همپوشانی و تعارض منافع اعضای شورای امنیت ملل متحد در بحران سوریه (2023-2011)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می‌شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته‌ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به‌طور‌مشخص از یک‌سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده‌است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه‌حلی برای این بحران بیابد. با‌این‌وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict and Overlap of Interests among Members of the United Nations Security Council in Syrian Crisis (2011 to 2023)

نویسنده [English]

  • Saeid Baghban Kondori
Department of Public Law, Faculty of Law and Politics, Tehran University
چکیده [English]

The United Nations Security Council, as the pillar responsible for international peace and security, after more than a decade and until the beginning of 2023, has not yet managed to end the Syrian crisis or find a lasting solution to it, which has been on its agenda since 2011. In this regard, the performance of the Security Council has been clearly affected by internal and external factors; During this period, the Council, contrary to the existing organizational obstacles, including the conflict of interests of the permanent members, specifically on the one hand Russia and China and on the other hand the United States, England, France and other non-permanent members of the Council, has tried to use the means at its disposal, inter alia, issuing a resolution, to find a solution for this crisis. Nevertheless, the Council has not achieved comprehensive success in this regard. In this article, the main question is answered, why and how the Security Council failed to end this crisis due to the actions of its members? In order to answer this question, while examining the interests of the members of the Security Council in this crisis, the overlap and differences between these interests are evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Council
  • Syria Crisis
  • Intrests