809.html

  Anderson, D. & J. McKnight. (2015). Kenya at war: Al-Shabaab and its enemies in Eastern Africa. African Affairs, 114 (454): 1–27. Available at: https://academic.oup.com/afraf/articlelookup/doi/10.1093/afraf/adu082

  China. (2018), D. Axe,s naval furure: 6 aircraft carriers? National Interest. Available at: https://nationalinterest.org/blog/buzz/chinas-naval-future-6-aircraft-carriers-38087

  Ayoob, Mohammed. (1995), the Third World Security Predicament: State Making Regional Conflict and the International System; Boulder: Lynne Rienner.

  Beichelt, T. (2012), The research field of democracy promotion. Living Reviews in Democracy. Available at: https://www.lrd.ethz.ch/index.php/lrd/article/view/27/40

  Börzel, T. A. and Risse, T. (2012), From Europeanisation to diffusion: Introduction. West European Politics. 35/1. pp. 1–19

  Burke, J. (2017), Al-Shabaab militants ban starving Somalis from accessing aid. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/27/al-shabaab-militants-ban-starving-somalisfrom-accessing-aid

  Buzan, Barry. (1991), People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. London: Harvester Wheatsheaf.

  Buzan, Barry; WÆver, Ole; and Wilder, Jaap. (1998), Security: A new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner.

  Cafiero, Giorgio. (2019), Sudan’s Suspension From The African Union. available at: https://lobelog.com/sudans-suspension-from-the-african-union/

  Commission of the African Union, African Youth Charte. (2006a), Available at: http://www.africa-youth.org/charter

  Commission of the African Union, Policy on Post-Conflict Reconstruction and Developmet (2006b), Available at: http://www.peaceau.org/uploads/pcrd-policy-framwowork-eng.pdf

  Cooper, Z. (2018), Security implications of China’s military presence in the Indian Ocean. CSIS Briefs. Available at:  https://www.csis.org/analysis/security-implications-chinas-military-presence-indian-ocean

  Hamid, Ebrahim. (2019). AU lifts Sudan suspension after Khartoum announces cabinet. available at: https://www.rfi.fr/en/africa/20190907-sudan-african-union-lifts-suspension-khartoum-new-cabinet-bashir

  Simon, Horner  Somalia: (1997), Can the Jigsam be pieced Together. Commission of the European Communities in Brussele. No 46. PP, 162.

  Kanyinga, Karuti and Long, James D. (2012), The Political Economy of Reforms in Kenya: The Post-2007 Election Violence and a New Constitution. African Studies Review. 55/1.  pp. 31–51.

  Laibuta, Mugambi. (2014), The African Union and Kenya’s. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. SWEDEN.

  Lawson, F. H. (2017), GCC policies toward the Red Sea, the Horn of Africa and Yemen: Ally–Adversary dilemmas. Gulf Affairs. p. 6–7.

  Mengisteab, K. (2014), The Horn of Africa. Cambridge, UK: Polity Press.

  Olsen, G.R. (1991), Cooperation and Conflict. Nordic Journal of International Studies, Vol 36, No 1, P.21.

  Organisation of African Unity (OAU) (1990), Declaration on the Political and Socio-Economic Situation in Africa and the Changes Taking Place in the World. Addis Ababa, Ethiopia.

  Organisation of African Unity (OAU) (2000), Lomé Declaration of July 2000 on the Framework for an OAU Response to Unconstitutional Changes of Government. AHG/Decl. 5 XXXVI, 10-12 July 2000. Available at: http://www2.ohchr.org/english/law/compilation_democracy/lomedec.htm

  Organisation of African Unity (OAU). (1999), Algiers Declaration, Thirty-Fifth Ordinary Session of OAU. AHG/Decl. 1 (XXXV). Available at: http://www.au 2002.gov.za/docs/summit_council/algiers.pdf

  Organisation of African Unity (OAU). (1995), Relaunching Africa’s Economic and Social Development: The Cairo Agenda for Action’, AHG/Res. 236 (Xxxi), adopted by the Council of Ministers of the OAT at its 17th extraordinary session, Cairo, 25–28 March 1995

  Osborn, K. (2018), Aircraft carriers, stealth fighters and lots of missiles: China’s military has arrived. National Interest. available at: https://nationalinterest.org/blog/buzz/aircraft-carriers-stealth-fighters-and-lots-missiles-chinas-military-has-arrived-29892

  Park, J. and Ahmad, A. (2018), Risky business: South Korea’s secret military deal with UAE. The Diplomat. available at: https://thediplomat.com/2018/03/risky-business-south-koreas-secret-military-deal-with-uae/

  Pilling, D. (2018), Everyone wants a piece of the Horn of Africa’s ports. OZY. available at: https://www.ozy.com/around-the-world/everyone-wants-a-piece-of-the-horn-of-africas-ports/90536/

  Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union 2002 b, adopted by the 1st Ordinary Session of the Assembly of the African Union, Durban.

  Rupiya, Martin. (2008), interrelated Security Challenges of Kenya and Uganda in Eastern and Horn of Africa. available at:  https://interafrica-group.org/wp-content/uploads/pdf/peace-and-securityfinal.pdf

  Schimmelfennig, F. (2009), Europeanization beyond Europe. Living Reviews in European Governance. 4/3. pp. 1–22.

  Tesfatsion Medhanie. (1995), Eritrea & Neighbours in The "New World Order": Geopolitics, Democracy And "Islamic Fundamentalism". Münster: Lit Verlag.

  UNDP and AU. (2019), Conflict Prevention and Early Warning Division workshop, Addis Ababa.

  UNDP and UNECA. (2013), Elections and the Management of Diversity, African Governance Report III. Oxford: Oxford University Press.

  US Department of Defense. (2018). Assessment on US defense implication of China 's expanding global.

  USAID. (2014), Climate Change and Conflict: Findings and Lessons Learned From Five Case Studies in Seven Countries, ARD Tech Tetra. Washington.

  Van den Berg, W. and Meester, J. (2018), Ports & power: The securitisation of port politics, Maritime Insecurity Dilemmas amidst a New Scramble for the Horn? Life & Peace Institute, Horn of Africa Bulletin, vol. 30. no. 2. pp. 13–19.

  Walsh, Declan. (2019), The Fall of Omar Hassan al-Bashir, the ‘Spider’ at the Heart of Sudan’s Web. available at: https://www.nytimes.com/2019/04/11/world/africa/omar-bashir-sudan.html

  Wasara, Samson. (2002), Conflict and State Security in the Horn of Africa: Militarization of Civilian Groups. African Journal of Political Science, vol.7 no.2.