جایگاه اقیانوس هند در ارتقاء هند به قدرت دریایی پیشرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هند از موقعیت مرکزی در اقیانوس هند برخوردار است و اهمیت این منطقه دریایی برای این کشور بعد از دوره جنگ سرد بیشتر مشخص شده است. پژوهش حاضر جایگاه اقیانوس هند را در اندیشه استراتژیک هند برای احصاء قدرت دریایی پیشرو بررسی می‌کند و سعی دارد به روش توصیفی-تحلیلی به سه سؤال اساسی پاسخ دهد: اول، موقعیت ژئواستراتژیک و محیط امنیتی اقیانوس هند چه تأثیری بر قدرت دریایی هند دارد؟ دوم، هند در رسیدن به قدرت دریایی پیشرو کدام اقدامات را انجام داده است؟ و سوم، موانع هند در این زمینه کدام‌اند؟. یافته‌های پژوهش حاکی از اهمیت ژئواستراتژیک اقیانوس هند برای تبدیل هند به قدرت دریایی پیشرو است و این کشور اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده است. ابتکارات و تقویت ناوگان نظامی دریایی هند از جمله اقدامات نظامی این کشور است. سیاست همسایگی، ساگار، اقدام در شرق، مائوسام، مسیر پنبه، گردنبند الماس، ساگارمالا و باهارات‌مالا از جمله سیاست‌های دریایی هند هستند. همچنین، موانع پیش‌روی قدرت دریایی هند شامل عدم حضور در مناطق مختلف اقیانوس هند، فقدان تمرکز نظامی و استراتژیک بر نیروی دریایی و همچنین حضوری رقبای منطقه‌ای در اقیانوس هند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of the Indian Ocean in the Promotion of India into a Leading Sea Power

نویسندگان [English]

  • Reza Allahverdizadeh 1
  • Mahdi Karimi 2
1 Assistant Professor, Political Geography, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Assistant Professor, Asian Cultural Documentation Center, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the role of the Indian Ocean in India's strategic thinking to become a leading sea power and aims to address three fundamental questions: First, what impact does geostrategic position and security environment of the Indian Ocean have on India's sea power? Second, what measures has India taken to become a leading sea power? Third, what obstacles faced India in this relation? The research findings show the geostrategic significance of the Indian Ocean to promote India into a leading sea power, and India has taken some military measures and maritime policies to improve its sea power. The initiatives and strengthening of the Indian naval fleet are among its military actions. India's maritime policies include the neighborhood policy, SAGAR, action in the east, Mausam, cotton route, diamond necklace, Bharatmala and Sagarmala. Also, the obstacles hindering India to become naval power include weak presence in different regions of the Indian Ocean, lack of military and strategic focus on navy and the presence of regional rivals in the Indian Ocean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian Ocean
  • India
  • Leading Sea Power
  • India's Maritime Policy