تاثیر مسایل مشترک بشری بر سازوکار قانون گذاری دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقالۀ حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه  کارِ برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تأکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عملِ اداری می باشد و عملِ اداری تابع اصل حکومت قانون است، جایگاه اصلی در مواجهه با این مسایل را برای رکن قانون گذاری قایل شده، به این نتیجه رسیدند که سازوکار سنتی تدوین قوانین به تنهایی نمی تواند خروجیِ مناسبی جهت پاسخ به این مسایل فراهم آورد. بر این اساس پیشنهاد کردند که با استفادۀ ضابطه مند از روش های «لابی گری» و «روایت گری»، نمایندگانِ مجالس قانون گذاری از مطالبات سیَال مردم در عصر جهانی شدن مطلع شوند تا با عنایت به این خواسته ها، نظم حقوقی متناسب با مسایل مشترک بشری را وضع کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Common Human Issues on the Sate’s Mechanism of Legislation

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

The Aim of this Paper was that Meanwhile, Describing and Explaining Common Human Issues, Show This category has created What challenges for The state. The main question of this study was Which element of the state further challenged by this issues and what is A good deal with this issues? The authors, using library method With emphasis on the fact that Action to address Common human issues, Required to Administrative action and this is dependent to The principle of the rule of law, Were given the Original position To deal with this issues to the parliament and they reached to this conclusion that Traditional legislation mechanisms cannot alone Provide good output for this issues. Accordingly Suggested that with Regulated use of " Lobbying" and "Narrative", MPs Get out of  The fluid demands of the people in the Age of Globalization and act With regard to these demands a Legal order Which is consistent with common human issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Human Issues
  • Globalization
  • State
  • Legislation
  • Lobbying
  • Narrative
ایلداری، سهیل، (1385)، «اهداف توسعه هزاره سازمان ملل (MDGs) چشم انداز پیشرفت ها در قاره آسیا و منطقه اقیانوس آرام»، نشریه تازه های اقتصاد، ش 111، صص 54 – 45
پورملک، فرشاد، (1382)، «اهداف توسعه در هزار سوم پیمان ملل برای محو فقر»، مجله رفاه اجتماعی، ش 8، صص 46 – 25
توحید فام، محمد، (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران: روزنه
جانسون، لزلی، (1388)، منتقدان فرهنگ، ترجمۀ ضیاء موحد، چ دوم، تهران: طرح نو
رحمت الهی، حسین، (1388)، تحول قدرت، تهران: میزان
رنجبر، احمد (1384)« نقش لابی گری در فرایند قانونگذاری و امکان قانونمند کردن آن»، نشریه مجلس و راهبرد، ش 50 – 49 ، صص 436 – 423
سلیمی، حسین، (1384)، نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران: سمت
سیمبر، رضا، (1381)، «بحران زیست محیطی و امنیت دریای خزر»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 40، صص 140 - 129
شاطری پور اصفهانی، شهید؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1391)، «تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم»، مجله مجلس و راهبرد، ش 69، صص 150 - 119
شهرام نیا، امیر مسعود، (1385)، جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران: نگاه معاصر
فیرحی، داود؛ ظهیری، صمد، (1387)، «تروریسم؛ تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل تروریسم»، فصلنامه سیاست، ش 3، صص 166 – 145
کاستلز، مانوئل، (1385)، عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت، جلد دوم، ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان، چاپ پنجم تهران: نشر طرح نو
کرانسر، استفان دی.، (1385)، «جهانی شدن و حاکمیت»، ترجمه: سید امیر نیاکویی، مجله راهبرد توسعه، ش 8، صص 266 – 241
کرکئودال، مک ؛ فربرادر، ریچارد، (1381)، «حقوق بشر و پدیده جهانی شدن»، مجله راهبرد، ش 23، صص 50 – 27
کولایی، الهه؛ سلطانی، محمد جواد، (1392)، «مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی»، مجله سیاست جهانی، دوره دوم، ش 3، صص 34 – 7
کینگ ، گری ؛ موری ، کریستوفر (1383)« بازاندیشی در امنیت انسانی»، ترجمه: مرتضی بحرانی، نشریه مطالعات راهبردی، ش 4، صص 799 - 775
گیر، آرن، (1380)، پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی، مترجم: عرفان ثابتی، تهران: چشمه
مقیمی، سید محمد؛ اعلایی اردکانی، مصطفی (1390)« سنجش شاخص های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، ش 8، صص 188 - 171
مورن، ادگار، (1384)، هویت انسانی، ترجمه: امیر نیک پی و فائزه محمدی، چ 3، تهران، قصیده سرا
موسی زاده، ابراهیم، (1391)، حقوق اداری، تهران: دادگستر
نیاکویی، سید امیر، (1387)، «توسعه جنوب در پرتوی اقتصاد جهانی؛ کارآمدی دولت و جهانی عادلانه تر»، مجله راهبرد توسعه، ش 16، صص 141 – 120
هری، آرتورز (1382) «جهانی شدن و پیامدهای آن» ، نشریه سیاحت غرب ، ش 2، صص 75 – 71
هیوود، اندرو، (1392)، سیاست، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، چ سوم، تهران: نی
 
Elbe, Estefan, (2010), " Health and Security" Contemporary Security Studies, second edition, Oxford
Epstein, Dmitry & Farina, Cynthia R. & Heidt, Josiah, (2014), "The Value of Words: Narrative as Evidence in Policy Making" , Evidence and Policy, Vol. 10, Issue  2, pp 1 – 24
 Ganz, Marshall, (2011), "Public Narrative, Collective Action, and Power" In: Accountability through Public Opinion, by Sina Odugbemi (Editor), Taeku Lee(Editor), Washington DC : World Bank Publications,  pp 273 – 289
Gasper, Des, (2005), The Idea Of Human Security, Institute for Social Studies, The Hague, GARNET Working Paper: No 28/08,January 2008
Krasner, Stephen D.,(1999), Sovereignty:Organized Hypocrisy, Princeton University Press
I.Clark , (1999), Globalization on and International Theory, Oxford
 Linklater, Andrew,(2007), " Citizenship, Humanity, and Cosmopolitan Harm Conventions", in:  Critical Theory and World Politics, Routledg
MDGs UN Report: "Millennium Development Goals Report" (2010), Available in: Http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf
Morgan, Bronwen & Yeung, Karen, (2007), An Introduction to Law and Regulation, Cambridge
Tadjbakhsh, Shahrbanou, Mahbubai, Haqs, (1387) "Human Security Vision And Unfelted Derm?", Tehran, Strategic Quarterly
Twining , William, (2000) , Globalization and Legal Theory , Butterworths, London, Edinburgh, Dublin
Olson, Greta, (2014), "Narration and Narrative in Legal Discourse" , Published on the living handbook of narratology,  In: Http://www.lhn.uni-hamburg.de
Http://www.un.org/ebolaresponse/#&panel1
Http://www.globalization101.org/uploads/File/Culture/cultall.pdf