گسترش صلاحیت ملی بر جرایم فرا سرزمینی: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا

نویسنده

چکیده

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها و آن هم پس از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صلاحیت محاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمی در عرصه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه ایالات متحده آمریکا است. این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا به رسیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشته است. این مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن، به این سوال اساسی پاسخ دهد که محاکم ایالات متحده با اجرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللی را پر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expanding Competence of National Jurisdictions to Extraterritorial Crimes: a Case Study of U.S.

نویسنده [English]

  • Shahram Bahman Tajani
چکیده [English]

Competence of jurisdictions (whether internal or international) and its boundaries in both civil and criminal cases, is a key issue concerning dispute settlement. Lawyers and - more generally speaking – the whole international society is concerned with the judicial proceeding for infringement by persons states of general international law and human rights. Some countries, due to the lack of an over-potent criminal jurisdiction and taking the limited contentious jurisdiction of ICJ into account, because The Court can only deal with a dispute when the States concerned have recognized its jurisdiction, have extended the competence of their municipal courts to settle these cases in question. The United States of America is one of avant-gardes in this respect. Initially by invoking a very old act and consequently through the enactment of several acts, they have unprecedentedly empowered internal courts to envisage some legal cases. On this paper, by focusing on acts passed by the Congress and the development of judicial jurisprudence, I try to find out how far the lacunae caused by the lack of a competent international tribunal is filled by this American approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Sovereignty
  • Jurisdiction
  • Municipal Courts
  • U.S Courts