تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و آینده «گفتمان انقلاب اسلامی ایران»

نویسنده

چکیده

در صورتی که ارتباط میان «گفتمان انقلاب اسلامی ایران» و تحولات منطقه موسوم به «بیداری اسلامی» را ارتباطی دو سویه فرض کنیم، باوجود پژوهش های گسترده دربارۀ تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی، سویه دوم این رابطه که تاثیرات «جنبش های منطقه» بر آینده گفتمان انقلاب اسلامی است، موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. بر این اساس تاثیر تحولات منطقه بر آینده گفتمان انقلاب اسلامی ایران، موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. پرسش اصلی مقاله این است که تحولات اخیر در جهان اسلام که با جنبش در این کشورها همراه بود، چه تاثیری بر آینده «گفتمان انقلاب اسلامی ایران» خواهد داشت. مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش در قالب پژوهشی جدید با استفاده از شیوه «سناریونویسی» به عنوان یکی از روش های نوین «آینده پژوهی»، به بررسی تاثیر تحولات منطقه بر آینده گفتمان انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. نگارنده با طرح سه سناریو در حوزه مورد بحث که عبارت اند از: «تاثیر بازدارنده»، «تاثیر پیش برنده»، «تاثیر خنثی»، از رهگذر نقد و بررسی هر یک از سناریوها، در تلاش برای یافتن پاسخ برای سئوال اصلی پژوهش است. یافته های پژوهش پس از نقد و بررسی هر یک از سناریوهای محتمل، نشان می دهد که احتمال وقوع سناریوی «تاثیر پیش برنده» درباره آینده گفتمان انقلاب اسلامی ایران، بیش از دیگر سناریوها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Middle East Recent Developments and Future of Islamic Rrevolution of Iran Discourse

نویسنده [English]

  • Muhammad Javad Harati
چکیده [English]

The influences of Middle east recent developments on Islamic revolution of Iran Discourse is one of important issue for study .the main question of present article is about The influences of Middle east recent developments on Islamic revolution of Iran Discourse. Article try to answer to this question by future studies methods and applying scenario writing, the author tries to address this question .author explain three scenarios about the future of Iran. Article will argue that the third scenario will be more probable. The author concludes that Middle East recent developments will have positive.
effect on future of Islamic revolution of Iran Discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studies
  • Islamic revolution of Iran
  • Middle East recent developments
  • Positive effect