ناسازگاری‌های هویتی چین و آمریکا و تشدید ناسیونالیسم چینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استاد یار روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چارچوبهای نگرشی در هر جامعه‌ای متاثر از پیشینه تاریخی، بن‌مایه‌های ارزشی، مبانی هویتی و کیفیت مناسبات در تمامی ابعاد آن است. فرهنگ به طور اعم و فرهنگ استراتژیک بطور اخص نیز از جمله عوامل داخلی شکل‌دهنده به مبانی هویتی هر بازیگر در عرصه روابط بین‌الملل می‌باشد که می‌تواند کنش و واکنش یک کشور را در عرصه سیاست خارجی رقم بزند. مطالعه جوامع نیز نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیمات دولتی تحت تأثیر سازگاری یا ناسازگاری فرهنگ کشور‌ها شکل می‌گیرند. با فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع و قدرتمندترین دولت در نظام بین‌الملل گردید،قدرتی که توانایی جهت‌دهی به قواعد و رویه‌های بین‌المللی را به تنهایی دارا است. با این‌حال هم‌چنان قدرت‌های بزرگ تلاش خود را برای تغییر این وضعیت ادامه دادند. جمهوری خلق چین با عنصر ناسیونالیسم در حال رشد خویش،یکی از قدرت‌های بزرگی است که توانایی بالقوه‌اش فرصت اشغال جایگاه دولت پیشرو را به این کشور داده، به گونه‌ای که به دنبال به چالش کشیدن حاکمیت بین‌المللی تحت سلطه آمریکا است. این امر منجر به نگرانی استراتژیست‌ها و بسیاری از مسئولان حکومتی آمریکا شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ناسازگاری هویتی چین و ایالات متحده چه تأثیری بر تشدید ناسیونالیسم چین داشته است؟ در پاسخ استدلال خواهد شد که تفاوت‌ها و ناسازگاری‌های هویتی ـ فرهنگی چین با ایالات متحده سبب گردیده است تا ناسیونالیسم چینی از دهه 1990 به بعد افزایش یابد. بنابراین ناسیونالیسم در حال افزایش، یک عنصر مهم از یک روایت تازه در خصوص چین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sino-US identity discrepancies and the escalation of Chinese nationalism

نویسندگان [English]

  • sara zare 1
  • masoud naderi 2
  • ghodrat ahmadian 3
1 razi university
2 PhD in Political Science, Razi University, Kermanshah
3 Assistant professor, international, razi university in kermanshah
چکیده [English]

