روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان (1400-1370)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دو همسایه دیرینه با اشتراکات وپیوندهای تاریخی، قومی، فرهنگی، مذهبی، و آداب و رسوم مشترک همسایگی ولی با دو ایدئولوژی متفاوت در کنار هم هستند. جمهوری آذربایجان با داشتن منابع غنی نفت وگاز و اشتراکات یاد شده؛ برای ایران بسیار حائز اهمیت است. البته رویکرد آشکارا ضد دینی جمهوری آذربایجان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخصوص در دوران علی‌اف‌ها، منزوی کردن هویت اسلامی ‌-‌ شیعی مردم این کشور، حرکت به سمت سکولاریسم سیاسی و فرهنگی از سوی دولت، تأکید بر ایدئولوژی پان‌آذری مبتنی بر قومیت ترکی ‌– آذری، روند رو به رشد روابط باکو با غرب و نیز با رژیم اسرائیل، که فقط به عرصه‌های فرهنگی محدود نبوده و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز دولت باکو، گرایش هم پیمانی استراتژیک با محور غرب یعنی ایالات متحده آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی دارد؛ باعث سردتر شدن روابط فی مابین شده است. در این مقاله با استفاده از نظـریه واقع‌گرایـی تدافعی و به روش توصیفی- تحلیلـی، سیاست خارجـی ایـران و عوامـل مؤثـر بـر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تا به این پرسش پاسخ داده شود که چه عوامل مهمی در روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟ دستاورد این پژوهش نشان میدهد که با وجود تیرگی روابط ولی برخی همکاری‌هـا و تفاهمـات ماننـد موضع مثبـت جمهوری آذربایجـان نسبت به برنامـه هسـته ای ایـران و تنهـا نگذاشـتن ایـران در دوره‌ی تحریم‌های جامعـه بین المللـی علیه ایران، می‌تواند چشـم انـداز مثبتـی از روابط دو کشور را رقم بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bilateral Relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan (1991-2021)

نویسنده [English]

  • Garineh Keshishyan Siraki
Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan are two long-standing neighbors with historical, ethnic, cultural, and common customs, but with two different ideologies. The Republic of Azerbaijan, having rich oil and gas resources Of course, the openly anti-religious approach of the Republic of Azerbaijan after its independence from the former Soviet Union, isolating the Shiite Islamic identity of the people of this country, moving towards political and cultural secularism on the part of the government, emphasizing Pan-Azeri ideology based on Turkish-Azeri ethnicity, the growing trend of Baku's relations with the West as well as with the Israeli regime, which is not only limited to the cultural fields, but also in the economic, political and security fields, the tendency of the Baku government. It has a strategic alliance with the Western axis, namely the United States of America, NATO and the Zionist regime; It has made the relationship between them colder. In this article, using the theory of defensive realism and a descriptive-analytical method, Iran's foreign policy and its influencing factors have been examined and analyzed. To answer this question, what important factors have been influential in the relations between the two countries? The result of this research shows that despite the bleakness of the relations, but some cooperation’s and understandings such as the positive position of the Azerbaijan towards Iran's nuclear program and not leaving Iran alone in the period of sanctions against Iran. It can create a positive vision of the relations between the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Republic of Azerbaijan
  • Foreign policy
  • Defensive realism
Abbasi, Majid & Seyyed Mohammadreza Mousavi, (2013). "Relations between the Islamic   Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan, areas of convergence and areas of divergence", Central Eurasian Studies Quarterly, 7th volume, 2nd issue, pp. 61-80 [In Persian]
