تبیین مصادیق اثرگذاری فرهنگی ایران در آداب و رسوم سلجوقیان آناتولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی، تهران ،ایران.

3 استادیار، گروه تاریخ ایران، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

ایجاد و توسعه دولت سلجوقیان روم در گستره جغرافیایی آسیای صغیر و آناتولی علاوه بر این که به عنوان پایگاه جدید قدرت و رفاه شناخته می‌شد، بلکه به عنوان کانون تحولات فرهنگی مطرح شد که در آن رواج محسوس عنصر ایرانی بیش از همه جلب نظر می‌کرد. مساله اساسی در تحقیق حاضر بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها، چگونگی و پیامدهای تأثیر فرهنگ ایرانی بر آداب و رسوم آسیای صغیر است. نگارنده با استفاده از روش تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی منابع و آگاهیات موجود پرداخته و حتی الامکان سعی نموده است منابع تحقیقی و پژوهش‌های صورت گرفته را با منابع اصلی مقایسه کند و در صورت وجود اختلاف، به بررسی و نقد آنها بپردازد. نتایج و یافته‌های پژوهش گویای این است که از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮش آداب و رﺳﻮم اﻳﺮاﻧﻰ راﻳﺞ در آﻧﺎﺗﻮﻟﻰ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن روم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻴﺎن، اﻳﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم، اﺳﺘﻔﺎده در اداره ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻰ - اﺳﻼﻣﻰ می‌باشد.ایرانیان به همراه خود فرهنگ، آداب و رسوم و نشانه‌های بارزی از علم و هنر و عرفان رایج در ایران عصر سلجوقی را رواج دادند و آثار علمی، هنری ، ادبی و عرفانی بسیاری را خلق نمودند. در این میان تعامل میان ایرانیان و حاکمان سلجوقی روم و شرایط مناسب فراهم شده توسط آنان نیز، زمینه را برای رشد و شکوفایی فرهنگ ایرانی ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing examples of Iran's cultural impact on Anatolian Seljuk customs

نویسندگان [English]

  • hava khatoon talesh ashori 1
  • Mehrnaz behroozi 2
  • amir teymoor rafiei 3
1 PhD student, Department of History, Faculty of Literature and Humanities,central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Iranian History Department, Faculty of Humanities, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The establishment and development of the Roman Seljuk state in the geographical area of Asia Minor and Anatolia, in addition to being known as a new base of power and prosperity, but also as a center of cultural developments, in which the perceptible spread of the Iranian element attracted the most attention. The main issue in the current research is to investigate the dimensions, components, manner and consequences of the influence of Iranian culture on the customs and traditions of Asia Minor. Using the historical method with a descriptive and analytical approach, the author has investigated the available sources and knowledge and has even tried to compare the research sources and researches with the main sources and if there is a difference, he has investigated and criticized them. The results and findings of the research show that one of the important factors of the spread of Iranian customs in Anatolia during the Roman Seljuk period is the development of Iranian culture, the creation of a union between people, its use in government administration, the strengthening of Iranian identity, and the support of Iranian-Islamic culture. Iranians along with their culture, customs and prominent signs of science, art and mysticism common in Seljuk era Iran and created many scientific, artistic, literary and mystical works. In the meantime, the interaction between Iranians and the Seljuk rulers of Rome and the suitable conditions provided by them also created the ground for the growth and flourishing of Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs
  • Roman Seljuks
  • Anatolia
  • Iranian culture
  • mutual influence