نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده جمال عبدالناصر در مصر که در زمان انورسادات و مبارک نیز پیگیری شد، خصوصاً در زمینه بهداشت و درمان و توسعه آموزش همگانی، باعث افزایش جمعیت جوان و رشد قشر تحصیلکرده دانشگاهی و طبقه متوسط جدید در این کشور شد. از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در انقلاب 2011 مصر داشته است؟ فرض این پژوهش بر آن است که طبقه متوسط جدید نقش هادی، مدیر و ایدئولوگ را در انقلاب 2011 مصر داشته است.  این طبقه که مهمترین خواست آن مشارکت سیاسی است، در مقابل ساختار سیاسی بسته مصر که توان پاسخگویی به این خواست را نداشت، تبدیل به یک نیروی انقلابی شده و در نهایت با همکاری توده­های مردم باعث سقوط حکومت مبارک شدند. علاوه براین، وضعیت اقتصادی نه چندان مطلوب مصر در زمان انقلاب، نرخ بالای بیکاری در بین طبقه متوسط جدید به­گونه­ای که حدود یک میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت بیکار مصر متعلق به گروه سنی 20-24 سال بود، فساد روز افزون طبقه حاکمه، ایجاد وضعیت«برآمدگی جمعیت»، شمار فراوان جمعیت زیر خط فقر، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و وابستگی مصر به واردات مواد غذایی و وضعیت نامناسب توسعه انسانی در این کشور، مجموعاً باعث ایجاد نوعی نارضایتی عمومی در مصر شده که در نهایت منجر به انقلاب 2011 شد؛ انقلابی که رهبری آن در دست طبقه متوسط جدید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the New Middle Class in the 2011 Egyptian Revolution

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
1 .
چکیده [English]

 
Political, economic and social reforms of Gamal Abdel Nasser in Egypt, Anwar Sadat and Mubarak at the time of follow-up, especially in the field of health and development, public education, increasing young population and growing middle class and university educated people in the country. Therefore this study sought to answer the question of what role the new middle class in Egyptian 2011's revolution? Assuming of this research that the new middle class roles had the director, conductor and ideologist in the Egypt's 2011 revolution. This class is the most sought political participation, in front of Egypt's political structure capable of responding to this request was closed, turned into a revolutionary force and eventually lead to the fall of the Mubarak regime was in collaboration with the rocks. In addition, the economic situation is not so favorable in Egypt during the revolution, a high unemployment rate among the new middle class in such a way that about one million people is half the population belongs to the age group 20-24 years were unemployed Egypt, The increasing corruption of the ruling class, the creation of the "population bulge", large numbers of the population below the poverty line, rising global food prices and dependence on food imports, Egypt and poor human development in the country, a total of causing a public outcry in Egypt which ultimately led to the 2011 revolution was a revolution led by the new middle class.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Egypt
  • New Middle Class
  • Huntington
تفضلی، فریدون(1372)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نشر نی.
صالحی، سید جواد و دیگران(1391)، «طبقه متوسط جدید و چالشهای سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی»، مطالعات جهان اسلام، سال اول، شماره اول، بهار 1391، صص 125-146.
مسعودنیا، حسین(1382)، «نظری بر علل تکوین و رشد فعالیت احزاب در جامعه کنونی ایران و چالشهای فراروی آن»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، شماره دوم.
هانتینگتون، ساموئل(1375)، سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
‘Toward Fair Distribution of the Fruits of Growth’(2009). General Authority For Investment and Free Zones. Available at: http://www.gaif.com.
“Holding its Breath: A Special Report on Egypt”, The Economist (17 July 2010).
Abdel Aziz N., El-Talawi(2010). "Egypt among world’s largest wheat importers". Al-Masri Al-Youm. Available at:  http://www.almasryalyoum.com/en/news.
Al Lawati H. A. R(2011). "Egypt, what lies ahead?" Oman Daily Observer. Available at:  http://main.omanobserver.om.
Ali K.A.(1997). "Modernization and Family Planning Programs in Egypt". Middle East Report, No. 205, Middle East Studies Networks: The Politics of a Field.
Bakr, Noha(2011). Lack of Tolerances and the Arab Revolutions (Lebanon: The Arab Net Work for Tolerance).
Bakr, Noha(2012). "Egyptian Revolution". University of  Malta. Available at: www.um.edu.mt.
Behr, Timo & Mika Aaltola(2011). "The Arab Uprising; Causes, Prospects And Implication". Fiia Briefing Paper. 76. March. 2011. Available at:  www.orsam.org.tr.
