قطع مذاکرات قبل از قرارداد و تعهد بر عدم افشای اسراربا رویکرد اصول حقوق قراردادهای اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیارفقه و حقوق اسلامی، گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار حقوق تجارت بین الملل، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین مثل مساعی جمیله، تسهیلات لازم را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند.البته مذاکره و یا میانجیگری ممکن است منجر به توافق نگردد. چون که طرفین براساس اصل آزادی قراردادها ملزم به انعقاد قرارداد نیستند. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشای اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی وتحلیلی وکتابخانه ای صورت گرفته به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران پرداخته می شود. علاوه بر این از فرآیند مذاکره ای که منجر به توافق کافی و قرارداد می شود بحث خواهد شد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد بر خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود. بنظر می رسد همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cutting of pre-contractual negotiations and commitment to non-disclosure of secrets with the approach of principles of European contract Law

نویسندگان [English]

  • seyedeh maryam Asadinejad 1
  • javad vahedizadeh 2
  • alireza salehifar 3
1 PhD student in private law, Department of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law, Department of Theology, Jurisprudence and Fundamentals of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor of International Trade Law, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, in the world of trade and diplomacy, before concluding any agreement and contract, the parties negotiate directly and indirectly. Negotiation, such as mediation, and other alternative solutions, such as Jamila's efforts, provide the necessary facilities for an Sufficient agreement and a binding contract. Of course, negotiation or mediation may not lead to an agreement. Because the parties are not required to conclude a contract based on the principle of freedom of contracts. In this case, what executive guarantee is there regarding the disclosure of commercial or political secrets of one of the parties due to termination of negotiations? This article is done with a comparative approach and a descriptive, analytical and library research method. It also deals with the descriptive analysis of negotiation and its difference with mediation, the rights regarding the termination of negotiations and also the guarantee of the implementation of the protection of trade secrets of the parties in the provisions of the principles of European contract law and Iranian law. In addition, the negotiation process that leads to adequate agreement and contract will be discussed. . If the termination of the negotiation is in such a way that the other party's commercial and political information is disclosed, he acted against good faith and according to the general rules of civil liability, he will be required to compensate for the damage. It seems that all the cases mentioned in the principles of European contract law are considered cases and examples of fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation
  • mediation
  • disclosure of secrets
  • sufficient agreement
  • contract