توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

 توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دورة دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده و دارای وظایفی گسترده و بخش های محیطی مرتبط با زندگی اجتماعی انسان­ها است و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیدایی ظرفیت‌ها و قابلیت­های عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آن­ها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش توانائی­های کمی وکیفی است. توسعه پایدار، نیازمند استفاده از همه ظرفیت وتوانایی­هااست . لازمه سیاست توسعه پایدار، داشتن شاخص­های اندازه گیری برای نیل به اهداف آن است. با توجه  به اینکه کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای چشم انداز بیست ساله می باشد بر این اساس در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار و شاخص آن برای تحقق سیاست های چشم انداز کشور تبیین شده است. لذا در این تحقیق یافته­ها نشان می­دهد سیاست های توسعه پایدار تابعی است از شاخص های رشد و تعالی انسان ها در ابعاد مختلف با تاکید بر عوامل ارزش­های فرهنگی در هر جامعه­ایی است.    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Development Indexes and Politics

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Development of qualitative transformation that is transition from a period to another period requires making changes in economic, political, social, cultural, aspects and so on. Development is the process intertwined that has broader issues in related to social life of human beings and environmental parts and a means of providing necessary sectors for finding capacities and Potentials of different elements in the community and interning them to achieve progress and improve the qualitative and quantitative. Sustainable development requires the use of all capacities. Necessary policy of sustainable development means having measurement indicators to achieve its objectives. Considering that Iran is among the countries that have a twenty-year outlook accordingly, in this paper, the concepts of sustainable development and measures to implement the policy perspective is explained. So in this research, findings shows sustainable development policies are the indicators of human development and progress in various dimensions, with a focus on cultural values factors in any society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Sustainable development
  • Vision
  • Institutional Capacity
انتظاری، یعقوب و حسن محجوب، (1392)، تحلیل توسعه اقتصادی و دانش ایران بر اساس سند چشم انداز 1404، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 24، زمستان 1392، صص 97-66. 
بارو. سی. جی، (1386)، توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سید علی بدری، مجله تحقیقات جغرافیایی شماره 44.
تودارو، مایکل، (1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه‌، چاپ نهم.
پروین، سهیلا، (1373)، روند فقر در برخی از مشاغل، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
جیروند، عبداله، (1373)، توسعه اقتصادی «مجموعه عقاید»، چاپ چهارم، چاپخانه سهند.
خنیفر، حسین، (1383)، آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترین ابزار توسعه،همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار.
روشه، گی، (1376)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، نشر نی.
فیض پور، محمد علی و فاطمه آسایش، (1393)، توسعه یافتگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه، سند چشم انداز، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یکم، شماره 78، صص 119-85.
 کاظمی، علی اضغر، (1379)، هفت ستون سیاست، تهران، انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.
کاظمی، علی اصغر، (1374)، سیاست سنجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
کاظمیان، غلامرضا، فرجی راد، خدر، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و مهدی پورطاهری، (1392)، رابطه ظرفیت نهادی سازی و توسعه پایدار منطقه ایی (مطالعه موردی: شهرستانهای بوکان و اورمیه)، جغرافیا (فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیا ایران، سال یازدهم، شماره 38، صص 173-153.
مکنون ، رضا، (1376)، علم فناوری و برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 35.
 همتی، عبدالناصر، (1376)، نگرشی بر دیدگاهها و مسائل توسعه اقتصادی، سوش، تهران، چاپ اول.
 ولفگانگ، زاکس، (1377)، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، ناشر نشر مرکز.
 Cantor, Max. (2011), Development for the Past, Present, and Future: Defining and Measuring Sustainable Development, Senior Honors Projects, Paper 221. ttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/221
 Daly, Herman. (1996), Beyond growth:  the economics of sustainable development, Boston: Beacon Press.
 DRC (Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China) and World Bank, (2013), China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society. Washington, DC, World Bank Publications.
Data, The World Bank, (2011), Retrieved May 12, 2011, from http://data.worldbank.org/
 Derek Gregory.  Ron Johnston, Geraldine Pratt, Michael Watts, Sarah Whatmore, (2009), The Dictionary of Human Geography, Edition 5, Publisher, Wiley.
Duffield, Mark, (2001), Global Governance and the New Wars, London, Zod Book.
Evans, Bob, Marko, Joas, Sundback, Suasn, Theobald, Kate, (2005), Governing sustainable cities, Earthscan, London.
 Fernandez-Stark K, Bamber P and Gereffi G, (2010), Engineering services in the Americas.Durham, NC, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University.
Ffrench-Davis Ricardo, (2010), Economic Reforms in Chile: From Dictatorship to Democracy.Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan.
 Filho,W. Leal (2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.
 Ho A & R. Ashle B, (2011), Banking reform in Vietnam. Asia Focus. San Francisco, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 Gilbert., Stevenson. Girardet, & Stren. (1996), Making cities work:  the role of local authorities in the urban environment. London: Earthscan.
Gilson Ronald & Milhaupt Curtis, (2011). economically benevolent dictators: Lessons for developing democracies. American Journal of Comparative Law, 59(1): 227–288.
Ma Guona & Yi W, (2010), China’s high saving rate: Myth and reality. BIS Working Paper No. 312, Bank for International Settlements, Basel.
 McCaig Brian & Pavcnik Nina, (2013), Moving out of agriculture: Structural change in Vietnam.Working Paper No. 19616, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
 Mitlin, Diana, (1992), Sustainable Development: A Guide to the Literature. Environment and Urbanization, 4(1), 111-124.
 Moran, Wackernagel, Kitzes, Goldfinger, & Boutaud, (2007), Measuring Sustainable Development. Ecological Economics, 64, 470-474.
 OECD (2007). Chile. OECD Reviews of  Innovation Policy. Paris.
 UNDSD: Resources - Publications - Core Publications, (1992, September 4). United Nations, Retrieved May 12, 2011, from http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ 14. UNESCO Institute for Statistics: 
UNESCO Institute for Statistics (3.14), (2011), Welcome to the UIS Website. Retrieved May 12, 2011, from http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=2867_201&ID2=DO_TOPI
 Strange, Tracey & Bayley,  Anne, (2008), Sustainable Development (Linking Economy, Society, Environment), OECD Publishing.
Shriberg, Mike , (2002), Sustainability in as higher Education: Organizational factors influencing campus Environ mental performance and leadership. Dissertation the University of Michigan.
 Roseland, Mark. (1998), Towards Sustainable Communities: Resources for Citizens and their Governments, Stony Creek CT: New Society publishers.
 Varas ME (2012). Economic diversification: The case of Chile. New York, NY, Revenue Watch Institute.
World Bank, (2005), Reserve Bank of  India, Economic stabilizing Board, Japan.
 Yu Y (2010). Asia: China’s policy response to the global financial crisis. Journal of Globalization and Development. 1(1), Article 12.