دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آبان 1394 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

صفحه 34-7

زهرا پیشگاهی فرد؛ مرتضی فراهانی؛ عبدالمجید مبلغی