ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

ایالات متحده در نیم قرن اخیر تأثیرگذارترین بازیگر در جهت­یابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بین­الملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و  رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته ساختن اهدافی متعالی برخی کشورها از جمله عراق را تسخیر کرد اما تنها پس از زمان کوتاهی، کام شیرین کارگزاران امر از تسخیر سرزمین عراق، به تلخی گرایید. در واقع، دولت امریکا نه تنها نتوانست به اهداف خود به ویژه بازتولید نظم و حفظ هژمونی دست یابد بلکه با تداوم و تعمیق بحران، تاکنون هزینه­های زیادی را متحمل شد. وضعیت مذکور این پرسش پرابلماتیک را پیش کشاند که چرا دولت آمریکا در تثبیت نظم پس از اشغال عراق ناموفق بوده است؟ این پژوهش با هدف تبیین مسآله مطرح شده بر این باور است که نزد دولتمردان آمریکایی درکی از سرشت قدرت و مکانیسم بازتولید نظم و هژمونی غالب بود که بواسطه آن کاربرد زور نظامی و تصرف نهادهای حاکمیتی قدرت را بدون توجه به الزامات نهادی و فرهنگی بازتولید نظم و هژمونی تعقیب می­کردند. برآیند این برداشت از قدرت، تشدید نارضایتی در جامعه عراق و ناکامی یکجانیه­گرایی امریکا در حل و فصل منازعات منطقه­ای و بین­المللی بوده است. آسیب شناسی که گرچه کم و بیش از سوی دولت اوباما به خوبی تشخیص داده شد اما در حوزه عمل نیز این دولت چندان نتوانست موفق عمل کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roots of the U.S Foreign Policy’s Failure in Iraq

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

United State has been the most influential actor in global political economy for the last half century. But its power has been declined in the global hierarchical system and simultaneously the pressure of this country to maintain its position in the system has increased. The resultant of this procedure has been the military intervention of U.S in the othercountries, its emphasis to maintain U.S geo-strategic and security interest and escalation of the other countries sensibility to U.S unilateralism. The Iraq occupation is an example. But intervention in  Iraq not only beneficial but create a heavy expenditure to U.S. this article want to answer this question that why the U.S intervention in Iraq was unsuccessful? The main idea of this article in the framework of neogramscian political economy is that the definition and use of power by U.S state men is very narrow and mechanical. They ignore the necessity of attention to the other dimension of power specially its soft and cultural and institutional aspects.This reductionist approach to power lead to the failure of U.S in settlement the problems and escalation of dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • U.S foreign policy. Iraq Occupation Hard Power.Unilateralism.Hegemony
اوجلی، انریکو و مورفی،کریگ،1373،کاربرد دیدگاه گرامشی در روابط بین­الملل با نگاهی به رابطه ایالات متحده با جهان سوم، ترجمه حمیرا مشیر­زاده، فصلنامه راهبرد، زمستان، شماره5.
بنت، تونی، 1388، فرهنگ عامه و بازگشت به هژمونی، درباره­ مطالعات فرهنگی، ترجمه جمال محمدی، انتشارات چشمه، چاپ اول.
بیگدلی، علی، 1368، تاریخ سیاسی اقتصاد عراق، تهران، میراث ملل.
حسینی لایینی، عباس، 1384، پیامدهای هژمونی طلبی و یکجانبه گرایی آمریکا در عراق، راهبرد شماره 37.
دانش‌نیا، ‌فرهاد (1389)، تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و صنعتی شدن جهان سوم، پایان نامۀ دکتری روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
دهشیار، حسین، 1381، ساختار نظام بین الملل و هژمونی آمریکا، فصلنامه راهبردی، پاییز، شماره مسلسل17-18.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، خدیری وریک، خضر، 1392، تأثیر ژئوپلیتیک  کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق(2003-2012)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، شماره شانزدهم، پاییز.
زروندی، محمد- فیضی، فاضل، 1390، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در عراق پس از 11 سپتامبر 2001، علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، بهار 1390، شماره 140.
سجادپور، محمدکاظم، دهشیار، حسین، قدیر نصری، حسین، یزدان­فام، محمود، 1388، میزگرد: روندهای آتی و کارگزاران کلیدی در راهبرد خاورمیانه­ای بارک اوباما: مطالعات منطقه­ای: تابستان و پاییز 1388 شماره 33 و 34. 
سوزنچی، حسین،1383، خزانه عراق بر سر نفت عراق، برگرفته از سایت:  ttp//:www.bashgah.net/pages-5097 html
سیف، احمد،1383، هژمونی دلار، و علل واقعی یورش آمریکا به عراق، اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 189-190.
فراهانی، احمد، 1384، سیاست نئوامپریالیستی آمریکا در عراق با ناسازه مواجه است، راهبرد، بهار شماره 35.
قنبرلو، عبدالله، 1385، ثبات هژمونیک ­در­استراتژی­اقتصادی-امنیتی­آمریکا، فصلنامه­مطالعات­راهبردی، سال­ نهم ­شماره چهارم، شماره34.
کیوان حسینی، سید اصغر، 1383، نرم افزارگرایی آمریکا در صحنه عراق، فصلنامه سیاست دفاعی،سال دوازدهم، شماره 48، پاییز.
میلر، استیون ایی و نویسندگان، 1381، جنگ آمریکا و عراق، هزینه­ها، پیامدها و گزینه­های موجود، گروه مترجمین، تهران، موسسه فرهنگی و تحقیقات ابرار معاصر.
 وب سایت ایران دیپلماسی (15فروردین 1392). تازه ترین برآورد از هزینه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان. بازیابی شده از : http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1914538
هالوب، رناته، 1374، آنتونیو گرامشی فراسوی مارکسیسم و پسامارکسیسم، ترجمه محسن حکیمی، نشر چشمه، چاپ اول.
یزدان فام، محمود، 1389، چشم انداز مناسبات نظامی- امنیتی عراق و آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار 1389.
یزدانی، عنایت الله، محموداوغلی، رضا، 1388، نقش نفت در حمله آمریکا به عراق، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرضا، بهار 1388.
 
