تحلیل راهبرد توسعه اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی گروه بریکس، چشم‌انداز آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

2 مدیرگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، عضو هیئت تحریریه فصلنامه سپهر سیاست

چکیده

در سال‌های اخیر، جامعۀ بین المللی شاهد اعمال نفوذ و قدرت‌یابی قدرت‌های نوظهور اقتصادی (بریکس) در امور جهان است و موضوع اصلی مناظره‌های نظری در سطح جهانی شده. تشکیل بلوک بریکس که پیشرو نظم جدیدی در جهان است، موجب شد این بلوک خود را به عنوان بازیگر کلیدی در نظم بین الملل مطرح کند. مسئله اساسی مقاله این است که راهبرد توسعه قدرت‌های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر اساس انطباق نسبی با مراحل رشد اقتصادی نظریه توسعه روستو، بر مبنای چه رویکردی و مولفه‌هایی قابل تبیین است و چشم‌انداز آینده آن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به این سوال است که راهبرد توسعه قدرت‌های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر مبنای توسعه انسانی نسبی مبتنی بر بهره‌برداری از منابع داخلی، استفاده از فرصت‌های اقتصادی - سیاسی خارجی‌، همسویی شاخص‌های اقتصادی و انسانی، تحقق افزایش مبادلات تجاری، کاهش وابستگی و نفوذ اقتصادی – سیاسی در امور جهانی قابل تبیین و ارزیابی می‌باشد و از سیطره اقتصاد لیبرالی، به سمت نظم جدید اقتصادی در حرکت است. این پژوهش با شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی_توصیفی به تشریح عوامل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان عوامل داخلی و عوامل خارجی به نقش مهم بازیگران ژئواستراتژیک و محورهای ژئوپلیتیک آن را با چشم‌اندازی به آینده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic Development Strategy of Emerging Economic Powers (BRICS), Future Outlook

نویسندگان [English]

  • Milad Mansoori 1
  • Mohammad Torabi 2
  • Mashaallah Haidarpour 3
1 .
2 Director of the Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Qom Branch
3 Assistant Professor. Islamic Azad University, Qom Branch, Member of the Editorial Board of Sepehr Siyasat Quarterly
چکیده [English]

