تأثیر اسناد بین‌المللی در رویکرد قانون‌گذاری ایران در زمینه سیاست جنایی تقنینی حاکم بر مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22124/wp.2023.25200.3226

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر اسناد بین‌المللی در سیاست جنایی تقنینی مواد مخدر در ایران می‌پردازد. روش پژوهش در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی و روش گرد آوری داده ها بصورت کتابخانه است. در این مقاله تجزیه و تحلیل اثرگذاری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و سایر اسناد بین‌المللی در سیاست‌های مواد مخدر ایران بررسی شده است. معرفی و بررسی اهمیت اسناد بین‌المللی، نقش آن‌ها در قانون‌گذاری ایران و تأثیر آن‌ها در بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های مواد مخدر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین، قوانین و مقررات مواد مخدر در ایران و تحلیل تطابق آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اسناد بین‌المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر و تغییرات و بهبودهای صورت گرفته در سیاست‌های مواد مخدر ایران به عنوان نتیجه تأثیر اسناد بین‌المللی بررسی گردیده است. در انتها، پیشنهادها و توصیه‌هایی برای بهبود سیاست‌های مواد مخدر در ایران ارائه شده است. همچنین، یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که تقویت همکاری بین‌المللی، توسعه برنامه‌های پیشگیری و آموزش، تحسین نظارت و مبارزه با قاچاق و ترویج تحقیقات و آمارگیری دقیق، می‌توانند بهبود قابل توجهی در سیاست‌های مواد مخدر در ایران به همراه داشته باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of international documents on Iran's legislative approach in the field of legal criminal policy governing narcotics

نویسندگان [English]

  • nasrin soltani 1
  • Ghobad Kazemi 2
  • sasan Rezaeifard 2
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This article examines the impact of international documents on the legal criminal policy of narcotics in Iran. The analysis of the effectiveness of the United Nations Convention against Narcotic Drugs and other international documents in Iran's drug policies has been done comprehensively and accurately. Introduction and review of the importance of international documents, their role in Iran's legislation and their impact on improving drug policies and programs in Iran have been considered.In the following, the United Nations Convention against Narcotic Drugs and international standards related to narcotic drugs are examined. Also, the laws and regulations of narcotic drugs in Iran and the analysis of their compatibility with international standards have been examined.Then, the direct and indirect effect of international documents on Iran's legal criminal policy in the field of drugs and the changes and improvements made in Iran's drug policies have been investigated as a result of the impact of international documents.At the end, suggestions and recommendations for improving drug policies in Iran have been presented. Also, the conclusion of this study shows that strengthening international cooperation, developing prevention and training programs, strengthening monitoring and combating trafficking, and promoting research and accurate statistics can bring significant improvement in drug policies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International documents
  • narcotics
  • United Nations Convention
  • Iran
آشوری، محمد ( 1392 )، نتیجه گیری کلی همایش بین المللی مواد مخـدر تهـران، عـدالت کیفری 2 ( مجموعه مقالات)، انتشارات دادگستر، چاپ اول، صص.199-212
اکبری، عباسعلی. (1393). بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر. پژوهشنامه حقوق کیفری،5(2)، 7-34.
دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در مورد تولید، توزیع و استفاده از مواد مخدر
رحمدل، منصور ( 8685 )، «تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایـران در زمینـه مجـازات اعدام در جرایم مواد مخدر »، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شـماره 1 ،صـص 149-165.
صادقی، محمدرضا و پاکزاد، حسین.(1397) "تأثیر اسناد بین‌المللی در سیاست جنایی تقنینی مواد مخدر در ایران"، مجله حقوقی دادگستری ایران، دوره 19، شماره 3.
 قاسمی، محمد (1399) "بررسی نقش کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر در قوانین مواد مخدر ایران”، مجله علمی پژوهشی پزشکی قانونی، دوره 23، شماره 1.
قانون تعیین و تعقیب جرم‌های مرتبط با ترافیک مواد مخدر، مصوب ۱۳۸۸
قانون کنترل داروها، مصوب ۱۳۸۹
قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۸۶
مهدوی, غلامرضا, قیوم زاده, محمود. (1395). سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار). تحقیقات حقوقی بین المللی, 9(33), 169-207.
نجفی ابرندآبادی علی حسین و هاشمبیگی، حمید ( 1377 )، دانشنامه جـرم شناسـی، چـاپ اول، تهران : نشر دانشگاه شهید بهشتی
 
 “Iran Drug Control Headquarters.” United Nations Office on Drugs and Crime.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)، (https://www.unodc.org/)
United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
World Drug Report 2021، United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC https://wdr.unodc.org/wdr2021/