بحران‏ شناسی کووید19 براساس مکعب بحران و تبیین تاثیرات آن بر نظام بین ‏الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری روابط بین ‏الملل، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بیماری‏های همه‏گیر همواره جزء جدایی‌ناپذیر تمدن بشری بوده‏اند. برخی از این بیماری‏ها در مقاطعی از تاریخ بحرانی ‏آفریده‏اند که بر خط سیر تاریخ تاثیر گذاشته است. قرن بیست‏ویکم نیز امروز شاهد شیوع یکی دیگر از این بیماری‏ها با نام کروناست که شواهد نشان می‏دهد ظرفیت بحران‏آفرینی آن به اندازه‏ای است که در کنار چالش‏های بهداشتی و سلامت، سطوح سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی را نیز متاثر خواهد ساخت. این بحران موجی از تغییرات را در سطح بین‏الملل به همراه داشته که می‏توان گفت نهایتا در درازمدت می‏تواند نقش تسریع‏کننده در ایجاد تحول داشته باشد. به عبارتی کرونا اگرچه در آغاز به صورت یک بحران بهداشتی شروع شد، اما به سطح یک بحران اجتماعی ارتقاء یافت و در نهایت خود را در قامت یک تهدید جهانی با تاثیرات ژئوپلیتیکی نشان داد. با توجه به این نقشِ تاثیرگذاری، این پژوهش  درپی پاسخ به این پرسش‏ها است که بحران کرونا در کدام نقطه‏ی وضعیتی مدل مکعب بحران قرار دارد؟ و آیا این بحران ظرفیت تاثیرگذاری بر شاخص‏های اصلی نظام بین‏المللِ مستقر را دارد؟ به آزمون گذاشتن این سوالات در چارچوب مدل مکعب بحران و روش پژوهش با توجه به تحلیل موضوع در دو سطح، توصیفی و پیمایشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Covid19 Crisis based on the Crisis Cube and explanation of its effects on the international system

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadinejad 1
  • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin 2
1 , Postdoctoral Researcher in International Relations, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor Department of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Epidemic diseases have always been an inseparable part of human civilization. Some of these diseases have created a crisis at some sections of history that has affected the history's trajectory. The 21st century is also witnessing the outbreak of another of these diseases called Corona, which evidences show that its crisis-creating capacity is such that in addition to health and hygienic challenges, it will affect political, economic and even cultural levels. This crisis has brought about a wave of change at the international level, which can ultimately play an accelerating role in causing an upheaval in the long run. In other words, although Corona initially started as a hygienic crisis, it rose to the level of a social crisis and eventually manifested itself as a global threat with geopolitical implications. Given this influential role, this study seeks to answer the question: At what situational point of cube crisis model is corona crisis? And does this crisis have the capacity to affect the main indicators of the established international system? These questions are tested in the framework of cube crisis model and research method according to the analysis of the subject at two descriptive and survey (questionnaire) levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pandemics
  • corona
  • crisis cube
  • international system
آقامحمدی، ابراهیم (1399/الف)، «روابط بین‏الملل بهداشت در پرتو همه‏گیری کرونا»، فصلنامه مطالعات میان رشته‏ای در علوم انسانی، دوره دوازدهم، شماره3، صص 83-55.
آقامحمدی، ابراهیم (1399/ب)، «همه‏گیری کرونا، قدرت نرم و تحول در دستور کار سیاست جهانی»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دهم، شماره1، صص 180-147.
امید، مسعود (1399)، «بحران کرونا؛ خاستگاه چالش‏ها و پرسش‏های فلسفی»، مجله پژوهش‏های فلسفی، سال چهاردهم، شماره31، صص 107-81.
بیژن، عارف، مخیری، هیراد (1400)، «جهان پساکرونا؛ بازخوانش ناسیونالیسم و رویکرد دولت‏ها»، فصلنامه مطالعات منافع ملی، سال ششم، شماره23، صص 53-23.
پیک‏حرفه، شیرزاد(1399)، «دموکراسی لیبرال در جهان پس از کرونا»، مجله پژوهش‏های فلسفی، سال چهاردهم، شماره31، صص 30-4.
جان‏پرور، محسن، صالح‏آبادی، ریحانه، بهرامی، سجاد (1399)، «تأثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا»، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، دوره نهم، شماره33، صص 326-295.
