تبیین سقوط دولت یاناکویچ در اوکراین(2014)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

4 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

تحولات اخیر در اوکراین پرسش­های بسیاری را پیش روی ناظران قرار داده و بحث در مورد علل و سرانجام احتمالی این حوادث از موضوع هایی است که توجه تحلیل گران بسیاری را به خود جلب کرده است.هدف این مقاله بررسی چرایی وقوع تحولات اخیر(2014) اکراین است که منجر به سرنگونی دولت یاناکویچ در این کشور شد. جهت نیل به این مقصود، نوشتار حاضر با بهره­گیری از نظریه پیوستگی جیمز روزنا به شناسایی عوامل نقش آفرین در این تحولات پرداخته است. فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ یه این سئوال این است که مجموعه ای از متغیرهای داخلی (فردی، سیاسی– دیوانسالاری ، اجتماعی و اقتصادی) و همچنین متغیر بین المللی (رقابت روسیه و آمریکا، نقش اتحادیه اروپا و ناتو) در شکل گیری این بحران نقش داشته است.بدین ترتیب، پژوهش نخست به معرفی چارچوب نظریه پیوستگی جیمز روزنا و سپس بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور می­پردازد و سپس تحولات زمانی رخ داده را همراه با علت های آن مورد برررسی قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the fall of Yanaokvich in Ukraine (2014)

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
2 .
چکیده [English]

Recent changes in Ukraine Many questions put forward observers nd a discussion of the causes and the probability of these events, he issue that has attracted the attention of many analysts. The purpose of this paper is to examine the causes of the recent developments (2014) Ukraine is hich led to the overthrow of the government in this country Yanakovich. To achieve this goal This paper, using  the continuum theory of James N. Rosenau to identify factors play a role in these changes . The main hypothesis of this study is to answer a question that  A set of internal variables (individual, political, bureaucratic, social and economic) as well as international variable (the competition between Russia and America, the Europe Union and NATO) has played a role in the formation of crisis. Thus Research, The first introduce the continuum theory of James N. Rosenau and then briefly review the history of this country deals And then when the changes occurred together with the reasons puts it looked.

کیانی، داود(1386)،«سیاست نفوذ روسیه در اوکراین،واکنش اتحادیه اروپا»،مطالعات آسیاسی مرکزی و قفقاز، بهار، شماره57،صص71-104
حافظی، حمیدرضا (1384) «بررسی تحولات در اوکراین و نتایج آن»در مجموعه مقالات افسانه انقلاب­های رنگی به کوشش الهه کولایی،تهران،ابرار معاصر ایران
ملکوتیان،مصطفی (1386) «انقلاب­های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آنها با انقلاب­های داخلی،سیاست،شماره4،زمستان،صص239-257
بشیریه حسین 1385، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، چ 12،
شیرازی،حبیب الله، (1386)«از انقلاب نارنجی تا انقلاب آبی در اوکراین»،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،شماره58،صص49-72
  امیر احمدیان،بهرام (1384)«تحولات اوکراین یا انقلاب نارنجی»فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره49،صص 49-70
سردارنیا،خلیل الله،(1390)، «تحلیلی بر علل ناکامی انقلاب­های رنگی در گرجستان و اوکراین» مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،شماره286،صص50 -65
عسگرخانی، ابومحمد(1392)،بازتاب معادلات بین­المللی در اوکراین،اندیشه راهبردی تبیین،تهران
روزنا،جیمز(1384)،«آشوب در سیاست جهان،نظریه­ای درباره دگرگونی و پیوستگی»،مترجم، علیرضا طیب،تهران،انتشارات روزنه
Alpher,Yossi(2014)”The Ukraine/Crimea Crisis:ramifications for the Middle East”Noref: Norwegian Peacebuilding Resource Center,April,pp1-16
Anable,David. (2010).”The Role Of Ukraine Media & Western Aid in the Rose Revolution” Press Politics.Vol.11.No3.pp1-12
Gudyma,aleksandr,(2006),cited in: Contry Overviiews,Ukraine: Nuclear Overview,”Nuclear Threat Initiative sec:www.nti.org(accessed on 13/5/2014)
Btamaceda.Margarita.(2006):”Russian Business And Conflict And Coopration In The New Fastern Furope” in Andreas Wenger.Joronian Perovie And Rohert Ortung,”Promoting prosperity or Cultivating Conflict? New York Routledge
Tymoshenko.Yulia,(2006):Speech, “Where Ukraine Is Going?”February2.Sec:
Burakovsky Igor,(2013) "Ukraine: Sandwiched between EU and Russia" See:www.gdnet.ws. (accessed on 12/4/2014)
 Reid Anna, (2004) "Borderland, "The World Today", April,
Kuzio Taras, (2006) "Is Ukraine Part of Europe's Future", Washington Quarerly, Summer.
Maksymiuk. Jan.February 2014:”Ukraine:Terms of New Gas Deal Unclear”RFE/RL
Morelli Vince,(2012) "The European Union's Energy Security Challenges" CRS Report for Congress, September ,pp7-13
Kalandadxe, Katay & Orenstein,Mitchell.2009,”Electoral Protests & Democratization” Comprative Political Studies, Vol.42,no.11,pp127-143
 kropatcheva Elena,(2010) "Russia Foreign Policy Towards Ukraine: a Case of New Imperialism, Center For OSCE Research, University of Humburg, , October, pp1-68
Todoroju,Theodor.(2007)”Rose Orange &Tulip:the Failed Post Society Revolutions” Communist &Post Communist Studiies,Vol.40,pp322-348
Stepaneko,victor.(2006),:Civil Society In Post Soviet Ukraine…”East European Politics & Societies”,Vol.20,No.4,pp111-129
Molchanov.Mikhail.(2002):Political Culture and National Identity in Russian –Ukraine Relations.Texas & University Press,pp 43-61
Abdela .R.(2004):”Interpreting Interdependence:National security and Energy Trade of Russia.Ukraine and Belarus” in Swords and Sustence:The Economics od Security in Belarus and Ukraine. Ed by r . egvold and wallander,MTI Press,Cambrige,pp 41-89
Hesli,Vickli.(2006)”The Orange Revolution…”Electoral Studies,Vol25,pp 154-173
  Energy Information Administration,2006:
Woehrel Steven,(2014)”Ukraine : Current Issues and U.S Policy”Congressional Research Service:Information the Legislative Debate Since(1914).May,www.CRS.GOV-RL33460(accessed on 1/6/2014)
Pirani Simon,(2014)”What the Ukraine Crisis Means for Gas Markers”.Oxford Institute For Energy Studies,March,University Of Oxford,pp1-27
Pifer steven,(2009)”Averting Crsis In Ukraine” Council Special Report, January,No.41,pp26-41
Podvig Pavel,(2014)”What the Crimea Will do to Us-russia Relations”Bulletin of Atomic Scintists,27March,pp 1-24
Gardner,Hall,(2014)”Nato, the EU,Ukraine,Russia and Crimea: the Reset that Was Never Reset”Nato Watch,Briefing Paper No.49- www.natowatch.org  (accessed on 11/3/2014)
Trenin,  Dmitry  , "Russia Needs to Stay Clear of Ukraine", Carnegie Moscow Center, 9 October 2013; and The Guardian article, 28 January,pp1-17
 Hoffmann  Hubertus, “Russia, NATO and the EU: A Plea for a True Partnership” (Berlin: World Security Network: March 26,pp 1-26