مشروعیت رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از منظر قانون اساسی عراق و حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه حقوق‎ ‎عمومی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران‏

چکیده

هدف این مقاله  بررسی بنیان های  مشروعیت  رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از عراق است. با توجه به بررسی نظریات حقوقی و مطالعه لوایح دولت‌ها، تجربه کوزوو و نظرات قضات دیوان، حال سؤال مطرح شده در این مطالعه که آیا برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان در حقوق بین‌الملل و قانون اساسی عراق مشروعیت دارد یا خیر؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است. بحث این مطالعه نشان داد که استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق در صورت اثبات تحت اشغال بودن، نقض سیستماتیک حقوق بشر آن‌ها توسط رژیم حاکم بر عراق و اقناع جامعه بین‌المللی در دارا بودن مؤلفه‌های مؤثر، مشروعیت می‌یابد. عدم اجرای ماده ۶۴ پیمان سور و مشکلات تاریخی الحاق کردستان به عراق، نقض 55 اصل قانون اساسی توسط دولت عراق، نادیده گرفتن اصول مشارکت و توازن و تلاش برای کاهش نقش کردستان و عدم توانایی دفاع از اقلیم کردستان توسط عراق، مواردی است که مردم کرد را به برگزاری همه‌پرسی در سال 2017 تشویق کرد. این مسائل موجب شد که برگزاری همه‌پرسی به‌عنوان راهی دموکراتیک و صلح آمیز برای اعلام و اعلان خواست مردم مشروع تلقی شود. مردم اقلیم کردستان به صورت مسالمت آمیز پیام خود را به حکومت مرکزی منتقل کردند، این تلاش با مخالفت حکومت مرکزی، کشورهای همسایه و مجامع بین‌المللی روبه‌رو شد. روش گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legitimacy of the 2017 referendum on the independence of the Kurdistan Region from the perspective of the Iraqi constitution and international law

نویسندگان [English]

