دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

صفحه 34-7

زهرا پیشگاهی فرد؛ مرتضی فراهانی؛ عبدالمجید مبلغی


7. بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و عربستان

صفحه 194-149

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ عبدالواحد عبادی