نقش نهادهای بین المللی و منطقه ای در مدیریت بحران های بین المللی: مطالعه موردی بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکز

چکیده

نهادگرائی نئولیبرال وظیفه نهاد ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای را تعدیل آنارشی و توسعه همکاری بین اعضا و حل و فصل مسالمت آمیز منازعات و بحران های بین المللی می داند؛ اما نگاهی به عملکرد نهادها در بحران های بین المللی به وضوح نشان می دهد که در عمل و نه در تئوری حق با نئورئالیست ها می باشد که بر این باورند نهادهای بین المللی و منطقه ای تنها پدیده‌های سیاسی هستند که بازتابی از اهداف و منافع بازیگران قدرتمند می باشند و کارآمدی آنها به شدت به این اصل کلیدی وابسته است که اهداف آنها با منافع قدرت های بزرگ در یک راستا و همسو باشد. برای آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر، بحران سوریه به طور موردی بررسی می شود. مدعای پژوهش پیش رو درباره بحران سوریه این است که تعارض منافع قدرت های بزرگ در شورای امنیت و همچنین قدرت های منطقه ای حاضر در اتحادیه عرب درباره بحران سوریه علت اصلی شکست سازمان ملل و اتحادیه عرب در مدیریت مسالمت آمیز بحران سوریه بود. روش پژوهش توضیحی و تبیینی با راهبرد قیاسی و گونه کاربردی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of International and Regional Institutions in Managing International Crises: Case Study The Syrian Crisis

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini
Department of Law, Faculty of Law, Azad University, Central Tehran branch
چکیده [English]

Neoliberal Institutionalism sees the task of International and Regional Institutions and organizations as moderating anarchy and developing cooperation between members and the peaceful resolution of international conflicts and crises; But look at the performance of Institutions in International crises clearly shows that in practice, not in theory, Neorealists are right that international and regional institutions are just political phenomena that reflect the goals and interests of powerful actors And their effectiveness depends heavily on the key principle that their goals are in line with the interests of the great powers.To test this hypothesis in the present study, The Syrian crisis is being studied as a case study. The ongoing research on the Syrian crisis claims that the Conflict of interests between Great powers in the Security Council And also the regional powers in the Arab League on the Syrian crisis was the main reason for the failure of the UN and the Arab League to manage the Syrian crisis peacefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Institutions
  • International Crises
  • Neoliberal Institutionalism
  • Neorealism
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394)،  نظریه ها و فرانظریه ها در روابط بین الملل، تهران : نشر مخاطب.
ابومحمد، عسگر خانی(1381)،« نظریه رژیم های بین المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 57.
برچر، مایکل، وینکنفلد(1382) ، بحران ، تعارض و بی ثباتی ، مترجم: علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

باقری،سعید(2019)، «تداوم ناکارآمدی شورای امنیت در پایان دادن به بحران سوریه»، ایندیپندنت فارسی، یک شنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ سِپتامبر ۲۰۱۹

