بازنمایی جایگاه ایران در نظام جهانی بر اساس شاخص های توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی داشگاه شیراز

2 دانشجوی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی واقع بینانه از جایگاه ایران در سطح جهانی و سطح کشورهای منتخب بر اساس آخرین گزارش های مربوط به شاخص های توسعه انجام شده است. در این راستا از 12 شاخص بین المللی استفاده شد که حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرند. جامعه مورد بررسی پژوهش، وبسایت های معتبر جهانی از جمله بانک جهانی، سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت جهانی است که به رده بندی کشورها بر اساس شاخص های توسعه ای گوناگون می پردازند. یافته های مقاله نشان می دهد که ایران در شاخص توسعه انسانی توانسته است هم در سطح جهانی و هم در میان کشورهای منتخب وضعیت مطوبی کسب نماید. وضعیت ایران در عملکرد زیست محیطی، در سطح جهانی مطلوب و در سطح کشورهای منتخب هشدار دهنده است. در شاخص های پیشرفت اجتماعی و جرم و جنایت در سطح جهانی در وضعیت هشدار دهنده و در سطح کشورهای منتخب در وضعیت بحرانی و در شاخص های سرانه تولید ناخالص داخلی، کامیابی لگاتوم، فلاکت، دولت های شکننده، شادی، ادراک فساد، گذرنامه هنلی و تورم سالانه بر اساس درصد قیمت های مصرف کننده، هم در سطح جهانی و هم در سطح کشورهای منتخب در وضعیت بحرانی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Iran's Position in the World System Based on Development Indicators

نویسندگان [English]

  • Khalilolah Sardarnia 1
  • Mehran Sharafi Sadrabadi 2
1 Professor, Department of Political Science, Shiraz University
2 Law and Political science, Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to realistically assess Iran's position both at the global level and at the selected countries level based on the latest reports on development indicators. In this regard, 12 international indicators were used, which cover the political, economic, social and environmental fields. The study sources are reputable global websites such as the World Bank, the United Nations, the International Monetary Fund, Transparency International, etc., which rank countries based on various development indicators. Findings of the article show that Iran in the human development index has been able to achieve a favorable situation both globally and among selected countries. Iran's situation in environmental performance is favorable at the global level but alarming at the level of selected countries. In the indicators of social progress and crime index, the situation of Iran at the global level is alarming and among the selected countries is critical, and in the indicators of GDP per capita, Legathum Prosperity Index, misery, fragile governments, happiness, perception of corruption, Henley Passport and annual inflation based on the percentage of consumer prices is in a critical state, both at the global level and among the selected countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Development Indicators
  • Global Level
  • Selected Countries
ابراهیمی، مهرزاد، چاکرزهی، عبدالوهاب (1394)، «ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران»، نشریه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 2، صص 127-113.
آسایش، حمید، جلیلی کامجو، سید پرویز (1399)، «اثر شاخص کامیابی و شاخص کارآفرینی را بر رشد اقتصادی حقیقی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه‌ای»، پژوهش نامه اقتصاد کلان، شماره 29، صص 290-261.
آل یاسین، احمد. (1395)، ایران و شاخص‌های جهانی توسعه، تهران، سمر.
بیدالله خانی، آرش، فرخاری، محبوبه (1401)، «فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰»، نشریه علمی دانش سیاسی، شماره 1، صص 82-55.
پناهی، سعید (1400)، «بررسی و تحلیل فراشاخص های توسعه در کشور امارات متحده به عنوان یک کشور نفتی و مقایسه نتایج آن با کشور ایران»، همایش ملی تحقیقات میان رشته‌ای در علوم مهندسی و مدیریت، دوره 3، صص 246-230.
حیدری چیانه، رحیم، کرمی، سونیا (1394)، «بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه با تأکید بر شاخص اقتصادی در دهه اخیر (۲۰۱۳-۲۰۰۴)»، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)، شماره 1 و 2، صص 22-5.
دادگر، یدالله، نظری، روح الله (1395)، «بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 73، صص 78-59.
درخشان، مرتضی، شعبانی، الهه. (1400)، کتاب توسعه (مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی توسعه،1399)، اصفهان، فرهنگ مردم.
رضایی، مهدی، تهامی، محمد جواد (1396)، «بررسی پیامدهای امنیتی منطقه‌ای دولت‌های شکننده، بررسی موردی عراق»، مجله سیاست دفاعی، شماره 99، صص 189-153.
شاه آبادی، ابوالفضل، قربانی گلپرور، مهیا (1395)، «تأثیر شاخص فلاکت بر هزینه‌های سلامت در ایران»، فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، شماره 33، صص 157-133.
طاهری، سعید، حسین زاده، مریم (1398)، «تحلیل وضعیت رفاه در ایران بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی»، مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران، شماره 1، صص 281-237.
عیوضی، محمد رحیم (1382)، «توسعه فرهنگی در انقلاب اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌ها»، فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 7 و 8، صص 79-65.
فاضلی، محمد، فتاحی، سجاد، زنجان رفیعی، سیده نسترن (1392)، «توسعه اجتماعی، شاخص‌ها و جایگاه ایران در جهان»، مجله پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی، شماره 1، صص 182-159.
کریمی کتایونچه، یوسف، الهی منش، محمدحسن، محسنی، علی (1400)، «تعیین نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل swot»، مجله پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، شماره 48، صص 84-61.
لومبورگ، بیون (27/04/1398)، «GDP هنوز اهمیت دارد»، تاریخ استخراج:1401/04/05، http://donya-e-eqtesad/92/3549208
واعظ زاده، ساجده، ایاسه، علی (1399)، «وضعیت توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه ایران با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی توسعه پایدار شهری»، مطالعات جامعه شناختی شهری، شماره 36، صص 102-81.
Beja, E. (2014). Measuring economic ill-being: Evidence for the Philippine misery index. Department of Economics, Ateneo de Manila University, QuezonCity, Philippines 1108, Mpra Paper.
Castro, C., & Nunes, P. (2013).Does corruption inhibit foreign direct investment? Política: Revista de Ciencia Política, 51(1): 61-83.
http://hdr.undp.org/en/content/download-data
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&most_recent_value_desc=true&start=1960
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2021/05/fsi2021-report.pdf
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/Appendix1WHR2021C2.pdf
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country
https://www.passportindex.org/byRank.php
https://www.prosperity.com/rankings
https://www.socialprogress.org/index/global/results
https://www.statista.com/statistics/227162/most-miserable-countries-in-the-world
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/cod