The attitudinal frameworks in any society are influenced by historical background, value foundations, identity foundations, and the quality of relationships in all its dimensions. Culture in general and strategic culture in particular are also internal factors shaping the identity bases of any actor in the field of international relations that can shape a country's foreign policy action. The study of societies also shows that many government decisions are shaped by the compatibility or incompatibility of countries' cultures. With the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar system, the United States claimed the status of undisputed power and the most powerful state in the international system, with the power to direct international rules and procedures alone. However, the great powers continued their efforts to change this situation.The People's Republic of China, with its growing nationalism element, is one of the great powers that has given its potential the opportunity to occupy the position of leading state, seeking to challenge international sovereignty. It is America.This has raised concerns among strategists and many US government officials. The main question of the present study is how has the impact of China-US identity inconsistency on China's intensification of nationalism? In response, it will be argued that China's identity and cultural differences with the United States have increased Chinese nationalism since the 1990s. So rising nationalism is an important element of a new version of China.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalism
  • Identity
  • Culture
  • China
  • United States
الترمان، جان. بی (1391)،. «قدرت نرم چین در خاورمیانه»، ترجمه مسعود بای و زهرا رجبلو، ماهنامه اطلاعات راهبردی، سال دهم، شماره 107.
پیرویان، ویلیام (1381). سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان. تهران: انتشارات سمت.
تائب، سعید (1384). چالش­گران و متحدان بالقوه و بالفعل در راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن بیست ویکم؛ در کتاب آمریکا  ویژه دکترین امنیت ملی آمریکا، گردآوری و تدوین: رضا داد درویش، تهران مؤسسه : فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
رضایی، علی­رضا (1387). چین و موازنه نرم در برابر هژمونی ایـالات متحـده آمریکـا در عرصـه نظام بین­الملل،  فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 16 .
سلیمی، حسین؛ رحمتی­پور، لیلا (1393). مطالعه مقایسه­ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره سوم.
شفیعی، نوذر؛ نژاد زندیه، رویا (1391). هویت در سازه­انگاری و دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی چین. مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره 1.
طاهایی، سیدجواد و مریم اتابکی (1374). درآمدی بر نگرش چین به روابط بین­الملل، فصلنامه­ی راهبرد، شماره 7.
لی، مینگ جینگ (1390). قدرت نرم چین. ترجمه عسگر قهرمان پور . تهران: دانشگاه امام صادق علیه­السلام.
متقی، ابراهیم (1391). تحلیل نظری الگوهای رفتاری آمریکا نسبت به چین، مطالعات روابط بین الملل، دوره 5، شماره 19.
واعظی، محمود (1389). نظام بـین­الملـل و مـدیریت بحـران­هـای بـین­المللـی، راهبـرد، شماره 56 .
Banne, Oeremie. (1996). 'To Screw Foreigners Is Patriotic: China's Avant-Garde Nationalists'. In Jonathan Unger, (ed.), Chinese Nationalism. Armonk: M.E. Sharpe. pp. 183-208.
ChenWeiss, Jessica. (2014) Powerful Patriots: Nationalist Protest in China’ Foreign Relations (Oxford: Oxford University Press).
Cicchelli, Vincenzo (2022). Alternative Cultural Globalization: from East Asia to Europe, available at: https://calenda.org/949559.
Fang, Ning, Wang Xiaodong and Songqiang, (1999). Quanqiu hua xia de zhongguo zhilu (China's road under the shadow of globalisation). Beijing; Zhongguo shehui kexue chuban she.
Fewsmith, Joseph, and Stanley Rosen. (2001). 'The Domestic Context of Chinese Foreign Policy: Does "Public Opinion" Matter?'. In David Lampton (ed.), The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978-2000. Stanford: Stanford University Press, pp. 151-87.
Gaddis, John Lewis (2004), Surprise, Security and the American Experience, Cambridge, MA: Harward University Press.
Greg Herken. (1993) Counsels of War (New York: Knopf, 1985); Peter Pringle and William Arkin The Secret U.S. Plan for Nuclear War (New York Norton, 1983); Scott Sagan ”Strategic Culture in the Asia-Pacific Region,” Security Studies, Vol. 3, No. 1 .
Gries, Peter (2004). Chinese Nationalismand U.S.-China Relationsin the Twenty-First. CenturyBerkeley & Los Angeles: University of California Press.
Harden, Fred. (2001). 'US, Chinese Hackers Do Battle', Canberra Times, May 7, p. 13.
Johnston, Alastair Iain. (1995) "thinking about strategic culture". International security, volume 19. Number 4, spring, pp 32-64.
Jones, david. (1990). "Soviet Strategic Culture," Strategic Power: USA/USSR pp 35-49.
Lampton, David, (2001). Same Bed, Different Dreams: Managing US-China R'eiations, 1989·-2000. Berke1ey: University ofCalifonria Press.
Li Shao Jun (2005), Report On International Sterategy, Beijing: China Social Science Press. [in Chinese].
Linda Smircich, (1995). “Concepts of Culture and Organizational Analysis,” Administrative Science Quarterly.
Mutz, (2009). “Support for Free Trade: Self-Interest, Sociotropic Politics, and Out-Group Anxiety,” International Organization, Vol. 63, No. 3 pp. 425–457.
Riyun, cong (2009). Nationalism and Democratization in contemporary China, journal of contemporary china. 18(62). November. 831-848.
Ross, Robert (2005). "Assessing the China Threat". The National Interest, No. 81.
Rudolf, Peter (2020). The Sino-American World Conflict, SWP Research Paper 2020/RP 03, 04.02.2020, 33 Pages, available at: https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-sino-american-world-conflict.
Saunders, F.S. (1999), The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters, New York: The New Press, 1999
Shen, Simon (2007)," Redefining Nationalism in Modern China: Sino-American Relations and the Emergence of Chinese Public Opinion in the 21st Century", New York, NY: Palgrave Macmillan.
Song, Qiang et a1. (1996). Zhongguo haishi neng shuobu (China Can Still Say No). Hong Kong: Mingbao Chubanshe.
Tang Wenfang and Benjamin, darr (2012).  and its Political and social Origins, "journal of Contemporary China, Vol.21, NO. 77 PP. 811-826.
Tang, Husheng. (2001). 'Zhongnanhai yijin zhi dong xiuzhu 'changcheng" (Zhongnanhai Constructs the 'Great Wall'), Guangjiaojing (Wide Angle). 345, 16 June~15 July, pp. 7-9.
Tellis, Ashley J, Szalwinski, Alison, and Wills, Michael (2017). understanding strategic cultures, National Bureau of Asian Research, available at: https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/sa16_overview_tellis.pdf
Xiao, Gongqin. (1994). 'Minzu zhuyi yu Zhongguo zhuanxing shiqi de yishi xingtai' (Nationalism and the Ideology in China during the Period of Transforrnation), Zhanlueyu guanli. 4, pp. 21~5.
Zhang, Ming. (1999). 'Public Images ofthe US'. 10 Yong Deng and Fei-Ling Wang (cd.), In the Eyes a/The Dragon: China Views the World. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 141-59.
Zhao, Suisheng, (2004). A nation-state by construction: dynamics of modern Chinese nationalism, Stanford University Press.
Zhao, Suisheng. (1998). 'A State~led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post Tiananmen China', Communist and Post-Communist Studies. 31 :3, pp. 287-302.
Zheng, Yongnian. (2000). 'Nationalism, Globalism, and China's International Relations'. In Weixing Hu, Gerald Chan, DaojiongZha, eds, China's International Relations in the 21st Century: Dynamics a/Paradigm Shifts. Lanham: University Press of America, 2000, pp. 93-115.