Adri, Houman (2012). "Iran and the Caucasus states in the 21st century: a study of foreign policy goals and means." Journal‌ of‌ Balkan‌ and ‌Near‌ Eastern ‌Studies, Vol 14, No 3, pp. 383-396. [In Persian]
Afzali, Rasoul & et al., (2014). "Explaining the relations between Iran and the Republic of Azerbaijan with a structuralist approach", Central Eurasian Studies Quarterly, 7th Volume, 2nd Issue, Autumn and Winter 2013, pp. 237-264 [In Persian]
Amir Ahmadian, Bahram & et al., (2016). "Analysis of the relations between Iran and Armenia using the theoretical framework of defensive realism", Central Eurasian Studies Quarterly, 9th volume, 1st issue, pp. 19-41[In Persian]
Amir Ahmadian, Bahram, (2005). Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan, Tehran, Political and International Studies Office. [In Persian]
Atai, Farhad. (2009)."The Dynamics of Bilateral Relations in the South Caucasus: Iran and its North Neighbors." THE‌ CHINA‌ AND‌ EURASIA‌ FORUM ‌QUARTERLY. Vol. 7. No. 3, pp. 1-14. [In Persian]
Davoodi, Taghi. (2016). "Political and Cultural Relations between Iran & Azerbaijan: A Review." International‌ Journal ‌of ‌Humanities ‌and ‌Cultural‌ Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, Vol 1. No 1, pp. 1997-2004. [In Persian]
Goksel, Oğuzhan. (2015). "Beyond Countering Iran: A Political Economy of Azerbaijan-Israel Relations." British‌ Journal‌ of ‌Middle‌ Eastern‌ Studies, Vol 42. No 4, pp. 655-675.
Javadi Arjmand, Mohammad Jaafar & et al., (2013). "Investigating the causes of cold relations between Iran and the Republic of Azerbaijan", Central Eurasian Studies Quarterly, 7th volume, 1st issue, pp. 57-80 [In Persian]
Kadkhodazadeh Reza & Hamidreza Azizi, (2020). "The effect of Pan-Turkist policies on the relations between the Republic of Azerbaijan and Iran", Scientific Quarterly of World Politics, Volume 9, Issue 2, Summer 2019, Series 32, pp. 117-146 [In Persian]
Koolaei, Elaheh & Hafezian, Mohammad Hossein. (2010). The Islamic Republic of Iran and the South Caucasus Republics. Iranian ‌Studies, Vol 43, Number 3, pp1-19. [In Persian]
Koolaei, Elaheh & Mahnaz Goodarzi. (2015). "Turkey-Armenia Rapprochement and its Impact on Iran-Armenia Relations." Hemispheres, Vol 30. No 2, pp. 57-76. [In Persian]
Koolaei, Elaheh and Hafezian, Mohammad Hossein. (2010). The Islamic Republic of Iran and the South Caucasus Republics. Near ‌Eastern‌ Studies, pp. 448-465. [In Persian]
Moniquet, Claude, and William Racimora. (2013). "The Armenia-Iran Relationship: Strategic Implication for Security in the South Caucasus Region." European‌ Strategic‌ Intelligence & Security‌ Center, Vol 17. No 2, pp. 43-65.
Moshirzadeh, Homeyra, (2012). Evolution in International Relations Theories, 8th edition, Tehran, Publications of Organization of Studies and Compilation of University Humanities Books, Samt Publication [In Persian]
Najafov, Hussein. (2008). "Iran and the Southern Caucasus." Central‌ Asia‌ and ‌the ‌Caucasus, Vol 1, No 1, pp. 47-58. [In Persian] 
Nichol, Jim. "Azerbaijan: Recent Developments and US Interests. (2013)." Current‌ Politics‌ and Economics‌ of ‌Russia,‌ Eastern ‌and‌ Central‌ Europe, Vol‌ 28. No 2, pp. 199-212.
Raus, Josef, & Emil Suleimanov. (2016). "A Failed Comeback? Understanding Iranian Policies in the South Caucasus." Journal‌ of ‌Balkan‌ and‌ Near ‌Eastern‌ Studies, Vol 18, No 5, pp 447-464.
Sharashendize, Tornike. (2011). "The Role of Iran in the South Caucasus." Caucasus‌ Analytical Digest, Vol 30, No 2, pp.  2-5.