جهانگیری، سعید، فرحان‏جم، مهسا، متقی، ابراهیم (1399)، «واکاوی چگونگی افول هژمونی آمریما در عرصه‏ی جهانی با تاکید بر ویروس کرونا»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال یازدهم، شماره4، صص 93-73.
چمنی، ساسان، دوستی‏مطلق، نصیب‏الله (1399)، «حکمرانی سایبری و ویروس کرونا»، مجله حکمرانی متعالی، شماره2، صص 94-76.
حاجی‏عباسی، حمزه (1399)، «معرفی تفکر طراحی در سیاستگذاری: سیاست‏های ایران در مقابله با کرونا»، فصلنامه سیاست‏نامه علم و فناوری، دوره دهم، شماره2، صص 89-75.
خلیلی، محسن (1399)، «بزنگاه کرونا؛ وستفالیای نوین بین‏المللی»، فصلنامه مطالعات میان رشته‏ای در علوم انسانی، دوره دوازدهم، شماره3، صص 24-1.
دشتی، رضا (1400)، «تأثیر بیماری‏های همه‏گیر وبا و طاعون بر افول فرهنگی، ساختارهای تمدنی و اضمحلال ممالیک»، نشریه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دوره دوازدهم، شماره42، صص 122-101.
رضایی، نیما، میرترابی، سیدسعید (1399)، «دولت‏ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا»، فصلنامه دولت‏پژوهی، سال ششم، شماره22، صص 140-107.
رومی، فرشاد، کاظمی، احسان (1399)، «کرونا ویروس؛ متغیری نوین در تحلیل کلان تحولات سیاسی و بین‏المللی»، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، دوره نهم، شماره33، صص 89-63.
شریعتی، شهروز، یوسفی، امین (1399)، «پاندمی کرونا و تحلیل پلی‏هیوریستیکی سیاست خارجی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره2، صص 146-119.
صدیق، میرابراهیم، نیک‏سرشت، الناز (1399)، «کالبدشکافی تأثیرات کرونا در سطح جهانی»، فصلنامه مطالعات منافع ملی، سال پنجم، شماره19، صص 46-25.
لتم، اندر(1399)، «همه‏گیری‏های بزرگ و درگرگونی‏های بنیادین اجتماعی»، ترجمه خبرگزاری فارس، قابل دسترس در: http//www.farsnews.ir/news/13990714000281/%D9%87%D9%85%D9%8%%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%(دستیابی 21/شهریور1400).
مختاری‏حصاری، پریسا، معزی، بهناز، منتظری، علی (1399)، «ویروس کرونا و مواجه بیش از حد اطلاعاتی»، نشریه پایش، سال نوزدهم، شماره3، صص 353-349.
مستقیمی، بهرام (1373)، «در باب تعریف بحران در نظام بین­المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و سوم، شماره0، صص 203-169.
موسوی‏شفایی، مسعود، گودرزی، سهیل، خداخواه‏آذر، سمیه (1399)، «کرونا به مثابه رخداد در روابط بین‏الملل: نقص در کارویژه دولت - ملت در مواجهه با رخدادهای نوظهور»، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، دوره نهم، شماره33، صص 63-39.
میرزایی، خلیل (1399)، «علت‏ها و پیامدهای همه‏گیری و عالم‏گیری ویروس کرونا»، فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی، شماره2، صص 41-13.
نجفی‏سیار، رحمان (1399)، «بحران کرونا و تحولات ژئواستراتژیک در نظام بین‏الملل(2)»، پژوهشکده امنیت ملی، قابل دسترس در: http//sndu.ac.ir/pamniat/fa/page/639(دستیابی 21/شهریور1400).
Armstrong, Dorsey (2021), "The Impact of Plague: The Plague of Justinian and the Black Death", Available at: http//www.thegreatcoursesdaily.com/the-impact-of-plague-the-plague-of-justinian-and-the-black-death/,(accessed 23 July 2021).
Boin, Arjen and et al (2005), The Politics of Crisis Management, UK: Cambridge University Press.
Bove, Vincenzo, Di Leo, Riccardo (2020), "COVID-19, Security Threats and Public Opinions", journal Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Vol. 26, No. 3, pp 1-11.  
Buchillet, Dominique (2007), Epidemic Diseases in the Past: History, Philosophy, and Religious Thought, in: Encyclopedia of Infectious Diseases: Modern Methodologies, New Jersey: Hoboken.
