واکاوی علل و عوامل رشد پوپولیسم ملی گرا در بریتانیا با تمرکز بر برگزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه علوم سیاسی‌، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی‌، همدان، ایران.

چکیده

جوامع اروپایی و ایالات متحده در سال های اخیر ظهور پوپولیسم و موج گسترش سریع آن را شاهد بوده اند. در این میان موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) بعنوان بخشی از موج گسترده پوپولیسم برجسته شده است. تحلیل های زیادی در خصوص مسئله برگزیت انجام شده که عمدتاً ناظر بر پیامدهای برگزیت بوده است. در این پژوهش سعی شده که ضمن بررسی تاثیرات جهانی شدن از ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی موثر در رشد پوپولیسم، علاوه بر آن به سایر علل و عوامل تأثیر گذار در رشد پوپولیسم و تحقق برگزیت که در بسیاری از تحلیل ها مغفول مانده بپردازد. بنابراین این مقاله به این پرسش پاسخ می دهد که کدام عوامل در رشد پوپولیسم ملی گرا و تحقق برگزیت در بریتانیا موثر بوده اند؟ که در پاسخ فرضیه اصلی پژوهش این است که بحران های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، مسئله مهاجرت و شکاف های اجتماعی ناشی از جهانی شدن، روابط فرا آتلانتیکی، تفوق علقه های هویتی و میراث فرهنگی تاریخی، ناسیونالیسم نزد نیروهای اجتماعی به عنوان عوامل موثر در رشد پوپولیسم ملی گرا به ویژه در تحقق برگزیت در بریتانیا موثر بوده اند. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای با بهره گیری از منابع مختلف ضمن بازخوانی مفاهیم نظری در خصوص پوپولیسم می کوشد زمینه های رشد پوپولیسم ملی گرا و نقش آن در تحقق برگزیت را تا اندازه ای روشن کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analyzing causes and factors of the growth of nationalist populism in the UK with a focus on Brexit

نویسندگان [English]

  • hossein hemmati 1
  • Ghasem Torabi 2
  • Abbas Salehi Najafabadi 3
1 Ph.D. student in Political Science (Political Thought), Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Political Science Department, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Assistant professor, Department of Political Science,, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In recent years, European societies and the United States have witnessed the rise of populism and its rapid expansion. In the meantime, the issue of Britain's exit from the European Union (Brexit) has been highlighted as part of the broad wave of populism. Many analyzes have been done regarding the issue of Brexit, which mainly focused on the consequences of Brexit. In this research, an attempt has been made to examine the effects of globalization from various cultural, economic, security and political dimensions effective in the growth of populism, in addition to other causes and factors influencing the growth of populism and the realization of Brexit, which have been neglected in many analyses. to pay Therefore, this article answers the question, which factors have been effective in the growth of nationalist populism and the realization of Brexit in Britain? which in response to the main hypothesis of the research is that the economic, cultural, political and security crises, the issue of immigration and social gaps caused by globalization, transatlantic relations, the superiority of identity and historical cultural heritage, nationalism with social forces as factors They have been effective in the growth of nationalist populism, especially in the realization of Brexit in the United Kingdom. Qualitative research method, causal explanation type and data collection method, a library by using various sources while rereading theoretical concepts about populism tries to clarify the fields of growth of nationalist populism and its role in the realization of Brexit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Britain
  • nationalist populism
  • Brexit
  • globalization
ابولحسن سیرازیف حبیب اله، (1396)، برگزیت و پیامدهای حقوقی، ژئوپلتیکی، سیاسی و امنیتی آن، نشریه وزارت علوم، شماره 22، ص 157-185.
آقامحمدی، ابراهیم، (1395)، بررسی امکان به کارگیری نظریه‌های همگرایی در تحلیل بحران اروپا، مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)، 9-43.
ایوبی، حجت‌الله، نوربخش، سید نادر، (1392)، مطالعات روابط بین‌الملل (پژوهشنامه روابط بین‌الملل)، دوره 6, شماره 23،77 - 119
بشیریه، حسین، درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، موسسه پژوهشی نگاه معاصر، چاپ، 1380.
پرس تی وی، (10/01/1396)، هشدار اتحادیه اروپا به ترامپ، قابل دسترس در:
ثمودی، علیرضا، (1397)، اتحادیه اروپا پس از برگزیت، تهران: موسسه اندیشه‌سازان نو.
ثمودی، علیرضا، (1400)، پوپولیسم اروپایی، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی.