Boubacar S., Herrera S., Yamouri N., Devictor X.(2010). "Egypt Country Brief". Washington, DC: World Bank. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPT/Resources/EGYPTWeb_brief2010AMpdf.
BP’s Statistical Review of  World Energy (2010). Available at: http://www.bp.com.
Central Agency for Public Mobilization And Statistics (CAMPAS)(2011). Available at: http://www.campas.gove.eg.
" Egypt in Figures 2010"(2010). Central Agency for Public Mobilization and Statistics. Cairo: CAPMAS. (data for the second quarter of 2009). Available at: http://www.campas.gove.eg.
Central bank of Egypt(2011). Annual report .Available at : www.cbe.org.eg.
El-Fiqi, M.(2008). "Mission: get bread". Al-Ahram Weekly Online. No 888. URL: http://weekly.ahram.org.eg/2008/888/ec1.htm.
Erle, Jakob & Jakob Mathias Wichmann & Alexander Kjaerum(2011). "Political Culture in Egypt". Available at: www.iemed.org.
FAO(2011). Annual Real Food Price Indices. Available at: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices_data_deflated.xls.
FAOSTAT(2011). Food and Agriculture Organization Statistics. Available at: http://faostat.fao.org.
Fargues P. (1997). State Policies and the Birth Rate in Egypt: From Socialism to Liberalism; Population and Development Review. University of  Malta. Available at: www.um.edu.mt.
Fukuyama, Francis(2011). "The Middle-Class Revolution". International Policy Centre for Inclusive Growth. Available at: www.ipc-undp.org.
Goldstone J. (2002). "Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict". Journal of International Affairs(2002/9/22). V. 56. Pp. 3-21. Available at: jia.sipa.columbia.edu
Goldstone، Jack A. (2011). "Understanding the Revolutions of  2011". Foreign Affairs, May/June.  Available at: http //www. Foreignaffair. Com/ articles/67694/Jack- a-goldston/understandingthe-revolution- 2011.
Green, Duncan(2011, 17 February). "What caused the Revolution in Egypt?". The Guardian. Available at: http://www.guardian.com. 
Hagen, E.(2011). "Egypt Not A Refugee Heaven". Ahram Online. Available from: http://english.ahram.org.eg/News/14661.
IMF(2011). Primary Commodity Prices. Monthly Data. Available at:  http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp.
International Human Development Indicators database(February 2012). UNDP Human Development Report Office. Available at: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103006.html.
kinnimont, Jane. (April 2012). "Bread, Dignity and Social Justice: the Political Economy of  Egypt`s Transition", Briefing paper of Chatham House.
Korotayev A., Khaltourina D. (2006). Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends in Africa. Moscow: KomKniga.
Maher, Stephen(2012). "Political Economy of Egyptian Uprising", Monthly Review. Volume 63, Issue 06 (November), Available at: http://monthlyreview.org.
Naiken L. (2002). FAO Methodology for Estimating the Prevalence of Undernourishment. Available at:  www.fao.org.
Pitchford R.(2011). "Egypt Plans Stimulus Package After Blow to Growth". Reuters. URL: http://www.reuters.com/article/2011/02/22/egyptfinanceidUSLDE71L2GP20.
Report Danish-Egyptian Dialogue Institute (2011). "Political Culture in Egypt; The Political Values and Norms of the Voters". Available at: www.iemed.org.
Sharp, Jeremy M. (2011, September 21). "Egypt in Transition". CRS Report for Congress. Congressional Research Service. Available at http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf.
Siam, Gamal & Hanady Mostafa & Abdel Rady(2010). "The Impact of the Global Food Crisis and the Economic Crisis on Poverty in Egypt". Paper presented at Inauguration Conference for Launching the Working Paper Series of the Information and Decision Support Center of the Egyptian Cabinet of Ministers. (Cairo, March 28, 2010).
The Economist Intelligence Units Index of Democracy(2011). Available at: https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf.
The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Human Development Report 2010.
Transparency International (2010). Corruption Perceptions Index 2010. Available at: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/ 2010. 
UN Population Division database(2010). Available at: http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp.
UNCTAD(2010). Hand Book of Statistics.
United Nations Development Program, The World Factbook(2010). Available at: http://www.undp.org.
United States Central Intelligence Agency (2009, October 18). World Factbook. gypt. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg. html. 
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (1990–2008).
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.DDAY.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/ SP.DYN.CDRT.IN.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN.