شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران.‏

2 استاد تمام، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از جوامع  اولیه تا اواخر دهه 1991 مفهوم امنیت مضیق حکفرما بود. اما از سال 1991 به بعد امنیت موسع مطرح شد. بنابراین عملکرد شورای امنیت از سال 1991  تا 2010 حائز اهمیت است زیرا در این دوران شورا، نگاه گسترده تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی دانسته است. به همین سبب شورای امنیت در جهت مبارزه با این موارد سعی در ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها داشته است. در این راستا شورا قطعنامه هایی را صادر نموده و یا آنکه در نشست‌های خود به این موارد پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Security Council and Conceptual and Operational Development of International Security, (1991- 2010)

نویسندگان [English]

  • Mansoreh Haghighi Kafash 1
  • Seyed Moohammad Kazem Sajadpuor 2
چکیده [English]

Parallel to the developments of international system and behavior patterns of actors, security, as a key concept in the field of international relations, has developed. From primitive societies to the late 1990s, the dominant concept of security was narrow, but from 1991, the concept of broad security was introduced. Therefore, the function of the Security Council from 1991 to 2010 gained more significance as in this period the Council had a broader view to the concept of security and accordingly it included disarmament and arms control, terrorism, human rights, environment and communicable diseases as security issues. In this regard, the Security Council issued resolutions or discussed about them in its meetings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrow Security
  • Broad Security
  • Security Threats
ابوترابی، حمیدرضا (1390)، تعهدات شورای امنبت به موجب منشور ملل متحد با تاکید ویژه بر عملکرد آن شورا بعد از جنگ سرد، دامغان: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
آقایی، سید داوود (1375). نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی. تهران: نشر پیک فرهنگ ، 1375.
بوزان، باری (1378). مردم، دولتها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حصمیان، منصوره، (1384)، امنیت ملی تابع امنیت انسانی، نامه، شماره 43.
 دانشگاه هاروارد (1380)، حقوق بین المللی محیط زیست. ترجمه سیدفضل الله موسوی، تهران: انتشارات میزان.
 زرنشان، شهرام (1386)، شورای امنیت و تعهد دولتها برای مبارزه با تروریسم، مجله حقوق بین الملل، شماره 36.
 ساعد، نادر (1383)، فرآیند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین الملل منشور: از نطر تا عمل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 65.
لطفی، حمید، محمد حسن نامی، جعفر حسن پور و حسن یحیرایی (1390)، امنیت زیست محیطی و سیاستگذاری امنیت ملی، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، شماره 4.
لی، جیمز (1388)، تغییرات اقلیمی و درگیری های مسلحانه. ترجمه جعفر حسن پور، تهران: مرکز انتشارات صیاد شیرازی.
 A.Crocker, chester and Pamela Fensoler Hampsonnd, (2000), “Turbulent Peace: The Challenge of Managing International Conflict”. Washington, D.C, United State Institute of Peace.
 Frowien, A, , (1995), “Articles 39 in B. Simmaed, The Charter of United Nations”, A Commentary , Oxford University Press.
 Krahmann , Elka, (2005 ),“New Threat and New Actors in International Security”.New York, Palgrave Macmillan,.
 Newman, Edward and Selm , Joanne,( 2003), “ Refugees and Forced Displacment “ International security, Human Vulnerability , Tokyo , New York: United Nations University Press ,.
15. Wain Wright, Jeremy, (2003(," Some of Aspect of Compliance with UN Security Resolution 1373",) Presented at CALA conference, Melbourn, .
 U.N. DOC. SC/Res/688, 5 April 1991.
U.N. DOC. SC/Res/770, 13 August 1992
 U.N. DOC. SC/Res/794, 3 December 1992.
 U.N. DOC. SC/Res/841, 16 June 1993.
U.N. DOC. SC/Res/917, 6 May 1994.
 U.N. DOC. SC/Res/929, 22 June 1994.
 U.N. DOC. SC/Res/ 940, 31 July 1994.
 U.N. DOC. SC/Res/984, 11 April 1995.
 U.N. DOC. SC/Res/1101, 28 March 1997.
U.N. DOC. SC/Res/1181, 13 July 1998.
 U.N. DOC. SC/Res/1193, 28 August 1998.
 U.N. DOC. SC/Res/1199, 23 September 1998.
 U.N. DOC. SC/Res/1244, 10 June 1999.
U.N. DOC. SC/Res/1264, 15 September 1999.
 U.N. DOC. SC/Res/1272, 25 October 1999.
 U.N. DOC. SC/Res/ 1308 , 17 July 2000.
U.N. DOC. SC/Res/1368, 12 September 2001.
 U.N. DOC. SC/Res/1373, 28 September 2001.
 U.N. DOC. SC/Res/1509, 19 September 2003.
 U.N. DOC. SC/Res/1596, 18 April 2005.
U.N. DOC. SC/Res/1649, 21 December 2006.
 U.N. DOC. SC/Res/1698, 31 July 2006.
U.N. DOC. SC/Res/1787, 10 December 2007.
 U.N. DOC. SC/Res/ 1887, 24 September 2009.