جایگاه موازنه‌گری ناحیه‌ای در سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده در خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل،گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی ره، بروجرد. ایران.

2 استادیار روابط بین‌الملل،گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)، بروجرد. ایران.

چکیده

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج‌فارس شده‌است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه‌گری ناحیه‌ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه‌گری ناحیه‌ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهد که منطقه خلیج‌فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه‌گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این‌ است که «با توجه به وجود متحدا‌ن سنتی آمریکا در خلیج‌فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج‌فارس از جایگاه موازنه‌گری ناحیه‌ای در راهبرد سیاست‌خارجی چین در قبال ایالات‌متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای و اینترنتی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Zone Balancing in China's Foreign Policy toward the US in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad nia 1
  • , Abdolmajid Seifi 2
1 Assistant Professor of International Relations, Dept. of Political Science, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
2 2- Assistant Professor of International Relations, Dept. of Political Sciences, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

China's economic ties with the Persian Gulf states have improved as a result of its rapid economic expansion and its transformation into the world's largest energy importer. Due to their distinct geopolitical location, economic potential and alignment with the Belt and Road Initiative, these states are considered the key players in China's zone balancing strategy. China has viewed the US withdrawal from Afghanistan and its diminished security presence in the region as a great opportunity to strengthen its economic ties with the long-standing US allies and weaken the country's influence in the Persian Gulf. This study analyzes the presence and influence of China in the Persian Gulf states within the framework of “zone balancing”. It also explores the role of the Persian Gulf states in China's balancing strategy toward the US. According to the research hypothesis, since the US has many traditional allies among the Persian Gulf states, whose geoeconomic position ensures global energy security, these states can play a key role in China's zone balancing strategy toward the US. In this descriptive-analytical paper, desk studies (review of textbooks and online databases) were used for data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Zone Balancing"
  • "Persian Gulf"
  • "China"
  • "United States"