Biddle, Stephen, “Seeing Baghdad, Thinking Saigon,” Foreign Affairs, (March/April 2006).
Clark , William. Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar Gambriola Island: New Society Publishers, 2006.
Cordesman, Anthony Iraq’s Evolving Insurgency., Washington, D.C.: Center for Strategic Studies, (23 June 2005).
Cox, Robert W. “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”, Intenationlan Relations Critical Concepts in Political Science: Eeited by Andrew Linkiater, VOL 3-4,  London and New York, 2000.
Cox, Robert W.. “Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of Order” in New Political Economy,2004.
Dodge, Toby, The Causes of US Failare In Iraq, 2006.www.cfr.org/content/meetings/Iraq-Impact/49-1_06_Dodge.pdf
Grameci, Antonio, Selection from the Prison Notebook, ed. And trans. By Q. Hoare and G. Nowell Smith. London: Lawrence&Wishart (1971).
Hinnebusch, Raymond, The American Invasion of Iraq: Causes and Consequences, spring 2007,  sam.gov.tr/content/uploads/2012/01/Raymond-Hinnebusch.pdf
Iseri, Emre, Neo-Gramschian Analysis of US Hegemony Today, Keele University, U.K. 2007.
Jan Nederveen, Pieterse, , Globalization or Empire, NY & London: Routledge, 2004.
Kelley, Michael, B.(2015 APR14). A former top adviser destroyed Obama s Iraq policy in one sentence, Retrieved from...?
Nye. Joseph(2004), Soft  Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York.
Obama,Barack, (2007).Renewing American Leadership, July/August, foreignaffairs, Retrieved from https://www.foreignaffairs.com/articles/2007-07-01/renewing-american-leadership
Shadid, Anthony, Night Draws Near: Iraq’s People in the Shadow of America’s War, New York: Henry Holt, 2005.
 Shipley, Tyler, 2007, Currency Wars: Oil, Iraq, and the Future of  US Hegemony, spe.library.utoronto.ca/index.php/spe/article/view/5194.
www.counterpunch.org, Is There a Sunni Majority in Iraq? By Faruq Ziada, 27/12/2006