تحولات انرژی جهانی: هند و رویکرد آن به خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

انرژی مهم‌ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه‌یافته‌ی امروز است. قدرت‌های نوظهور همچون هند، جهت ادامه‌ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می‌کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه‌های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می‌گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم‌هزینه‌تر کردن مسیر توسعه‌ی خودش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Energy Developments: India and its Approach to the Persian Gulf Region

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shayan 1
  • Hadis Zangishehei 2
1 Assistant Professor of International Relations, Political Sciences Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 ,Master of International Relations, Political Sciences Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Energy is a critical requirement for all developed countries in the world today. Emerging powers like India require energy to sustain their development. Therefore, the Persian Gulf region, abundant in oil and gas, has become a global hotspot. The central research question of this proposal is how India, a key player in the energy game, can balance stability and maintain its status quo among its many energy partners in the Persian Gulf. This proposal is grounded in the idea of neorealism and its components. It posits that India, in order to continue and survive as an emerging power, has strategically made economic relations with the Persian Gulf region one of the main principles of its diplomacy. The research method is qualitative-descriptive, and the aim is to delve into how India can balance stability and maintain its current position among the different energy partners in the Persian Gulf. The findings suggest that India is not currently pursuing hegemonic power in the Persian Gulf but is instead looking for a more efficient and cost-effective development trajectory for itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • Persian Gulf
  • India
  • neo-realism