حسینی زاده، سید محمدعلی، امیر، سید محمد و شفیعی، محسن (1397)، پوپولیسم راست در اروپایی غربی و ایالات‌متحده آمریکا و زمینه‌های شکل‌گیری آن، رهیافت سیاسی بین‌المللی، صص 112-84.
خالوزاده، سعید (۱۳۷۷)، نقش انگلیس در معادلات قدرت در اروپا، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
دهشیری، محمدرضاو قاسمی، روح الله، (1396)، خیزش راست افراطی و تأثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا، تهران، مرکز آموزش و پژوهش‌های بین المللی، وزارت امورخارجه.
دوورژه، موریس، (1367). جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ.
رضاییان، محمدرضا، (1393)، گسترش جریان راست افراطی در آینده اروپا، پژوهشنامه روابط بین الملل، سال ششم، شماره 23.
سمیعی اصفهانی, علیرضا. (1398). درآمدی نظری بر مفهوم، ماهیت و عملکرد پوپولیسم. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی, 11(2), 62-85.
سوری، جواد، موسوی نیا، سید رضا، (1400)، دو فصلنامه غرب‌شناسی بنیادی، سال 12، شماره 1، بهار و تابستان.
شهرام نیا، امیر مسعود، جهانی. شدن و دموکراسی در ایران،. تهران، نگاه معاصر، 1386، صص ۱۰۲- ۱۰۱.
صباغیان، علی، (1392)، شکست چندفرهنگ گرایی و مسلمانان اروپا، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات دانشگاه تهران.
عالی، زهرا، 30/06/1395، تحلیل یورگن هابرماس از برگزیت وریشه های آن: کاپیتالیسم مقهورپوپولیسم، روزنامه اعتماد، بر گرفته از نشریه اینترنتی زمان آلمان (online zeit)
کگلی, چارلز, و اوجین ویتکف (1382). سیاست خارجی آمریکا الگو و روند، با ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
کوثری، پروین، ترابی، قاسم، محمدعلی، قاسمی، (1399)، کنش‌ها و واکنش‌های پوپولیسم و دموکراسی، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی وبین المللی، شماره 44، 139 -161.
کیانی، حسین، (1394)، بررسی جامعه شناسی هویت، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
موف، شانتال (1398)، در دفاع از پوپولیسم چپ، ترجمه حسین رحمتی، تهران: نشر اختران.
ناوارپو، وینسنت، (1398)، سی ام فروردین،"پوپولیسم: ظهور غیر منتظره یک تفکرافراطی"، ترجمه طلا سلیمی، دیپلماسی ایرانی.
نش، کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن سیاست و قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران انشارات کویر، 1380.
نظری، اشرف، ملایی مظفری، امیر، (1397)، تحلیل زبان‌شناختی شخصیت سیاستمداران: مطالعه دونالد ترامپ، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 7، شماره 1، صص 137- 107.
نقیب زاده، احمد؛ همویی، فاطمه (۱۳۹۲)، انگلیس و اروپا تحلیل گفتمان سیاست خارجی. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره ۱۴، ص ۱-۳۴.
Baldini Gianfranco,Edoardo Bressanelli & Gianfreda Stella (2018).Taking back control?Brexit, sovereignism and populism in Westminster (2015–17) https://www.dailysabah.com.
Balfour, R. (2017). The Resistable Rise of Populism in Europe and Its Impact on Europe and International Cooperation, Mediterranean Yearbook. Retrieved June 16, 2019, from.
Barr, Robert R. (2009) Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics, Party Politics, Vol. 15 (1), pp. 29–48.
Boon, Martin.)2010(. Understanding the rise of the far right: Survey results, Equality and Human
Bromley,Roger (2017).The Demographic Alteration: Ethno-nationalist and Identitarianist Responses to the Immigration Crisis. https://www.academia.edu.
Caliskan, H. (2018). The Rise of Populist Radical Right Parties inEurope: The Case of the Alternative for Germany (AFD). Retrieved December 1, 2019, from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12622195/index.pdf.
Colantone, Italo and Stanig, Piero. (2016) The real reason the U.K. voted for Jobs lost to Chinese competition, The Washington Post, 7 July 2016, ttps://www.washingtonpost.com.
Cox, M. (2017). The Rise of Populism and Crisis of Globalization: Brexit, Trump and Beyond. Irish Studies in International Affairs, 28, 9-17.
Cuperus, R. (2017). The Populist Revolt against Globalization. Clingendael Spectator, 3, 10-11.
Curtice, J (2018), How Deeply does Britain's Euroscepticism Run?." NATCEN. Social Research That Works For Society.