Camryn, Franke (2016), "The Black Death, an Unforeseen Exchange: Europe’s Encounter with Pandemic Sparked an Age of Exploration", Available at:    http//www.nhd.org/sites/default/files/Franke_Senior_Paper.pdf, pp 1-17(accessed 26 August 2021).
Churchill, Floyd Vincent (1974), "The Role of Threat and Time Perception in International Crises", Theses Masters, The Faculty of the Department of Government, Virginia: The College of William and Mary.
Dasgupta, Soumit, Crunkhorn, Rosa (2020), "A History of pandemics over the ages and the human cost", The Physician, Vol.6, No. 2, pp 1-9.
Dayton, Bruce W. (2009), "Crisis Management", Moynihan Institute of Global Affairs, Oxford University Press, 1-13.
de Graaf, Beatrice (2020), "Taming Pandemics in International Relations", Journal of Applied History, No. 2, pp 36-61.
Garcia Sauco, Antonio (2020), Old and new order, in: The world before and after Covid-19, Gian Gardini,  Stockholm: European Institute of International Studies.
Hicks, Kathleen (2020), Could the Pandemic Reshape World Order, American Security, and National Defense?, in: COVID-19 and World Order, edited by Hal Brands and Francis J. Gavin, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Hosseinin, Mohammadtaghi (2021), "Impact of Coronavirus Pandemic on International Relations", in: Institute for Political and International Studies(IPIS), Available at: http//ipis.ir/en/subjectview/640958/Impact-of-Coronavirus-Pandemic-on-International-Relations(accessed 8 September 2021).
Jakovljevic, Miro and et al (2020), "COVID-19 Pandemia and Public and Global Mental Health from the Perspective of Global Health Securit", Psychiatria Danubina, Vol. 32, No. 1, pp 6-14.
Jiemian, Yang (2019), The COVID-19 Pandemic and Its Impact on Contemporary International Relations, in: How COVID-19 is Changing the World Order, China: Institute of International Studies.   
Lassl, Wolfgang (2020), "Covid-19: why did the virus take us by surprise?", Available at:  http//www.researchgate.net/publication/342735281, pp 1-2(accessed 26 August 2021).
Lipscy, Phillip (2020), "COVID-19 and the Politics of Crisis", International Organization,  Vol. 74, No. 1, pp 98-127.
Mark, Joshua J. (2020), "Effects of the Black Death on Europe", in: World History Encyclopedia, Available at: http//www.worldhistory.org/artic /1543/effects-of-the-black-death-on-europe/(accessed 26 August 2021).
Menzel, Celina (2018), The impact of outbreaks of infectious diseases on political stability, Germany: Konrad Adenauer Stiftung.
Phillips, Warren, Rimkunas, Richard (1987), "The Concept of Crisis in International Politics", Journal of Peace Research, Vol. 15, No. 3, pp 259-272.
Qiu, W. (2016), "The Pandemic and its Impacts, Journal Health", Culture and Society,  Vol. 9-10, pp 1-11.
Raoofi, Azam and et al (2020), "COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran", Archives of Iranian medicine, Vol. 23, No. 4, pp 220-234.
Rosenthal, Uriel, Kouzmin, Alexander (1997), "Crises and Crisis Management: Toward Comprehensive Government Decision Making", Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 2, pp 277-304.
Sayamov, Yury (2021), "COVID-19 and the Global Problem of Human Security", World Academy of Art & Science Eruditio, Vol. 3, No. 1, pp 12-20.
Stern, Eric K. (2003), "Crisis Studies and Foreign Policy Analysis: Insights", Synergies, and Challenges,  International Studies Review, Vol. 5, No. 2, pp 183–202.
Thakur, Shri Abhishek and and et al (2020), "COVID-19 and changing Ego-Politics", Available at:   http//164.100.47.193/Refinput/New_Reference_Notes/English/06072020_125546_1021205239.pdf, pp 1-9,(accessed 23 July 2021).
Ulmer, Robert R., Sellnow, Timothy L., Seeger, Matthew W. (2019), Effective Crisis Communication, United Kingdom: SAGE Publications.
Yaqing, Qin (2019), Cooperation: An Iron Law of the Development of a Community with Shared Future, in: How COVID-19 is Changing the World Order, China: Institute of International Studies. 
Young-Eun, Park (2021), "Developing a COVID-19 Crisis Management Strategy Using News Media and Social Media in Big Data Analytics", Social Science Computer Review, Available at:  http//www.journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/08944393211007314, pp 1-18, (accessed 23 July 2021).