Alahramonline(2012), Arab military Intervention in Syria Unrealistic: Analysts , available at: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/ 8/54028/ World/ Region/ Arab-military-intervention-in-Syria-unrealistic-An.aspx
Aljazeera(2011), Arab leaders warned of revolution, available at:  http://www.aljazeera. com/news/ middleeast/2011/01/2011119165427303423.html.
Brecher, Michael(1993), Crises in World Politics: Theory & Reality, New York: Pergamon.
Brookings(2018), the new geopolitics of the middle east: america’s role in a changing region, Available at: https://www.brookings.edu/research/the-new-geopolitics-of-the-middle-east-americas-role-in-a-changing-region/
Cengiz ,Sinem (2020 ), “Assessing the Astana Peace Process for Syria: Actors, Approaches, and Differences” ,Contemporary Review  of the Middle East, pp1-15,  DOI: 10.1177 / 2347798920901876
Chaziza ,Mordechai(2014), “Soft Balancing Strategy in the Middle East: Chinese and Russian Vetoes in the United Nations Security Council in the Syria Crisis”, CHINA REPORT,Vol 50 ,Issue 3,pp: 243–258 .
Dalacoura, K. (2012), “The 2011 uprisings in the Arab Middle East: Political change and geopolitical implications”, International Affair, 88(1), 63–79.
Fox News(2014), Arab League chief says Tunisia is dire warning, available at:  https://www.foxnews.com/world/arab-league-chief-says-tunisia-is-dire-warning
Guardian(2011), Syria suspended from Arab League, available at:   https://www. theguardian.com/world/2011/nov/12/syria-suspended-arab-league
Ghoble ,Vrushal T(2017), “Making of Syrian Crisis:  The Energy Factor” , International Studies, Vol52, Issue (1–4) , pp38–52.
Hinnebusch, R., & Zartman, W. (2016), “UN mediation in the Syrian crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi” , International Peace Institute, available at: https://www .ipinst. org/wp-content/uploads/2016/03/IPI-Rpt-Syrian-Crisis2.pdf.
Haass,Richard(2020), The world: a brief introduction, NewYork: Penguin Press, ISBN9780399562402(ebook).
Krasner, Stephen D(1982),”Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables”, International Organization, Vol. 36, No. 2, pp. 185-20.
Kumar ,Rajan(2018), “Russia’s Foreign Policy:  An Overview of 25 Years  of Transition” , International Studies , Vol53(3–4), pp 210–226 .
Küçükkeleş, Müge(2012), “Arab League’s Syrian Policy”, SETA Policy Brief, No56, available at: http://file.setav.org/Files/Pdf/arab-league%E2%80%99s-syrian-policy.pdf
Lynch, M. (2013), “The political science of Syria’s war”,  Project on Middle East Political Science,  available at: http://www.pensamientocritico.org/primera-epoca/p romi d0114.pdf
Menshawy ,Mustafa (2018), “Constructing state, territory, and sovereignty in the Syrian conflict” ,  Politics,  Vol 39 , Issue 3, pp1 –15.
Murthy ,C.S.R(2018), “United Nations and the Arab Spring: Role in Libya, Syria, and Yemen”, Contemporary Review  of the Middle East,Vol 5, issue2, pp:1-21.
Middleeast Monitor(14 Oct 2019), Iraq to officially call for Syria return to Arab League , available at: https://www.middleeastmonitor.com/20191014-iraq-to-officially-call-for-syria-return-to-arab-league/
M,T(2014), “The Arab League's Role in the Syrian Civil War” , Inquiries Journal, Vol6, N07 , available at: http://www.inquiriesjournal.com/articles/906/2/the-arab-leagues- role-in-the-syrian-civil-war
Mitton ,John (2016), “The problem with everybody’s favourite solution in Syria”, International Journal, Vol 71, Issue 2.
Mohseni,Payam; Ahmadian,Hassan (2018), What Iran Really Wants in Syria, , Foreign policy, Available at: https://foreignpolicy.com/2018/05/10/what-iran-really-wants-in-syria/
Nato Review(2015), The Paris attacks. A case of intelligence failure? , available at:  https://www.nato.int/docu/review/2015/ISIL/Paris-attacks-terrorism-intelligence-ISIS/EN/index.htm
Perra, Antonio (2016), From the Arab Spring  to  the Damascus Winter: The United States, Russia and the New Cold War , Contemporary Review of the Middle East, 3(4),1-24.
Rushton, Simon (2008). The UN Secretary-General and norm entrepreneurship: Boutros Boutros-Ghali and democracy promotion, Global Governance,Vol 14, Issue 1, pp 95–110.
Reuters(19 Sep 2019 ), Russia casts 13th veto of U.N. Security Council action during Syrian war , available at:  https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un/russia-casts-13th-veto-of-u-n-security-council-action-during-syrian-war-idUSKBN1W42CJ
Refworld(2020), Charter of Arab League, available at: https://www.refworld .org/ docid/ 3 ae6b3ab18.html
Sahin-Mencutek , Zeynep (2014), “The “Rebirth” of a Dead Organization?: Questioning the Role of the Arab League in the “Arab Uprisings” Process”, PERCEPTIONS, Volume 19, Number 2, pp. 83-112.
Seligman , Lara ; Lynch Colum (2019), As Assad Gains Ground, New Syria Talks Offer Little Hope of Peace” , Foreign policy, available at:   https://foreignpolicy .com/2019/ 11 /12/as-assad-gains-ground-new-syria-talks-offer-little-hope-of-peace/
Shapiro, Jeremy; Estrin ,Miriam R.(2013), “First-Rate Intelligence: U.S. Government Understanding of the Syrian Civil War”, Project on Middle East Political Science,  available at: http://www.pensamientocritico.org/primera-epoca/p romi d0114.pdf
Sottimano ,Aurora (2019), Syria in the ‘Resistance Front’: Persistence Through Reconfiguration?, Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-319-98458-2 (eBook).
Scartozzi, Marco (2015), “Assad’s Strategic Narrative: The Role of Communication in the Syrian Civil War”, Contemporary Review of the Middle East,  Vol 2, Issue 4, pp 313–327.
Saab, Bilal Y.  (2009), On a New Footing: U.S.-Syria Relations, Available at: https://www .brookings.edu/articles/on-a-new-footing-u-s-syria-relations/
Ulger ,Irfan kaya ; Hammoura ,Joe (2018), “The Arab League: From Establishment to Failure” ,E-jurnal of Social and Legal studies, Vol 4, issue1.
Un News(2012), Kofi Annan resigns as UN-Arab League Joint Special Envoy for Syrian crisis , available at:  https://news.un.org/en/story/2012/08/416872-kofi-annan-resigns-un-arab-league-joint-special-envoy-syrian-crisis
UNSC(2011-2020), Resolutions , available at: https://www.un.org/securitycouncil/ cont ent/resolutions-0
Vasiliev ,Alexey(2018), Russia’s Middle East Policy  From Lenin to Putin, First published   by Routledge  2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN  and by Routledge  711 Third Avenue, New York, NY 10017.