واکاوی سیاستگذاری نوین زیست محیطی منطقه ای اتحادیه اروپا در قبال تغییر اقلیم: پیمان سبز اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

مجموعه فعالیت‌ها، کنش‌ها و تصمیم‌سازی‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط‌‌زیست، سیاست‌گذاری زیست-محیطی اطلاق می‌گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش‌روی بشر عنوان گردیده است. سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای توانسته‌اند کارآمدی بیشتر و بهینه‌تری را نسبت به سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه‌ای، فنی و تخصصی‌تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی‌های سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای هستند که در لوای منطقه‌گرایی زیست‌محیطی شکل می‌گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید‌ترین سیاست‌گذاری زیست‌محیطی اتحادیه اروپا می‌باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده‌نگری با سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه‌گرایی زیست محیطی و مزیت‌های سیاست‌گذاری زیست محیطی منطقه‌ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست‌گذاری ‌زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش‌روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال‌های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی دارد؟ و سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای و منطقه‌گرایی زیست‌محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی منطقه‌ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the European Union’s new regional policy-making regarding climate change: European Green Deal

نویسندگان [English]

  • seyed amin habibi 1
  • dydokht sadeghi haghighi 2
1 faculty of Law and Political science,, Science and research branch, Islamic Azad University
2 department of political science , azad university , Tehran - Central branch
چکیده [English]

The collection of political, legal and economic activities, actions and decision-making in order to preserve and restore the environment is referred to as environmental policy-making. On the eve of the third decade of the 21st century, the crisis of climate change and environmental security has been mentioned as the main threat to humanity. Regional environmental policy-making have been able to be more efficient than global environmental policy-making in terms of climate change prevention and control in regions. The participation of regional actors, being more technical and specialized are among the characteristics of regional environmental policy-making that are formed under the banner of environmental regionalism. The European Green Deal is the latest environmental policy-making of the European Union, which is different and distinct from previous environmental policy-making. This research aims to firstly explain environmental regionalism and the advantages of regional environmental policy-making and then investigate the nature of the Green Deal. Also, by examining the background of the issue of environmental policy in Europe, explain why and the necessity of adopting the Green Deal and finally analyze the distinctions of this Deal and its future. In this research, analytical-explanatory method and primary and secondary sources are used to answer the questions: What is the European Green Deal and how does it differ from other environmental policy-making? And what is the importance of environmental policy-making and environmental regionalism? And what will be the future of the European Union in terms of climate change and environmental policy-making? Used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Green Deal
  • Environmental Policy Making
  • European Union
  • Environmental Regionalism
  • Environmental Security