تبیین مباحث فرانظری، نظری و مناظره ای جهانی شدن

نویسندگان

چکیده

جهانی شدن از زوایای مختلفی بررسی شده است که بیش از هر چیز لازم است مباحث فرانظری یعنی بعد هستی شناسی و معرفت شناسی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه چه موضوعات و سوژه هایی در مطالعه جهانی شدن باید مورد توجه قرار گیرد مهم ترین ویژگی هستی شناسی جهانی شدن را تشکیل می دهد. در این میان واژه شناسی، تاریخچه، نقش کنشگران، ماهیت ساختاری کارکردی و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات و سوژه های جهانی شدن محسوب می شود. همچنین تاکید بر سه روش مطالعاتی
اثبات گرا، پسا اثبات گرا و هنجارگرا نیز از مهم ترین مباحث معرفت شناسی جهانی شدن است. اختلاف پیرامون مباحث فرانظریه جهانی شدن بر اختلاف میان نظریه پردازی در خصوص جهانی شدن موثر بوده است که در این مقاله به چهار مناظره بزرگ نظری اشاره می شود. در این راستا هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این پرسش ها است که مباحث فرانظری جهانی شدن چه تاثیری بر دیدگاه های نظری جهانی شدن داشته است؟ عمده ترین جدال نظری مربوط به کدام دسته از نظریات است؟ و این جدال نظری بیشتر متاثر از بعد هستی شناسی است یا معرفت شناسی؟ شیوه پاسخگویی به این پرسش ها به صورت توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Theoretical, Meta Theoretical and Disputative Aspects of Globalization

نویسندگان [English]

  • Amir Masood Shahramnia
  • Azam Khani
چکیده [English]

Globalization has been examined from different points of view. Meanwhile, the examination of ontology and epistemology of globalization is very important. That which subjects should be included in globalization literature is the most important aspect of the ontology of globalization. In this respect, the actors of globalization, its historical aspects and its terminology are the main subjects. From the epistemological perspective, the three methods of positivism, post positivism and normative should be emphasized. The present paper explores the theoretical debates between different and competing approaches. The purpose of the present paper is to answer the following question: how has the Meta theoretical discussions of globalization affected the theoretical approaches? The method of the research is analytical descriptive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • theory
  • Meta theory
  • Debate