Dye, Daniel T. (2015). The Language of Euroskepticism: UKIP Discourse in Comparative Context. Paper prepared for the 2015 Political Studies Association Annual International Conference Sheffield, England–30 March-1 April.
Eleni Karamanoglou- Haris Giannopoulou, (2013) English Nationalism and Euroscepticism Today,International and European Studies.
Garton Ash,Timothy. (2016). The existential threat to the EU runs far wider than July 22,. http://www.asahi.com.
Gifford, Ch (2014), The People Against Europe: The Europsceptic Challenge to the United Kingdom's Coalition Government. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52: 512-528.
Goodwin, M. (2011) New British Fascism: Rise of the British National Party (BNP), London: Routledge.
Grabbe, H., & Lehne, S. (2018, October). Could an Illiberal Europe Work? Retrieved May 22, 2019, from Carnegie Europe: https://carnegieeurope.eu/2018/10/11/could-illiberal-europe-work pub-77463.
Graef, J. (2019, March 27). Populists as Strangers: How the Politics of the Extraordinary Challenges Representative Democracy in Europe. Retrieved July 10, 2019, from Dahrendorf: https:!/www.dahrendorf-forum.eu/wp- Contentl /uploads/ 20 19/03/Pol itics-of-the- Extraordinary.pdf.
Gros,Daniel and Steinherr, (2008),”Economic Transition in Central and Eastern Europe” Cambriedge University Press,UK.
Gurr, Ted, Minorities, Nationalists, and Islamists. In C. A. Crocker, F. O. Hampson, & P. ALL (2007), Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World Washington D.C: United States Institute of Peace, pp. 131-160.
Gustavo López and Jynnah Radford, Facts on U.S. Immigrants, pew research center,3 may2015, access in www.pewhispanic.org/2017/05/03/facts-on-u-s-immigrants/#fb-key-charts-first-second-gen.
Hastings, Max. (2002). History, Pride, and Crisis of Identity, “Daily Mail”, May 4. Goodwin, Matthew J and Heath, (2016) Oliver. Brexit vote explained: poverty, low skills and lack of opportunities, The Joseph Rowntree Foundation,. https://www.jrf.org.uk.
Kneur, M. (2018). The Tandem of Populism and Euroscepticism: A Comparative Perspective in the Light of the European Crisis. Journal of the Academy of Social Sciences, 1-17.
Leetim,Timothy B. (2016). Brexit: the 7 most important arguments for Britain to leave the EU.https://www.vox.com.
Martill B Benjamin and Staiger, U. (2018) Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe. London: UCL Press.
McTaggart,India(2019)."How modern nationalism led to Brexit". http://www.uscannenbergmedia.com.
Mehraban, Abdollah (2016), The Study of Convergence and Divergence in Relations Between the Britain and Europe, American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences(AIJRHASS), Vol. 15(2), pp. 189-193.
Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2018). Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda. Comparative Political Studies, 5 (13), 1667-1693.
Mudde, Cas. (2004). The Populist Zeitgeist, Government and Opposition, 39 (4). Stanley, Ben. (2008). The thin ideology of populism, Journal of Political Ideologies, Volume 13, Issue 1.
 Rights Commission, Manchester.
Simon Toubeau(2016),Brexit: Europe’s new nationalism is here to stay https://theconversation.com/brexit-europes-new-nationalism-is-here-to-stay-61541.
Stockemer, D. (2017). The Economic Crisis (2009 to 2013) and Electoral Support for Radical Right- Some New Unexpected Findings.
surel, y, (2011, june), the european union and the challenges of populism.retrieved june 20, 2019, from notre europe: https://institutdelors.eu/wp co ntent /uploads/2018/01/bref27 ysurel _en.fadvdi Pdf.
Taggart, Paul, (2000), Populism, Buckingham: Open University Press Article.
Taylor, Graham. (2017). Understanding Brexit. londen Emerald Publishing Limited.
Verbeek, B, & Zaslove, A. (2015). The Impact of Populist Radical Right Parties on Foreign policy: the Northern League as a Junior Coalition partner in Berlusconi Governments. European Political Science Review, 7 (4), 525-546.
Vlasenko,Ruslan. (2016). The rise of populism and nationalism in Europe threatens its political stability and security. https://www.academia.edu.
Zsolt Kiss and Alison Park, (1995)National identity Exploring Britishness, British Social Attitudes 31 | National identity. https://www.bsa.natcen.ac.uk/media/38984/bsa31_national_identity.pdf.