  • shaxavan sorani 1
  • Ebad Rouhi 2
  • jovanmir abdullahi 3
1 PhD student, Department of Law, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Law, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose this study is to investigate the legitimacy of holding the 2017 referendum of the Kurdistan Region of Iraq and measure people's opinion. According to the review of legal theories and the study of government bills, the experience of Kosovo and the opinions of the court judges, the question is: Is the holding of the 2017 referendum of the Kurdistan Region legitimate in international law and the Iraqi constitution? The research method is a descriptive-analytical type of content analysis. this study shows that the independence of the Kurdistan region of Iraq, will be legitimate in the case of occupation, the systematic violation of human rights by the ruling regime in Iraq. Non-implementation of Article 64 of the Treaty of Sèvres, historical challenges of Kurdistan's accession to Iraq, violations of 55 articles of the constitution by the Iraqi government, disregard for principles of participation and balance, and efforts to diminish Kurdistan's role and inability to defend the Kurdistan region by Iraq, have prompted the Kurdish people to support the conduct of the 2017 referendum. These issues have led to the referendum being viewed as a legitimate democratic and peaceful means of expressing the people's will. The people of the Kurdistan region conveyed their message to the central government peacefully. Despite opposition from the central government, and international community, this effort culminated in the holding of the referendum in September 2017. Although this action was not universally accepted by the international community, considering the legal and historical context, it seems legitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2017 Kurdistan independence referendum
  • Self-Determination right
  • unilateral secession
آشوری، داریوش. (1389). دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید.
آقابخشی، علی اکبر؛ افشاری راد، مینو. (1387). فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر چاپار.
بارزانی، مسعود. (2020). بارزانی و بزووتنه‎وه‌ی زرگاری کرد، جلد یکم 1958-1931، چاپخانه روژهلات.
بارزانی، مسعود. (2020). بو میژوو، انتشارات رکسانا.
 تاسه، محمدعلی. (1396). جایگاه اصل تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی در سیاست بین‌المللی؛ مطالعه موردی اقلیم کردستان عراق. رساله دکترای، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
جمالی، حمید رضا؛ خامسی پور، حسین. (1394). الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین‌الملل. فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. 7(24): 58-25.
حاتمی، محمدرضا؛ سانیار، میکائیل. (1396). «همه‌پرسی اقلیم کردستان، منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 2(20)، 111-86.
حافظ نیا، محمدرضا؛ قربانی نژاد، ریباز؛ احمدی پور، زهرا. (1389). تحلیل تطبیقی الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خود مختاری و فدرالیسم. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. ۱۴ (۲): ۲۱۶-۱۹۶.
صادقی حقیقی، دی‌دخت؛ جلالی، محمود. (1397). جایگاه انفصال در حقوق بین‌الملل و ابعاد حقوقی همه‌پرسی استقلال کردستان. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل. 11 (41): 65-88.
عزیزی، آریا، (1396). «بایدها و نبایدهای مشروعیت جدایی اقلیم کردستان در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه علمی _ حقوقی قانون یار، 3، 98-75.
معین، محمد. (1386). فرهنگ معین، تهران: نشر زرین.
نصری مشکینی، قدیر (1378). «جمعیت و امنیت: امکانات و موانع پیدایش دولت کردی در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 5 و 6.
Abdullah, F. H. (2018). The political system in Iraqi Kurdistan: Party rivalries and future perspectives. Asian Affairs, 49(4), 606-624.
Asatiani, S. (2013). Remedial Secession under International law: Analysis of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia. Central European University, LL. M. Human Rights thesis.‏
Bengio, O. (2012). The Kurds of Iraq: Building a state within a state (pp. 76-78). Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.‏
Borgen, C. J. (2008). Kosovo's Declaration of Independence. International Legal Materials47(4), 461-468.
Brownlie, I. (1998). The rule of law in international affairs: international law at the fiftieth anniversary of the United Nations (Vol. 1). Martinus Nijhoff Publishers.‏
Buchanan, A. (1997). Theories of secession. Philosophy & public affairs26(1), 31-61.‏
Buchanan, A. (2006). Uncoupling secession from nationalism and intrastate autonomy from secession. Negotiating self-determination, 81-114.‏
Buchanan, A., & Justice, L. (2004). Self-determination. European Economic Review48, 983-999.‏
Buchheit, L. C. (1978). Secession: The legitimacy of self-determination. Yale University Press.‏
Cassese, A. (1995). Self-determination of peoples: a legal reappraisal (Vol. 12). Cambridge University Press.‏
Charountaki, M. (2020). Non-state actors and change in foreign policy: the case of a self-determination referendum in the Kurdistan Region of Iraq. Cambridge Review of International Affairs, 33(3), 385-409.
Crawford, J., & Crawford, J. R. (2006). The creation of states in international law. Oxford University Press.‏
Gennell Aimee. Arguing Wilson ‘s 12th Point in the Ottoman Empire. A National Endowment for the Humanities Summer Seminar for College and University Teachers, 2014. Retrieved from https://blogs.commons.georgetown.edu.
GOV KRG. The Constitutional Case for Kurdistan ‘s Independence & A Record of the Violation of Iraq ‘s Constitution by Successive Iraqi Prime Ministers and Ministers, the Council of Representatives, the Shura Council, the Judiciary and the Army, 2017. Retrieved from http://previous.cabinet.gov. krd/a/d. aspx?s= 040000&l=12&a=55856. And https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri= urn: aaid: scds:US: fabc72f6-5291-48ab-868c-ef233729d4bb.
Karon, T. (2003). Why Turks and Kurds Prize Kirkuk. Time Magazine.‏
Katzman, K. (2010). Kurds in Post-Saddam Iraq. Diane Publishing.‏
Krueger, H. (2009). Implications of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia for international law. Caucasian review of international affairs3(2), 121-42.‏
McDowall, D. (2021). A modern history of the Kurds. Bloomsbury Publishing.‏
McGarry, J., & O’leary, B. (2007). Iraq's Constitution of 2005: Liberal consociation as political prescription. International journal of constitutional law5(4), 670-698.‏
Milano, E. (2005). Unlawful territorial situations in international law: reconciling effectiveness, legality and legitimacy. Brill.‏
O’Leary, C. A. (2002). The Kurds of Iraq: Recent history, future prospects. Middle East Review of International Affairs6(4), 17-29.‏
Omar gol, A. (2002). Organizations of highlighting kurds international legal personality, [In Persian], Rave Journal, N:3, university of Tehran.
Palani, K., Khidir, J., Dechesne, M., & Bakker, E. (2019). The development of Kurdistan’s de facto statehood: Kurdistan’s September 2017 referendum for independence. Third World Quarterly, 40(12), 2270-2288.
Palani, K., Khidir, J., Dechesne, M., & Bakker, E. (2021). Strategies to gain international recognition: Iraqi Kurdistan's September 2017 referendum for independence. Ethnopolitics, 20(4), 406-427.
Park, B. (2019). Explaining Turkey’s Reaction to the September 2017 Independence Referendum in the KRG: Final Divorce or Relationship Reset?. Ethnopolitics, 18(1), 46-60.
Scharf, M. P. (2002). Earned sovereignty: Juridical underpinnings. Denv. J. Int'l L. & Pol'y31, 373.‏
Şen, İ. G. (2017). On Legal Aspects of the Independence Referendum of Iraqi Kurdistan.‏
Seymour, M. (2007). Secession as a remedial right. Inquiry50(4), 395-423.‏
Shaw, M. N. (2017). International law. Cambridge university press.‏
Tripp, C. (2002). A history of Iraq. Cambridge University Press.‏
Tripp, C. (2002). A history of Iraq. Cambridge University Press.‏
Van den Driest, S. F. (2015). Crimea’s separation from Ukraine: An analysis of the right to self-determination and (remedial) secession in international law. Netherlands International Law Review62(3), 329-363.‏
Vezbergaite. Ieva (2011). “Remedial secession as an exercise of the right to selfdetermination of peoples”. Advisor: Hannum, Hurst, Central European University, Legal studies department. Budapest, Hungry, 1-104.
Vidmar, J. (2010). Remedial secession in international law: theory and (lack of) practice. St Antony's International Review6(1), 37-56.‏
Watson, K. W. (2008). When in the course of human events: Kosovo's independence and the law of secession. Tul. J. Int'l & Comp. L.17, 267.‏
Zunes, S. (2007). The United States and the Kurds: A Brief History.” fpif. org. Foreign Policy in Focus25.‏