بررسی وجوه اشتراک و افتراق الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی

نویسندگان

چکیده

دو جنبش اسلام سیاسی و الهیات آزادی بخش به عنوان جنبش هایی هویت طلب مذهبی در واکنش به ظلم، استبداد و فقر کشورهای جهان سوم شکل گرفتند. اندیشمندان این جنبش ها عمدتاً از روحانیونی هستند که معتقدند دین دارای بعد اجتماعی است و منحصر به امور فردی نیست. فرد دین دار دارای مسئولیت اجتماعی است. دین از ما می خواهد در برابر ظلم سکوت نکنیم و باید برای آزادی و رفع ظلم قیام کرد و ساختارهای وابسته به سرمایه داری را نابود کرد و پس از آن نظام سرمایه داری را در جهان سرنگون کرد تا همه جهانیان طعم آزادی و برابری را بچشند. این مقاله درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی در مواجهه با نظام سرمایه داری در بعد جهانی، با این فرض است که الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی دو نهضت ضداستعماری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Similarities and Differences Between Liberation Theology and Political Islam

نویسندگان [English]

  • Hossein Masoudnia
  • Elahe Saldoorgar
چکیده [English]

Political Islam and liberation theology as religious movements have been shaped in response to poverty, authoritarianism and injustice in third world countries. The thinkers of these movements are mostly clerics who claim that religions have social dimensions. Accordingly, they argue that religious people have social responsibilities so that their beliefs lead them to revolt against capitalism and injustice. The present paper while assuming that both movements are anti colonialism, examines the similarities and differences between these movements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Islam
  • Liberation theology
  • Religious movements
  • Injustice
  • Colonialism