In recent years, the international community has witnessed the influence and rise of the emerging economic powers (BRICS) in world affairs and has become a major topic of theoretical debate worldwide. The formation of the BRICS bloc, which is the forerunner of a new order in the world, led to this bloc emerging as a key player in the international order. The main issue of the article is that the strategy of development of emerging economic powers (BRICS) based on relative adaptation to the stages of economic growth of Rosto development theory, on the basis of what approach and components can be explained and what is its future perspective? The main hypothesis of the research is in response to the question that the strategy of development of emerging economic powers (BRICS) based on relative human development based on the exploitation of domestic resources, use of foreign economic-political opportunities, alignment of economic indicators And human, the realization of increasing trade, reducing dependence and economic-political influence in world affairs can be explained and evaluated and is moving from the domination of liberal economy to the new economic order. This research uses a library method and descriptive-analytical method to describe the factors of political, economic and social factors as internal factors and external factors to the important role of geostrategic actors and its geopolitical axes with a view to the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic development
  • emerging powers
  • BRICS
  • new order
  • geostrategic actors
امیر احمدیان بهرام (۱۳۹۳) ”ظرفیت‌های بریکس”، خبرگزاری سمتنیوز، در: http://www.smtnews.ir /trad/foreign-trade/7-7--.html
ببری گنبد سکینه (۱۳۹۴) ”بریکس؛ و چشم اندازهای توسعه در آینده”، موسسه ابرار معاصر. ۳. بخشی احمد (۱۳۹۲) ”تغییر در قدرت جهانی و ظهور قدرتهای نوظهور”، مجله تراز، (۱۸).
جعفری علی اکبر و رؤیا میرجلالی (۱۳۸۹) ”مولفههای سیاست خارجی روسیه در همکاریهای هستهای ایران”، مجله علوم سیاسى، ۱۳ (۵۱).
 دهقانی فیروزآبادی سیدجلال (۱۳۷۷) ”نظریه نهادهای نئولیبرال و همکاریهای بینالمللی”، فصلنامه سیاست خارجى، ۱۲ (۳).
رضایی اسکندری داوود (۱۳۹۳) ”بریک تشکلی برای مقابله با سیطره غرب”، خبرگزاری دیپلماسى ایرانى، کد مطلب: ۱۹۳۵۸۹۹.
زمانی ناصر (۱۳۹۲) ”چشم انداز اقتصادی- سیاسی بریکس”، فصلنامه سیاست خارجى، ۲۷ (۱).
سعیدی رضا، خلیل سعیدی و علی دهقانی (۱۳۹۳) ”امکان سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای گروه بریک ”، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، ۲۲ (۶۹).
سلیمانپور هادی و عبداﷲ مولایی (۱۳۹۲) ”قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بینالملل”، فصلنامه روابط خارجى، ۵ (۱).
سیمبر، رضا و رضاپور، دانیال و فاضلی، سامان (1398)، فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین‌الملل چند قطبی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 7، 164-188.
شهمرادی افشین (۱۳۹۲) ”جهان جدید از نگاه بریکس و نشست دوربان”، خبرگزاری فارس، کد مطلب:.1-9-01-1001-8
شیرخانی محمدعلی، رحیم بایزیدی و مجتبی رضازاده (۱۳۹۳) ”موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا”، پژوهشنامه علوم سیاسى، ۹ (۳).
عبدالقیوم (۱۳۹۱) ”اتحادیه بریک و مقابله با غارت کشورهای درحال توسعه”، ترجمه: ضیغم عباس همدانی، پایگاه اسلام تایمز
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۸). تحول در نظریه های روابط بین الملل، چ چهارم، تهران: سمت.
ویلالوا، ماریو (۱۳۸۰)، ”نگاهى به اقتصاد برزیل”، نیلوفر اسدی، نامه اتاق بازرگانى.
وینسنت، اندرو (۱۳۸۳)، "نظریه دولت"، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نى، چاپ چهارم.
هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۵)، "سامان سیاسـى در جوامـع دسـتخوش دگرگـونى"، ترجمـه محـسن ثلاثى، تهران، نشر علم.
Abedini Moghanaki, Mohammad Reza and Shariatinia, Mohsen (2014), "Global Power Transition, Sanctions and Iran’s Export Orientation”, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 5, No. 1.
Biswas Aparajita (2011). Foreign Relations of India: BRICS and India, BRICS in Africa, Center for African Studies, pp.45, In: http://en.interaffairs.ru/events /922foreign- relations-of-india-brics-and-india-brics-in-africa.html (Accessed on, 25/9/-014).
BRICS: Challenging the global economic order” (-01-) at: http://www.aljazeera.com/ programmes/inside story/2012/2/20, 22285522668 2702.html.
Buzan, Barry (2010), ”China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible?” Chinese Journal of International Politics, Vol. 3, pp. 5-36.
Cao, Huhua and Paltiel, Jeremy (2015), Facing China as a New Global Superpower: Domestic and International Dynamics from a Multidisciplinary Angle, Springer.
Cossa, Ralph A and Virginia Marantidou (2014). " Cooperation among BRICS: What Implications for Global Governance?", Institute Issues & Insights, Vol. 1_, No 4, -.
Economist Intelligence Unit, Country Finance, Brazil, Exports, Import and Trade Balance, (2011-2012).
Ferdinand, Peter (2014), "Rising Powers at the UN: An Analysis of the Votin Behaviour of Brics in the General Assembly", Third World Quarterly, Vol. 35, Issue 3.
Flemes Daniel (2010). Regional Leadership in the Global System: Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers, Farnham, Ashgate.
Forth BRICS Summit New Delhi (2012). Brics: Stability, Security and Prosperity, in: www.Bricsindia.com.
Francis David (2012). The Coming Challenge to U.S. Economi Dominance, in: http://www.thefiscaltimes.com.
Graser Mare (2014). CEA paints a bleak picture for itself with sobering global projections http://variety.com/-014/biz/news/the-stats-that-will-depress- ces-120102 98.
Haibin Niu (2012). BRICS In Global Governance, A Progressive Force?, Fredrich Ebert Stiftung.
Kenneth N Waltz (1979). Theory of International Politices, New YORK: Random House.
Keukeleire Stephen et al (2011). The EU Foreign Policy Towards the BRICS and other Emerging Powers: Objectives and Strategies, Ad hoc study.
Kissane Dylan, Curves (2005), Conflict and Critical Points: Rethinking Power Cycle Theory for the 21st Century, University of South Australia. School of International Studies.
Koenig Peter (2012). What will Happen to the Global Economy if BRICS Announce Launch of New Currency – Bricso?, available at: Http//:www. Global Research, Voice of Russia.ca.
Laidi Zaki (2011). "The Brics Against the west ", Ceri Strategy Papers, No 11, 4. -1. Mathur Sajal & Meghna Dasgupta (2012) BRICS Trade Policies, Institutions and Areas for Deepening Cooperation, Centre for WTO Studies, Rytledge.
Lane Philip R (2012). Financial Globalization and the Crisis, available at: http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/growthCommission/documents/pdf/cont ributions/lseGC_lane_FinGlob.
Mahbubani, Kishore (2009), the New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East, PublicAffairs.
Pape, Robert A (2005), “Soft Balancing Against the United States”, International Security, Vol. 30, No. 1.
Paul T V (2005). "Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy", International Security, Vol. 20, No 1.
Walt Stephen m (1987). The Origins of Alliance, Ithaca: Cornell University Press.