ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مقایسه و جایگاه قدرت نرم کشورها در نظام ژئوپلیتیک جهانی، دغدغه­ا­ی برای دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی، نظیر جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، در عصر حاضر تبدیل شده است. با این همه، به دلیل کیفی بودن و غیر قابل اندازه‌گیری بودن مولفه‌های قدرت نرم ادبیات موثر و مسلطی در زمینه اندازه‌گیری قدرت نرم کشورها فراهم نیامده است؛ هم چنان که الگوهای تطبیقی و مقایسه­ای قابل توجهی نیز در این حوزه ارایه نگردیده است. هدف از انجام این پژوهش، سنجش و مقایسه قدرت نرم کشورها می‌باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه «میزان و جایگاه قدرت نرم کشورهای جنوب‌غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه چگونه می‌باشد؟» در پی پاسخگویی به سوال اصلی، در این تحقیق برای نخستین بار، مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه جبرانی فازی جهت سنجش و مقایسه قدرت نرم کشورها، ارائه گردیده است. به این منظور روش Fuzzy Topsis، به کار گرفته شد. نتیجه نهایی این تحقیق نشان می‌دهد که توان قدرت نرم در کشورهای جنوب‌غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز به این ترتیب است: ترکیه، عربستان، فلسطین اشغالی، قزاقستان، ایران، عمان، قطر، گرجستان، آذربایجان و امارات، کویت، بحرین، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، لبنان، اردن، سوریه، عراق و، در نهایت،‌ افغانستان و یمن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementing of Fuzzy MADM Model for Comparing Countries’ Soft Power

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi Fard 1
  • Morteza Farahani 2
  • Abdolmajid Mobaleghi 3
چکیده [English]

Even though studying of countries’ soft power is seen as a significant concern by researchers in different majors (such as political geography, geopolitics, international relations, and politics) not many advancements has taken place in this regard. That’s because measuring of soft power, in its nature, is sophisticated and complicated and, as a result, only few comparative patterns and models for studying countries’ soft power have been historically purposed.  The aim of this paper is to investigate courtiers’ soft power using a methodology named “Fuzzy Topsis” by which, as it is claimed, researchers can make a comparison between different countries’ soft power. Final results show that countries located in Southwest and Central Asia, by the order of the amount and qualification of their soft power, must be listed as follow: Turkey, Saudi Arabia, Palestine, Kazakhstan, Iran, Oman, Qatar, Georgia, Azerbaijan, UAE, Kuwait, Bahrain, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Uzbekistan, Armenia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq and, finally, Afghanistan and Yemen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Measuring of Soft Power
  • Southwest Asia
  • Central Asia
  • Caucasus
  • Fuzzy Topsis
 آذر، عادل و فرجی، حجت (1389)، علم مدیریت فازی، تهران: انتشارت موسسه کتاب مهربان.
 اصغرپور، محمد جواد (1393)، تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
افتخاری، اصغر (1387)، دو چهره قدرت نرم، در کتاب قدرت نرم، جلد یک، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
انعامی علمداری، سهراب (1387)؛ تهدیدات نرم الگوی تقابل استراتژیک ایالات متحده در برابر ایران، گزارش جمهور، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی، شماره 27-26 فروردین
بشیریه، حسین (1381)، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
پورسعید، فرزاد (1389)، مفهوم‌شناسی گفتمان نرم و محیط راهبردی متاثر از آن، تهران: فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 28.
پیشه‌ور، احمد (1376)، جامعه‌شناسی سیاسی، اهواز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
 قاضی‌نوری، سپهر و طباطبائیان، حبیب‌الله (1384)، تحلیل حساسیت مسائل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه نسبت به تکنیک مورد استفاده، تهران: دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری.
 قدسی، امیر (1389)، جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شمارة 30، پائیز.
 گروه مطالعات امنیتی (1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخص‌ها و ابعاد، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. چاپ اول.
 نائینی، علی محمد (1387)، معنا و مفهوم قدرت و تهدید نرم در مطالعات امنیتی، در کتاب قدرت نرم، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
نای، جوزف (1383)، «کاربرد قدرت نرم»، ترجمه سیدرضا میرطاهر، فصلنامه راهبرد دفاعی، تهران: سال دوم، شماره ششم.
نای، جوزف (1389)، «قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل»، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ چهارم.
هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی و جعفری، لیلا (1388)، ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم. شماره دوم، بهار.
هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی (1389)، تأثیر مؤلفه‌های هویت‌ساز ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره9، بهار.
Inderjeet, Parmar and Michael, Cox (2010), Soft power and US foreign policy: theoretical, historical and contemporary perspectives, Lonsdon: Routledge
Gary King, Kay Lehman Schlozman, and Norman Nie (2009), The future of political science, (Ed.), New York: Routledge.
Lukes, Steven (1975), Power: A Radical View, Houndmills: Macmillan Education.
Mahdavi, Iraj at al(2008), Designing a Model of Fuzzy TOPSIS in Multiple Criteria Decision Making, Applied mathematics and Computation(AMC).
McClory, Jonathan (2010-12-07). "The new persuaders: an international ranking of soft power". Institute for Government website (Institute for Government). p. 13. Retrieved 2011-05-06
 McClory, Jonathan (2015) "The Soft Power 30 - A Global Ranking of Soft Power" . Portland. July 2015. Retrieved 17 July 2015
Nye, Joseph (2002), Limits of American Power, Political Science Quarterly, Vol.117, No.4.
Nye, Joseph (2004), Soft power and American foreign policy, Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 2, 2004, P. 257.
Nye, Joseph (2004), Soft Power: The Means to Success in Politics, New York: Public Affairs.
 Nye, Joseph (6 December 2007), Soft Power and Higher Education, Harvard University, 2005, P. 12, available at
Nye, Joseph (3 July 2008), on Smart Power, available at http://www.hks.harvard.edu/newsevents/publications/insight/international/joseph-nye.
 Nye, Joseph (20 February 2008), The Benefits of Soft Power, until recently the dean of Harvard's Kennedy School, 2 August, 2004, available at: http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html.
Nye, Joseph S., Jr (February 2006), Think Again: Soft Power, Foreign Policy, Vol. 26, Available: www.foreignpolicy.com.