آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. استادیار حقوق بین‌الملل، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

5 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران.

چکیده

گفتمان پیشگیری از جرائم مرتبط با آب، صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی تقنینی بایستی به کار گرفته شود. سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در مقابله با جرائم مرتبط با آب، اصولاً از علوم خاصی بهره نگرفته و سیاست‌های معارضی در آن دیده می‌شود که گاه عدالت را آشکارا نادیده می‌گیرد. تحلیل این مقاله این نتیجه را به دست می‌دهد که درواقع اساسی‌ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ همچنین نبود جایگاهی برای پیشگیری غیرکیفری در قالب بهره‌گیری از علوم مختلف جرم‌شناسی می‌‌‌‌باشد. دلیل این فقدان، شاید عدم بهره‌گیری از متخصصان علوم جنایی و داده‌های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون‌گذاری باشد که باعث ناتوانی سیاست جنایی تقنینی از اوضاع به وجود آمده باشد. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه‌های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره‌گیری از داده‌ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند.
در این مقاله ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده‌سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب جلوه‌های نابسامانی و آشفتگی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the basic rules of the legal criminal policy of water resources in the governance of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Abdoli Togroljerdi 1
  • Mohammad Hossin Rameazni Ghavamabadi 2
  • Aman allah Alimoradi 3
  • Saeyd Mehdi Ahmadi Mousavi 4
  • Mohammad Aminizadeh 5
1 PhD student in criminal law and criminology, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor of International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Assistant Professor of International Law, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Law, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Law, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The discourse on the prevention of water-related crimes is not limited to criminal proceedings, and all dimensions, levels and tools of criminal legislative policy must be applied. Iran's current criminal legislative policy in the face of water-related crimes does not fundamentally use specific sciences, and there are conflicting policies that sometimes openly ignore justice. The analysis of this article concludes that in fact the main challenge of criminal legislative policy in water-related crimes is the lack of a principled, measured and practical legislative criminal policy. is The reason for this lack, perhaps lack Utilization of forensic experts and data on criminal policy knowledge, especially in the field of legislation, which has caused the inability of the criminal legislative policy of the situation. In this article, while explaining the tools of implementation and implementation of criminal legislative policy in the prevention of water-related crimes, the effects of disorder and turmoil on the tools of criminal policy will be analyzed and examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Measures
  • Criminal Legislative Policy
  • Non-Criminal Measures
  • Prevention
  • Water Related Crimes
بابایی، محمدعلی و نجیبیان، علی (1390)، «چالش‌های پیشگیری وضعی ازجرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 75، صص 172- 147                              
باقری، فریبرز (1393)، «مفهوم شناسی و کارکردهای هنجار»، دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، شماره 3، ص 69-51
بخشی جهرمی، آرمان و زمانی، غلامحسین و حیاتی، داریوش وصادقی، محمدحسین (1393)، «تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری»، فصلنامه مهندسی آبیاری و آب، شماره 18، ص 144-126
پالوچ، مجتبی و بی اسدی، مصطفی(1397)، «تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچه منابع آب، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 103، صص 272-239
پوربافرانی، حسن و همتی، مرضیه (1395)، «نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 87، ص 373-349
دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری (1400)، آیین نامه شفافیت و دسترسی ازاد به اطلاعات صنعت آب و برق، تهران: معاونت تحقیقات و منابع انسانی.
دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا(1394)، طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی(دستورالعمل دوم: اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی)، تهران: معاونت امور آب و آبفا.
راهنورد، پوریا (1397)، «سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه حمایت از منابع طبیعی»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد ممسنی.
رمضانی باصری، عباس و میرفردی، اصغر (1393)، « تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه»، مجله اقتصادی، شماره 3 و 4، صص 137-121
عباس تاش، محسن (1390)، «سیاست جنایی ایران در قلمرو منابع آب»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شیراز، واحد بین الملل.
عزیزنژاد، رضا (1395)، «اصل حاکمیت قانون و تأثیر آن بر قوای سه گانه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 2، ص 177-172
غلامی، حسین (1391)، «اصل حداقل بودن حقوق جزا»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 2، ص 66-41
غمامی، محمدمهدی و محسنی، فرید (1392)، «آسیب شناسی مغایرت‌های تصویب نامه‌های دولت و رسیدگی رییس مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، شماره 1، ص 110-73
   فرزانه، محمدرضا و باقری، علی و رمضانی قوام آبادی، محمد حسین(1396)، «بنیان های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران»، پزوهشنامه اقتصادی،؛ شماره 64، صص 94-57
فلاح زاده، علی محمد (1387)، «مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید برکنترل مبتنی بر قانون اساسی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره 45، ص 146-131
کونانی، سلمان و مندنی، اسلام و گلدوزیان، ایرج و انصاری، جمال (1394)، سیاست جنایی؛ از گفتمان تا برساختهایی ریزومیک شده و ناروا، چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد.
محمودی جانکی، فیروز و زکوی، مهدی (1396)، «سیاست جنایی ایران در جرائم علیه منابع آب با تاکید بر قوانین بین المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 8، ص 141-119
مرادی، فرزانه (1394)، «تحلیل جرم حفر چاه‌های غیرمجاز در حقوق ایران»، اولین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، امارات متحده عربی، دوبی، ص 11-1
 نجفی توانا، علی و میلکی، ایوب (1386)، «شلاق در پرتو اندیشه‌های کیفری»، مجله تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین الملل، شماره 2، ص 178-145
نجفی توانا، علی (1386)، «تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران»، نشریه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 1، ص 278-223.
نیلی، مجید (1388)، «حمایت کیفری از قنوات و آبهای زیرزمینی در حقوق ایران»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، قم: دانشگاه تهران.
ولیدی، محمدصالح (1393)، شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، چاپ 3، تهران: جنگل.
یعقوبی، جعفر ونجفلو، پریسا (1395)، «واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب از سوی شهروندان»، فصلنامه محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، شماره 2، ص 579-565